608 436 941

Zápis z 2. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: 27. ledna 2024 | 5x

které se konalo 22. 1. 2024 od 14:00 hodin

Hosté: Ing. arch. K. Šabatková a Ing. arch. V. Ansorge, zástupci firmy CITY UPGRADE s.r.o.

Rada města Trhové Sviny

 • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 7)
 • schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2024 a předkládá zastupitelstvu města na vědomí

 - změny v příjmech o celkovou částku 28.755.623,00 Kč 

- změny ve výdajích o celkovou částku 28.755.623,00 Kč. (pro 7)

 • vzala na vědomí vyjádření k situaci komunikace Mlýnská ulice.
 • rozhodla zveřejnit záměr pronájmu kiosku u Velkého rybníka dle návrhu podmínek navržených OSÚMM. (pro 7)
 • schvaluje cenovou nabídku, kterou předložila firma City Upgrade s.r.o., IČO 02753021 na zpracování architektonické studie rekreačního areálu u Velkého rybníku. Předložená cenová nabídka 409.000 Kč bez DPH (494.890 Kč včetně DPH). (pro 6, zdržel se 1)
 • schvaluje Smlouvu o zajištění autorského dozoru na kanalizaci Rejta, která bude uzavřena s firmou Vak projekt s.r.o., IČO:28159721, dohodnutá cena 600 Kč/hodinu + 10 Kč/1km (uvedené ceny jsou bez DPH). Rada města pověřuje starostu podpisem této smlouvy. (pro 7)
 • schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku, která bude uzavřena za účelem realizace veřejné části kanalizačních přípojek v místní části Rejta mezi městem a majitelem nemovitosti, ke které bude přípojka zřízena. (pro 7)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě s Jihočeským krajem, U zimního stadionu 1952/2, 370 06 České Budějovice prostřednictvím Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice na stavbu s názvem "Chodník a zastávka Rejta, Trhové Sviny" bezúplatně. Služebnost se týká pozemků parc. č. 3898/12 k.ú. Trhové Sviny. (pro 7)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG.D a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, na stavbu s názvem "Trhové Sviny, Sídliště 710 - přeložka NN", za úplatu 3.942 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemku parc. č. st. 818 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 7)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG.D a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, na stavbu s názvem "Trhové Sviny, K 1188/11 - SNK", za úplatu 25.782 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemku parc. č. 1188/1 a 1265/72 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 7)
 • souhlasí a doporučuje zastupitelstvu města uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí darovací smlouvy na stavbu s názvem „ZTV Rejta – vodovod“. (pro 7)
 • souhlasí a doporučuje ZM schválit a zveřejnit záměr prodeje části pozemku parc. č. 322/274 v k. ú. Trhové Sviny a ukládá žadateli dodat geometrický plán a znalecký posudek. (pro 7)
 • rozhodla přidělit byt, Branka č. p. 593 v Trhových Svinech p. xxx od 1. 4. 2024 za cenu 80 Kč za m2 plochy bytu na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení nájemní smlouvy. (pro 7)
 • souhlasí a doporučuje ZM schválit a zveřejnit záměr směny nově zaměřených pozemků parc. č. 2095/11, parc.č. 1809/16 , parc.č. 3922/48, parc.č. 3922/48 v k. ú. Trhové Sviny a ukládá ke směně dodat znalecký posudek. (pro 7)
 • souhlasí a doporučuje ZM schválit prodej části nově zaměřeného pozemku parc. č. 1485/8 o výměře 321 m2 v k. ú. Jedovary. (pro 6, zdržel se 1)
 • rozhodla v souladu s využitím výjimky směrnice Městského úřadu v Trhových Svinech o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu účinné od 20.12.2022, odst. 3, písmeno 1, písmena c, d a e, uzavřít Smlouvu o dílo na stavbu Kanalizace Rejta - kanalizační přípojky s firmou Swietelsky stavební, s.r.o., IČO 480 35 599, nabídková cena 4.297.769,88 Kč bez DPH (5.200.301,55 Kč včetně DPH). Rada města pověřuje starostu podpisem této smlouvy. (pro 7)
 • schvaluje Dohodu o poskytování informací z kamerového systému mezi městem Trhové Sviny a Policií ČR, se sídlem Strojnická 27, 170 89 Praha 9. Rada města pověřuje starostu podpisem této dohody. (pro 7)
 • byla informována o návrhu rozdělení finančních prostředků na r. 2024 na činnost osadních výborů, Spolku Přátel Svaté Trojice a Spolku Rejta, a postupuje k projednání zastupitelstvu města.

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.