608 436 941

Zápis ze 7. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: 20. března 2024 | 16x

které se konalo 18. 3. 2024 od 14:30 hodin

Rada města Trhové Sviny

 • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 6)
 • schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 30.000 Kč na podporu talentovaných dětí a mládeže pro Sdružení Růže, z.s.p.o., Petříkov 45, PSČ 37401, IČ 69534705 a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy. (pro 6)
 • schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Římskokatolické farnosti Trhové Sviny, IČ 65050959, Husova 2, Nové Hrady na opravu střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie v Trhových Svinech ve výši 80.000 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy. (pro 4, zdržel se 2)
 • souhlasí s předloženým návrhem rozdělení finančních prostředků z grantového programu města Trhové Sviny "Živé město 2024". Žádosti do 250 tis. Kč rada města schvaluje. Žádosti o dotaci vyšší než 250 tis. Kč budou předloženy zastupitelstvu města ke schválení. (pro 6)
 • Žádosti do 250 tis. Kč

Subjekt

schváleno

Jan Hladký

10.000

PREVENT 99 z.ú.

32.000

Český svaz včelařů, z.s. Trhové Sviny

23.000

Nadační fond Gaudeamus

5.000

Arpida, centrum pro rehabilitaci osob

10.000

Autis Centrum, o.p.s.

30.000

Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s

12.000

Martin Brožka

8.000

ŽESTĚ DVĚSTĚ

8.000

Hana Tichá – Skautský oddíl Lesní záře

10.000

Jiří Steinbauer

15.000

Spolek přátel Svatá Trojice

23.000

SK Čtyři Dvory, z.s.

10.000

Ledax o.p.s.

10.000

Temperi, o.p.s.

10.000

HAIMA

40.000

Myslivecký spolek Trhové Sviny

70.000

SK Rejta spolek

20.000

TAJV, z.s.

10.000

Domov pro Seniory Horní Stropnice

15.000

Linka bezpečí

10.000

SDH Trhové Sviny

85.000

Spolek Rejta

45.000

SDH Todně

60.000

SK Rychlé Šelmy

10.000

Český svaz žen, ZO Trhové Sviny

15.000

SDH Březí - Nežetice

30.000

FOKUS

35.000

Svaz postižených civilizačními chorobami ZO TS

25.000

Český rybářský svaz TS

44.000

Kruh přátel hudby při ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny, z.s.

35.000

Základní umělecká škola F. Pišingera, Trhové Sviny

10.000

Spolek rodičů a přátel školy při ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny

7.000

Modeláři Trhové Sviny

9.000

Veselá atletika

40.000

Římskokatolická farnost Trhové Sviny

23.000

ČB automotoklub

10.000

Hospic Sv. Kleofáše

15.000

Česká maltézská pomoc, o.p.s.

20.000

Náboženská obec Církve čs. husitské

11.000

SDH Něchov

30.000

Žádosti nad 250 tis. Kč

Subjekt

návrh

TJ Spartak Trhové Sviny z.s.

770.000

 • schvaluje zveřejnit záměr uzavřít s SK Rejta z.s. Smlouvu o výprose k užívání rybník Bosna a přilehlých pozemků s parc. č. 2419/1, 2411, 2421/13 a 2421/1 v k.ú. Trhové Sviny. (pro 6)
 • rozhodla použít dotaci ve výši 400.000 Kč z Ministerstva kultury v rámci Programu regenerace městské památkové zóny na obnovu fasády domu č.p. 94, Žižkovo náměstí, Trhové Sviny. (pro 6)
 • ruší usnesení č. 32/2024 ze dne 22.01.2024. (pro 6)
 • schvaluje návrh Smlouvy o dodávce stavebních prací - zhotovené kanalizační přípojky k rodinnému domu a Smlouvy o dodávce stavebních prací - zhotovení kanalizační přípojky. (pro 6)
 • rozhodla, na základě poptávkového řízení, uzavřít Smlouvu o dílo na realizaci zpevněné plochy ve sportovním areálu s firmou Stavitelství Matourek s.r.o., IČO: 25168002, dohodnutá cena 513.414,57 Kč bez DPH (621.231,63 Kč včetně DPH).
 • schvaluje zapůjčení velkokapacitního stanu ve vlastnictví města bez úplaty na zajištění akce 26. ročníku Horských běhů na Hojné Vodě v tradičním termínu 7.4.2024, který organizuje pan Martin Brožka, IČO: 606 43 455. (pro 6)
 • souhlasí s partnerstvím města Trhové Sviny při realizaci veřejné open air happeningové akce ZUŠ Open 2024 dne 29.05.2024. (pro 6)
 • schvaluje Dodatek č. 4 ke smlouvě č. GDATP0008ZFF, o komplexní podpoře provozu a užití systému GINIS na městě Trhové Sviny, jeho další obnově a rozvoji, s firmou GORDIC spol. s r.o., IČ: 47903783. Rada města pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku. (pro 6)