608 436 941

Usnesení – výsledky projednání ze 7. zasedání Zastupitelstva města Trhové Sviny,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: 20. prosince 2023 | 12x

které se konalo 18. prosince 2023 v tanečním sále Kulturního domu v Trhových Svinech

Omluveni: Bc. D. Baštová Steinbauerová DiS., Mgr. E. Chuchlová, L. Kollar

Pozdější příchod Bc. Z. Kojanové, P. Stodolovského, MUDr. V. Valeny

Hosté: Ing. L. Součková a Ing. M. Ježík z firmy ČEVAK

Zastupitelstvo města Trhové Sviny

 • vzalo na vědomí kontrolu usnesení ze 6. zasedání Zastupitelstva města Trhové Sviny ze dne 30. 10. 2023. (pro 17)
 • rozhodlo o dvousložkové ceně vodného a stočného pro město Trhové Sviny na rok 2024 následovně:

Kapacita vodoměru

(m3/hod.)

Cena na rok 2024

Pohyblivá složka

(Kč/m3)

Pevná složka

(Kč/vodoměr/rok)

Celkem

Vodné

Stočné

Celkem

Vodné

Stočné

Kategorie A

80,85

48,36

32,49

1 000

590

410

Kategorie B

4 636

3 112

1 524

Kategorie C

11 493

8 213

3 280

Kategorie D

23 767

17 741

6 026

Ceny jsou uvedeny bez DPH 10%. (pro 13, proti 3, zdržel se 2)

 • schvaluje rozpočet města na rok 2024 ve výši 268.025.000 Kč včetně financování. Příjmy se skládají z rozpočtových příjmů ve výši 199.525.000 Kč a financování ve výši 68.500.000 Kč, které je tvořeno z přebytku hospodaření ve výši 38.500.000 Kč a převodem na termínovaný vklad ve výši 30.000.000 Kč. Výdaje se skládají z rozpočtových výdajů ve výši 231.592.712 Kč a financování, které představují splátky úvěrů ve výši 6.432.28 Kč a převodem na termínovaný účet ve výši 30.000.000 Kč. Výše příspěvků pro příspěvkové organizace města činí: Mateřská škola Trhové Sviny - 3.553.000 Kč, Základní škola Trhové Sviny 6.803.000 Kč, Městské kulturní středisko Trhové Sviny - 12.270.000 Kč, Zdravotní zařízení poliklinika – 1.961.000 Kč. Rozpočet se schvaluje v úrovni paragrafů a v příjmech a financování podle potřeby v úrovni položek. (pro 16, zdržel se 3)
 • schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 až 2029. (pro 19)
 • schvaluje rozpočty zřízených fondů na rok 2024, a to rozpočet:

 a) Sociálního fondu - příjmy 1.620.000 Kč, výdaje 1.620.000 Kč

b) Fond obnovy vodohospodářského majetku- příjmy 8.066.000 Kč, výdaje 2.050.000 Kč. (pro 19)

 • vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 10/2023:

změny v příjmech o celkovou částku …….….. 156.105,29 Kč

změny ve výdajích o celkovou částku ……….. 156.105,29 Kč. (pro 19)

 • vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 11/2023:

změny v příjmech o celkovou částku …….….. 4.737.324,00 Kč

změny ve výdajích o celkovou částku ……….. 4.737.324,00 Kč (pro 19)

 • schvaluje Dodatek č. 10 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Trhové Sviny, kterým se mění rozsah činnosti organizace a kterým se organizaci předává k hospodaření movitý majetek evidovaný jako operativní evidence a movitý majetek evidovaný jako dlouhodobý drobný hmotný majetek. (pro 20)
 • schvaluje účetní odpis soukromoprávní pohledávky společnosti Tovrisys s.r.o., IČ 25271687 ve výši 415 516,50 Kč. (pro 20)
 • bylo informováno o jednání a zápisu Kontrolního výboru Zastupitelstva města Trhové Sviny ze dne 25. 10. 2023.
 • bylo informováno o jednáních a zápisech Finančního výboru města Zastupitelstva Trhové Sviny ze dne 14. 6. 2023 a 18. 10. 2023.
 • rozhodlo nepořizovat změnu územního plánu Trhové Sviny – navrhovatel: xxx. (pro 18, zdržel se 2)
 • rozhodlo nepořizovat změnu územního plánu Trhové Sviny – navrhovatel: xxx. (pro 20)
 • rozhodlo nepořizovat změnu územního plánu Trhové Sviny – navrhovatel: xxx. (pro 20)
 • schvaluje žádost firmy KORAN s.r.o., IČO 4502258 a souhlasí s výstavbou fotovoltaické elektrárny v areálu firmy. (pro 18, proti 1, zdržel se 1)
 • rozhodlo uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí darovací smlouvy na stavbu s názvem „Prodloužení vodovodního řadu na parc. č. 2180/17, v Trhových Svinech, Rejta“ a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. (pro 19, zdržel se 1)
 • rozhodlo uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí darovací smlouvy na stavbu s názvem „ Prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu na parc. č. 3800/5 a 3796/14 v Trhových Svinech, Stará cesta“ a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. (pro 19, zdržel se 1)
 • schvaluje Smlouvu o spolupráci a finanční spoluúčasti mezi Jihočeským krajem a městem Trhové Sviny dle přílohy č. 1 návrhu č. 1448/RK/23. Smluvní strany se dohodly, že náklady na pořízení studie proveditelnosti ponesou společně, Město Trhové Sviny v rozsahu 40 procent ceny jejího pořízení, Jihočeský kraj v rozsahu 60 procent ceny jejího pořízení. Zastupitelstvo města Trhové Sviny pověřuje starostu podpisem smlouvy. (pro 18, zdržel se 2)
 • bylo informováno o plánovaných termínech zasedání zastupitelstva města v prvním pololetí r. 2024 – 19. 2., 15. 4., 24. 6.
 • schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 334.236 Kč mezi poskytovatelem dotace městem Trhové Sviny a příjemcem dotace Novohradsko - Doudlebsko, z.s., IČO 04636228, sídlo Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny na realizaci následujících aktivit:

 a) Doplnění expozice Buškova hamru o interaktivní stůl s herními prvky, které vhodnou formou prezentují téma expozice, tj. řemesla v Trhových Svinech

 b) Zajištění výroby a instalace uzamykatelného boxu na elektrokola v Trhových Svinech.

 c) Zajištění výroby a instalace dřevěného sloupku pro elektronický sčítač pohybu turistů v lokalitě mezi Velkým rybníkem a osadou Rejta

 d) Doplnění odpočívadla u cyklotras 1123 a 1131 v správním území Trhových Svinů

 e) Pořízení 5 kusů mobilních stojanů pro umístění 10 kusů informačních panelů (desek) za účelem vytvoření venkovní výstavní expozice v Trhových Svinech.

 f) Vytvoření brožury a pracovních listů se zaměřením na děti a rodiny s dětmi k venkovní výstavě a naučné trase v Trhových Svinech.

 Zmíněné aktivity jsou součástí projektů, na které Příjemce obdržel dotaci od MMR ve výši 50% nákladů (aktivity 1a), 1b), 1d), 1e), 1f) a od Jihočeského kraje ve výši 70% nákladů (aktivita 1c). Zastupitelstvo města Trhové Sviny pověřuje starostu podpisem této smlouvy. (pro 20)

 • rozhodlo přijmout dotaci ve výši 28.703.000,000 Kč od Ministerstva zemědělství, č. rozhodnutí 129D413003300 na realizaci projektu Trhové Sviny - kanalizace Rejta. (pro 20)

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.