608 436 941

Zápis z 22. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: úterý 22. října 2019 | 26x

které se konalo v pondělí  7. 10. 2019 od 15.00 hod.

RM 22 - zápis

Omluven: pozdější příchod p. Mgr. M. Majera v 16. 15 h

Hosté: Ing. V. Král

Rada města

  • byla informována o aktualizované projektové dokumentaci na akci: Novostavba komunitního centra na pozemku č. 1272/3 k. ú. T. Sviny.
  • byla informována o žádosti na zrušení Smlouvy o uzavření budoucí směnné smlouvy ze dne 27. 5. 2008 a ukládá OSÚMM jednat o jiné alternativě směny pozemku. (pro 6)
  • souhlasí se směnou a doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr směny nově zaměřených pozemků parc. č. 17/10 a 1888/9 v k. ú. Březí u Trhových Svinů. (pro 6)
  • Rada města byla informována o finančních prostředcích, které město získalo do rozpočtu v roce 2019 prostřednictvím dotačních titulů.
  • rozhodla podat žádost o dotaci do 7. výzvy národního programu životního prostředí – Přírodní zahrady a ukládá připravit žádost dle pravidel tohoto programu ve spolupráci s ředitelkou mateřské školy. (pro 6)
  • rozhodla podat žádost o dotaci v rámci vyhlášené výzvy MAS Sdružení Růže „Podpora rozvoje a činnosti komunitních center a programů sociálního začleňování XII“ na činnost Komunitního centra v Trhových Svinech se sídlem v budově Zdravotního zařízení poliklinika města Trhové Sviny. Rada města schválila cenovou nabídku p. Mgr. M. Jarolímka za vypracování žádosti včetně všech povinných příloh ve výši 20.250 Kč bez DPH (24.502,50 Kč včetně DPH). (pro 7)
  • souhlasí s uvolněním částky 90.000 Kč z rozpočtu Divadla Otty Schwarzmüllera Trhové Sviny na uspořádání třídenního zájezdu do Příběnic u Tábora. Uvedené finanční prostředky nebudou čerpány z rozpočtu MěKS ani Města Trhové Sviny. (pro 7)
  • souhlasí s uvolněním částky 60.000 Kč z rozpočtu Divadla Otty Schwarzmüllera Trhové Sviny na občerstvení během představení Poprask na laguně, které soubor uvede v Kulturním domě Trhové Sviny ve dnech 26., 27. 10. a 8., 9. 11. 2019. Uvedené finanční prostředky nebudou čerpány z rozpočtu MěKS ani Města Trhové Sviny. (pro 7)
  • byla informována a postupuje zastupitelstvu města na vědomí oznámení p. Ing. H. Švepešové o odstoupení z funkce předsedy i člena osadního výboru pro místní část Březí.

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.