608 436 941

Zápis z 3. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: 6. února 2024 | 3x

které se konalo 5. 2. 2024 od 14:30 hodin

Rada města Trhové Sviny

 • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 7)
 • schvaluje úpravu rozpočtu Mateřské školy Trhové Sviny na rok 2024 dle návrhu. Změna nemá žádný dopad na rozpočet města. (pro 7)
 • schvaluje poskytnutí finančního daru na podporu činnosti Zdravotní klaun, o.p.s., IČ: 26547953, Paříkova 355/7, 190 00 Praha 9 ve výši 10.000 Kč a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy. (pro 7)
 • rozhodla zveřejnit záměr uzavřít Dodatek č. 9 ke Smlouvě o nájmu veřejného vodovodu a kanalizace a jiného vodohospodářského majetku ve vlastnictví města Trhové Sviny a o obstarání veřejné služby správy a provozování veřejného vodovodu a kanalizace ze dne 22. 9. 1997 ve znění pozdějších dodatků. Dodatek se týká prodloužení stávající smlouvy do 31. 12. 2025. (pro 7)
 • rozhodla, na základě výsledků výběrového řízení, uzavřít Smlouvu o pojištění městského majetku včetně pojištění odpovědnosti podnikatele a právnických osob s firmou Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group.. IČO 47116617, která předložila nejvýhodnější nabídku 370.208 Kč za rok, a to na tři roky. Rada města pověřuje starostu podpisem této smlouvy. (pro 7)
 • rozhodla, na základě výsledků výběrového řízení, uzavřít Smlouvu o dílo na akci "Novostavba chodníku v obci Otěvěk" s firmou EUROVIA CS, a.s., IČO: 45274924, nabídková cena 11.381.796,21 Kč bez DPH (13.771.973,41Kč včetně DPH). Rada města pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo. (pro 7)
 • rozhodla zveřejnit záměr poskytnutí daru pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1509/12 o výměře 428 m2, ostatní plocha, silnice a č. 1525/18 o výměře 291 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Trhové Sviny a k. ú. Pěčín u Trhových Svinů od Města Trhové Sviny, IČO 245551, ve prospěch Jihočeského kraje, IČO 70890650. (pro 7)
 • schvaluje Smlouvu pro umístění solárního Parcel Boxu GLS, která bude uzavřena s firmou General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., IČO: 26087961, a to na pozemku 3845/25 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 7)
 • schvaluje výpověď nájmu p. Ladislavy Heisenbergerové, IČ: 659 89 490, v objektu Žižkovo náměstí č.p. 1190 v Trhových Svinech. Nájem bude ukončen dohodou k 29. 2. 2024. (pro 7)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG.D a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, na stavbu s názvem "Trhové Sviny Husova - přeložka VN a NN", za úplatu 130.600 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemku parc. č. 3426/1, 3428/16, 3431//20, 3431/7, 3431/8, 3433/5, 3678/21, 3846/25, 3848/1, 3914/1, 3914/3, 3931/1, 3934/16, 3934/29 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 7)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG.D a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, na stavbu s názvem "Trhové Sviny, Nové město - přeložka VN", za úplatu 45.700 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemku parc. č. 145/20, 145/31, 145/7, 2002/2, 3382/36, 3845/27, 3898/29, 3912/4 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 7)
 • byla informována o činnosti Městské policie Trhové Sviny za rok 2023.
 • schvaluje Memorandum o spolupráci ve věci realizace záměru stavebních úprav a rekonstrukce stanice Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje v Trhových Svinech mezi ČR-Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje, IČ: 70882835, Městem Trhové Sviny, IČ 00235551 a Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů Trhové Sviny, IČ: 65049519 a pověřuje starostu jeho podpisem. (pro 7)
 • schvaluje předložený program jednání Zastupitelstva města Trhové Sviny, které se bude konat 19. 2. 2024. (pro 7)
 • byla informována o jednáních a zápisech Finančního výboru Zastupitelstva města Trhové Sviny ze dne 6. 12. 2023 a 13. 12. 2023 a postupuje k projednání zastupitelstvu města.
 • schvaluje poskytnutí dotace ve výši 80.000 Kč pro Cyklistický klub Jindřichův Hradec z.s., IČ 60816171 na uspořádání startu etapy v Trhových Svinech v rámci závodu Okolo jižních Čech. (pro 7)