608 436 941

Usnesení – výsledky projednání z 1. zasedání Zastupitelstva města Trhové Sviny v roce 2024,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: středa 21. února 2024 | 7x

které se konalo 19. února 2024 v tanečním sále Kulturního domu v Trhových Svinech

Omluven: Bc. Z. Kojanová, S. Rolínková, Mgr. F. Švepeš, pozdější příchod Mgr. H. Bečkové

Zastupitelstvo města Trhové Sviny

 • vzalo na vědomí kontrolu usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Trhové Sviny ze dne 18.12.2023. (pro 19)
 • bylo informováno o jednáních a zápisech Finančního výboru Zastupitelstva města Trhové Sviny ze dne 6. 12. 2023 a 13. 12. 2023.
 • bylo informováno o jednání a zápisu Kontrolního výboru Zastupitelstva města Trhové Sviny ze dne 2. 1. 2024.
 • schvaluje příspěvek pro rok 2024 ve výši 250.000,00 Kč na činnost osadních výborů, Spolku přátel Svaté Trojice a Spolku Rejta. (pro 19)
  

Počet obyvatel

Suma celkem

  

1 464

250.000,00

1

Březí

35

9.303,00

2

Bukvice

66

13.115,00

3

Čeřejov

61

12.500,00

4

Hrádek

37

9.549,00

5

Jedovary,

Veselka

67

13.238,00

6

Něchov

108

18.279,00

7

Nežetice

31

8.811,00

8

Otěvěk

265

 37.582,00

9

Pěčín

41

10.041,00

10

Rankov

104

17.787,00

11

Todně

110

18.525,00

12

Třebíčko

31

8.811,00

13

Rejta

404

54.672,00

14

Svatá Trojice

104

17.787,00

 • vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 12/2023:

změny v příjmech o celkovou částku …….….. 0,00 Kč

změny ve výdajích o celkovou částku ……….. 0,00 Kč. (pro 19)

 • vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 1/2024:

změny v příjmech o celkovou částku …….….. 28.755.623 Kč

změny ve výdajích o celkovou částku ……….. 28.755.623 Kč (pro 19)

 • rozhodlo prodat nově zaměřený pozemek parc. č. 2788 o výměře 2 m2 v k. ú. Trhové Sviny paní xxx, za cenu 660 Kč. Náklady spojené s převodem uhradí kupující. (pro 19)
 • souhlasí s prodejem a rozhodlo zveřejnit záměr prodeje nově zaměřeného pozemku parc. č. 981/8 v k. ú. Todně a ukládá žadateli dodat geometrický plán a znalecký posudek. (pro 19)
 • rozhodlo schválit a zveřejnit záměr prodeje pozemku parc. č. st. 275/16 o výměře 21 m2 v k. ú. Trhové Sviny a ukládá žadateli dodat znalecký posudek. (pro 19)
 • rozhodlo prodat nově zaměřený pozemek parc. č. 145/74 o výměře 13 m2 v k. ú. Trhové Sviny paní xxx, za cenu 2 600 Kč. Náklady spojené s převodem uhradí kupující. (pro 19)
 • návrh usnesení byl zamítnut – usnesení nepřijato, nevzniklo.
 • rozhodlo prodat nově zaměřený pozemek parc. č. 1485/8 o výměře 321 m2 v k. ú. Jedovary panu xxx, za cenu 88 000 Kč. Náklady spojené s převodem uhradí kupující. (pro 18, zdržel se 2)
 • souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku parc. č. 322/274 v k. ú. Trhové Sviny a zároveň ukládá žadateli dodat geometrický plán a znalecký posudek. (pro 19, zdržel se 1)
 • nesouhlasí s prodejem části pozemku par. č. 1188/1 v k.ú. Trhové Sviny. (pro 20)
 • souhlasí s prodejem a rozhodlo zveřejnit záměr prodeje části pozemku parc. č. 1/5 zapsaného na LV 3266 v k. ú. Trhové Sviny a ukládá žadateli dodat geometrický plán a znalecký posudek. (pro 19, zdržel se 1)
 • souhlasí se směnou a zveřejněním záměru směny části pozemku parc. č. 2407/4 za pozemky par. č. 3902/8, par.č. 2407/11, par.č. 2428/42 všechny v k.ú. Trhové Sviny a ukládá žadateli dodat geometrický plán a znalecký posudek. (pro 12, proti 2, zdržel se 6)
 • rozhodlo uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí darovací smlouvy na stavbu s názvem „Prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu na parc.č. 322/118, 322/126, 783/10, 769/1, 769/4, 784/1 a 787/4 v Trhových Svinech, Lesní ulice“ a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. (pro 19, zdržel se 1)
 • rozhodlo uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí darovací smlouvy na stavbu s názvem „ZTV Rejta – vodovod“ a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. (pro 19, zdržel se 1)

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.