608 436 941

Zápis z 1. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: 10. ledna 2024 | 6x

které se konalo 8. 1. 2024 od 15:00 hodin

Rada města Trhové Sviny

 • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 7)
 • vyhlašuje dotační program Živé město 2024. (pro 7)
 • schvaluje vyrovnaný rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Trhové Sviny na rok 2024 ve výši 5.382.000 Kč včetně příspěvku zřizovatele ve výši 3.553.000 Kč. Současně schvaluje i odpisový plán na rok 2024. (pro 7)
 • schvaluje vyrovnaný rozpočet příspěvkové organizace Základní škola Trhové Sviny na rok 2024 ve výši 11.959.093 Kč včetně příspěvku zřizovatele ve výši 6.803.000 Kč. Současně schvaluje i odpisový plán na rok 2024. (pro 7)
 • schvaluje vyrovnaný rozpočet příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Trhové Sviny na rok 2024 výši 16.593.000 Kč včetně příspěvku zřizovatele ve výši 12.270.000 Kč. Současně schvaluje i odpisový plán na rok 2024. (pro 7)
 • schvaluje vyrovnaný rozpočet příspěvkové organizace Zdravotní zařízení poliklinika Města Trhové Sviny na rok 2024 ve výši 8.362.000 Kč včetně příspěvku zřizovatele ve výši 1.961.000 Kč. Současně schvaluje i odpisový plán na rok 2024. (pro 7)
 • schvaluje střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Trhové Sviny na roky 2025 a 2026. (pro 7)
 • schvaluje střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Trhové Sviny na roky 2024 a 2025. (pro 7)
 • schvaluje střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Trhové Sviny na roky 2025 a 2026. (pro 7)
 • schvaluje střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Zdravotní zařízení poliklinika Trhové Sviny na roky 2025 a 2026. (pro 7)
 • souhlasí s navýšením kapacity školní družiny Základní školy na 270 žáků od 1. 9. 2024 a pověřuje ředitele Základní školy, Mgr. Jiřího Pavla, k provedení změny.
 • schvaluje reprefondy na rok 2024 pro starostu, místostarosty, tajemníka, vedoucí odborů, redakční radu, polikliniku. (pro 7)
 • rozhodla podat žádost o dotaci pro CKA v rámci programového opatření Jihočeského kraje Podpora služeb nedefinovaných v zákoně 108/2006 Sb. o sociálních službách dle rozpočtu uvedeném v příloze. (pro 7)
 • rozhodla podat žádost o dotaci pro CKA v rámci programového opatření Jihočeského kraje Podpora dětí a mládeže dle rozpočtu uvedeném v příloze. (pro 7)
 • rozhodla podat žádost o dotaci pro CKA v rámci programového opatření Jihočeského kraje Podpora prorodinné politiky dle rozpočtu uvedeném v příloze. (pro 7)
 • schvaluje, na základě poptávkového řízení, cenovou nabídku na workoutové prvky v rámci sportovního areálu v Trhových Svinech, kterou předložila firma ONYX wood spol. s r.o., IČO 25178644. Nabídková cena 577.686 Kč bez DPH (699.000 Kč včetně DPH). (pro 7)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG.D a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, na stavbu s názvem "Rejta par 2162/3 ZTV - kabel NN", za úplatu 20.100 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemku parc. č. 2161/7, 2162/30 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 7)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG.D a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, na stavbu s názvem "Rejta ZTV - kabel VN, TS "Hamr", NN", za úplatu 459.300 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemku parc. č. 2180/17, 2400/1, 2407/4, 2428/71, 3901/15, 3902/1, 3902/6, 3905/7, st. 1632 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 7)
 • schvaluje, na základě poptávkového řízení, nákup stožárů a svítidel pro veřejné osvětlení místní části Třebíčko od firmy JIPOL s.r.o., IČO 28122062, která předložila nejvýhodnější nabídku. Nabídková cena 228.619 Kč bez DPH (276.628,99 Kč včetně DPH). (pro 7)
 • schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo o zabezpečení svozu a likvidace odpadu, která byla uzavřena s firmou Marius Pedersen a.s., IČO 42194920, kterým se navyšuje cena dle přílohy. Rada města pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku. (pro 7)
 • schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo - zajištění provozu sběrného dvora a o zabezpečení svozu a likvidace odpadu, která byla uzavřena s firmou Marius Pedersen a.s., IČO 42194920, kterým se navyšuje cena dle přílohy a upravuje provozní doba. Rada města pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku. (pro 7)
 • schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo o zajištění svozu tříděného odpadu, která byla uzavřena s firmou Marius Pedersen a.s., IČO 42194920, kterým se navyšuje cena dle přílohy. Rada města pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku. (pro 7)
 • doporučuje ZM koupit pozemek parc. č. 3428/2 v k. ú. Trhové Sviny o výměře 939 m2, který se nachází v lokalitě "pod kotelnou", Husova ulice, od pana xxx. (pro 7)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se společností Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5 na stavbu s názvem „Rozšíření kapacity MŠ, Trhové Sviny“ a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. (pro 7)
 • schvaluje Smlouvu o zpracování dotace na výstavbu tréninkového hřiště ve sportovním areálu, kterou předložila firma G-PROJECT s.r.o., IČO 260 64 928, dohodnutá cena 280.000 Kč bez DPH (338.800 Kč včetně DPH) bude splatná pouze v případě získání dotace. (pro 7)
 • schvaluje Smlouvu o zpracování dotace na rekonstrukci Gastroprovozu MŠ Čtyřlístek, kterou předložila firma G-PROJECT s.r.o., IČO 260 64 928, dohodnutá cena 230.000 Kč bez DPH (278.300 Kč včetně DPH) bude splatná pouze v případě získání dotace. (pro 7)

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.