608 436 941

Zápis ze 4. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: 14. února 2024 | 6x

které se konalo 12. 2. 2024 od 14:30 hodin

Omluven: Ing. František Kolář

Rada města Trhové Sviny

 • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 7)
 • schvaluje a pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor mezi Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje, IČO: 708 82 835 a městem Trhové Sviny. (pro 7)
 • souhlasí a doporučuje ZM schválit nákup pozemků parc. č. 1971/4, parc. č. 1975/2, parc. č. 1983/1, parc. č. 1989, parc. č. 1992 a parc. č. 1996/2 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 7)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG.D a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, na stavbu s názvem "Trhové Sviny, K 3785/2 - úprava NN", za úplatu 3.000 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemku parc. č. 3939/1 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 7)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG.D a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, na stavbu s názvem "Otěvěk silnice II/156 - přeložka VN a NN", za úplatu 126.400 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemku parc. č. 1068/3, 2221/59, 2246/1, 756/1, 997/13, 997/3 v k. ú. Otěvěk, obec Trhové Sviny. (pro 7)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG.D a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, na stavbu s názvem "Rejta - Hrádek - kabel VN", za úplatu 424.200 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemku parc. č. 2421/15, 2424/2, 2424/3, 2424/6, 2428/35, 3907 v k. ú. Trhové Sviny a pozemku parc. č. 1530/1, 1532, 1541/1, 716/3, 728/3, 729, 891 v k. ú. Pěčín u Trhových Svinů. (pro 7)
 • nesouhlasí se žádostí p. xxx, o příspěvek ve výši 200.000 Kč na stavbu opěrné zdi na cizím pozemku p.p.č. 2162/38 v k.ú. Trhové Sviny. (pro 7)
 • nesouhlasí se žádostí pana xxx o příspěvek ve výši 50.000 Kč na zatrubnění cizích pozemků parc. č. 2400/45,2401/40, 2400/43 v k.ú. Trhové Sviny. (pro 7)
 • byla informována o návrhu pana xxx k prodeji pozemku parc. č. 3428/2 v k.ú. Trhové Sviny.
 • byla informována o Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na výstavbu Kanalizace Rejta, který byl uzavřen s firmou Swietelsky stavební s.r.o., IČO 48035599, kterým se rozdělily náklady na uznatelné a neuznatelné z pohledu poskytovatele dotace.
 • rozhodla zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostor v objektu na pozemku KN st. 1131, Trhové Sviny (drobná provozovna). Jedná se o nebytové prostory o celkové výměře 35 m2. (pro 7)
 • rozhodla zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostor v objektu Žižkovo náměstí č.p. 1190 v Trhových Svinech, který je součástí pozemku KN st. 61/2 v k. ú. Trhové Sviny. Jedná se o nebytové prostory o celkové výměře 48 m2. Minimální nájemné na dobu neurčitou je stanoveno na 1000 Kč/m2/rok + valorizace ve výši roční míry inflace. (pro 7)
 • schvaluje Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro rok 2024. (pro 7)
 • byla informována o jednání a zápisu Kontrolního výboru Zastupitelstva města Trhové Sviny ze dne 2. 1. 2024 a postupuje k projednání zastupitelstvu města.
 • souhlasí s připojením se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet" a s vyvěšením tibetské vlajky. (pro 7)
 • nesouhlasí s prodejem pozemku parc. č. st. 2376/4 o výměře 67 m2 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 7)

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.