608 436 941

Zápis z 6. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: 6. března 2024 | 7x

které se konalo  4. 3. 2024 od 15:00 hodin

Rada města Trhové Sviny

 • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 7)
 • schvaluje poskytnutí finančního daru na podporu Domácí hospic Ledax na rok 2024 pro Ledax o.p.s., Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice, IČ 28068955 ve výši 15.000 Kč a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy. (pro 7)
 • schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na částečné krytí nákladů spojených s činností pečovatelské služby, uzavřené dne 4. 6. 2015 s ARCHA Borovany, o.p.s., IČ: 28149629, Žižkovo nám. 107, 373 12 Borovany, kterým se navyšuje výše příspěvku za pečovatelské služby pro občany. Rada města pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku. (pro 7)
 • schvaluje hospodářský výsledek a návrh na převedení hospodářského výsledku (zisku) příspěvkové organizace Mateřská škola Trhové Sviny za rok 2023 ve výši 163.645,13 Kč do rezervního fondu organizace. (pro 7)
 • schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Trhové Sviny za rok 2023 a pověřuje starostu podpisem protokolu o schválení. (pro 7)
 • schvaluje hospodářský výsledek a návrh na převedení hospodářského výsledku (zisku) příspěvkové organizace Základní škola Trhové Sviny za rok 2023 ve výši 24.298,47 Kč do rezervního fondu organizace. (pro 7)
 • schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Trhové Sviny za rok 2023 a pověřuje starostu podpisem protokolu o schválení. (pro 7)
 • schvaluje hospodářský výsledek a návrh na převedení hospodářského výsledku (zisku) příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Trhové Sviny za rok 2023 ve výši 51.004,58 Kč do rezervního fondu organizace. (pro 7)
 • schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Trhové Sviny za rok 2023 a pověřuje starostu podpisem protokolu o schválení. (pro 7)
 • schvaluje hospodářský výsledek a návrh na převedení hospodářského výsledku (ztráty) příspěvkové organizace Zdravotní zařízení poliklinika měst Trhové Sviny za rok 2023 ve výši 4.213,54 Kč na účet Výsledek hospodaření předcházejících účetních období. (pro 7)
 • schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Zdravotní zařízení poliklinika města Trhové Sviny za rok 2023 a pověřuje starostu podpisem protokolu o schválení. (pro 7)
 • schvaluje a pověřuje starostu podpisem Smlouvy o poskytování pracovnělékařských služeb s firmou TS Clinic s.r.o., IČ: 19951027. (pro 7)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG.D a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, na stavbu s názvem "Třebíčko par 4181 - kabel NN", za úplatu 22.218 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemku parc. č. 4181 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 7)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě se společností Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, na stavbu s názvem "Rejta u silnice - klabel VO". Věcné břemeno se týká pozemku parc. č. 3898/12, 3898/14, 3898/15 v k. ú. Trhové Sviny a je zřizováno bezúplatně. (pro 7)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene s panem xxx, na stavbu s názvem "Otěvěk - odvedení dešťové vody z komunikace", za úplatu 5.550 Kč bez DPH panu xxx. Věcné břemeno se týká pozemku parc. č. 1194, 1197, 1365/3, 1365/4 v k. ú. Otěvěk u Trhových Svinů. (pro 7)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene s paní xxx, na stavbu s názvem "Otěvěk - odvedení dešťové vody z komunikace", za úplatu 3.150 Kč bez DPH paní xxx. Věcné břemeno se týká pozemku parc. č. 1191 v k. ú. Otěvěk u Trhových Svinů. (pro 7)
 • rozhodla uzavřít Dodatek č. 1/2024 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG.D a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, na stavbu s názvem "Trhové Sviny par 3380/14 - kabel NN". Věcné břemeno se týká pozemků parc. č. 3426/1, 3433/5, 3438/42 v k. ú. Trhové Sviny. Dodatkem se mění výše jednorázové náhrady na 6.800 Kč bez DPH. (pro 7)
 • schvaluje změnu nájemní smlouvy z důvodu změny majitele pozemků par.č. 70/3 a 71/9 v k.ú. Trhové Sviny, které si pronajímá město a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. (pro 7)
 • nesouhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 45/1 o výměře cca 21 m2 v k. ú. Trhové Sviny paní xxx za účelem umístění montované garáže či přístřešku. (pro 7)
 • rozhodla, na základě výběrového řízení, pronajmout kiosek v rekreačním areálu Velký rybník panu Petru Baštovi, IČO 03574164 za cenu pronájmu 2.000 Kč/měsíc na dobu určitou dva roky. (pro 7)
 • schvaluje realizaci FVE na objektu školní jídelny za účelem snížení provozních nákladů dle předložené studie a ukládá OSÚMM připravit podklady pro výběr zhotovitele. (pro 7)
 • rozhodla pronajmout od 1. 4. 2024 nebytové prostory na adrese Žižkovo náměstí 1190 v Trhových Svinech, které jsou součástí pozemku parc. č. KN st. 61/2 v k. ú. Trhové Sviny p. Ing. M. Dudovi, za cenu 1.567 Kč/m2/rok na dobu neurčitou a pověřuje starostu podpisem smlouvy. (pro 7)
 • rozhodla pronajmout od 1. 4. 2024 nebytové prostory na pozemku KN st. 1131, Trhové Sviny (drobná provozovna) firmě DOMEČEK – středisko Husitské diakonie, Branka 588, 374 01 Trhové Sviny, IČ 73632805, za cenu 150 Kč/m2/rok na dobu neurčitou a pověřuje starostu podpisem smlouvy. (pro 7)
 • nesouhlasí s pronájmem nebytových prostor v objektu fary - p.č. 14/1, Trhové Sviny paní xxx. (pro 7)
 • byla informována o špatném technickém stavu vodovodu v obcích Něchov a Todně a ukládá OSÚMM zajistit kroky vedoucí k nápravě.
 • byla informována o připravovaných výběrových řízeních na zpracování projektové dokumentace na komunikace v souladu se schváleným rozpočtem města.
 • schvaluje poskytnutí dotace na realizaci projektu „Trhové Sviny – kanalizace Rejta“, kterou schválilo zastupitelstvo Jihočeského kraje na základě žádosti města o poskytnutí individuální dotace. Z celkových uznatelných nákladů 47 839 000,00 Kč činí dotace 4 783 900,00 Kč (tj. max. 10% z celkových uznatelných výdajů projektu). (pro 7)
 • byla informována o provedeném průzkumu trhu na cenovou nabídku pro vybavení zasedací místnosti.
 • schvaluje, na základě výběrového řízení, cenovou nabídku na stavební úpravy kiosku v rekreačním areálu Velký rybník ve výši 1.634.597 Kč bez DPH (1.977.836 Kč včetně DPH), kterou předložila firma JM Bau, s.r.o., IČO 03836126. (pro 7)
 • schvaluje, na základě průzkumu trhu, cenovou nabídku na gastrovybavení kiosku Velký rybník ve výši 298.186 Kč bez DPH (360.805 Kč včetně DPH), kterou předložila firma SALMON – GASTRO s.r.o., IČO: 260 30 357. (pro 7)

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.