608 436 941

Zápis z 29. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: pátek 15. prosince 2023 | 9x

které se konalo 11. 12. 2023 od 14:30 hodin

Hosté: Bc. H. Baborová z firmy JRK s.r.o.

Rada města Trhové Sviny

 • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 7)
 • neschvaluje Smlouvu o partnerství "SUPER", kterou předložila firma JRK Česká republika, s.r.o., IČO 24853640 za účelem poskytování služeb ve věci poradenství v oblasti odpadového hospodářství. Nabídková cena 49.000 Kč bez DPH (59.290 Kč včetně DPH) za čtvrtletí. (pro 6, zdržel se 1)
 • souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt č. x, ulice Branka č. p. 594 v Trhových Svinech na dobu určitou do 30.06.2024. (pro 7)
 • schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 19. 6. 1995, která byla uzavřena s manželi xxx a xxx, bytem xxx. (pro 7)
 • schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 19. 6. 1995, která byla uzavřena s panem xxx, bytem xxx. (pro 7)
 • schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 7. 12. 2001, která byla uzavřena s panem xxx, bytem xxx. (pro 7)
 • schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 27. 9. 2004, která byla uzavřena s panem xxx, bytem xxx. (pro 7)
 • schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 11. 6. 2002, která byla uzavřena s panem xxx, bytem xxx. (pro 7)
 • schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 30. 6. 2004, která byla uzavřena s paní xxx, bytem xxx. (pro 7)
 • schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 30. 10. 1995, která byla uzavřena s manželi xxx a xxx, bytem xxx. (pro 7)
 • rozhodla uzavřít nájemní smlouvu s Povodím Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5 a pověřuje starostu jejím podpisem. Nájem za dočasný zábor části parc. č. 3922/7, 3922/11 v k.ú. Trhové Sviny činí 8.400 Kč bez DPH, 10.164 Kč včetně DPH ročně. Cena bude vypočítaná podle skutečné doby trvání nájmu. (pro 7)
 • doporučuje ZM uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí darovací smlouvy na stavbu s názvem „ Prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu na parc.č. 322/118, 322/126, 783/10, 769/1, 769/4, 784/1 a 787/4 v Trhových Svinech, Lesní ulice“. (pro 6, zdržel se 1)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG.D a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, na stavbu s názvem "Trhové Sviny par 784/2 k. ú. Otěvěk - NN"", za úplatu 8.900 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemku parc. č. 322/118 a 322/126 v k. ú. Otěvěk. (pro 7)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, na stavbu s názvem "Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Cetin - "11010-107471 FTTx_FIS_SVS_TRCES1_15279199_OK+UR"", za úplatu 62.700 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemku parc. č. 3850/2, 3845/6, 145/28, 145/25, 3845/5, 145/23, 3418/3, 145/20, 3850/7, 145/29, 121/3, 3936/6, 3850/6, 3418/48, 145/27, 3850/1 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 7)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se společností Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5 na stavbu s názvem „Rekonstrukce mostu ev. č. TS-008 přes Farský potok, Trhové Sviny“ za jednorázovou úplatu 65 Kč/m2 bez DPH,(minimální jednorázová úplata bude 8.000 Kč bez DPH). Služebnost se týká pozemků parc. č. 3922/7 a parc. č. 3922/11 k.ú. Trhové Sviny. (pro 7)
 • schvaluje Provozní řád placeného parkoviště města Trhové Sviny. (pro 7)
 • souhlasí se směnou části pozemku parc. č. 2407/4 za pozemky par. č. 3902/8, par.č. 2407/11, par.č. 2428/42 všechny v k.ú. Trhové Sviny a postupuje ZM zveřejnit záměr směny těchto pozemků v k. ú. Trhové Sviny. (pro 7)
 • rozhodla o zmražení navyšování ceny pronájmu o valorizaci firmě Kousek s.r.o. a pověřuje starostu k podpisu dodatku smlouvy na roky 2024 až 2026. USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO, USNESENÍ NEVZNIKLO.
 • schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na rekonstrukci povrchu ulice Budovatelská, kterým se mění původní cena 6.108.244,06 Kč bez DPH(7.390.975020 Kč včetně DPH) na 6.865.535,12 Kč bez DPH (8.307.297,40 Kč včetně DPH). (pro 7)
 • byla informována a souhlasí s plánem investic do vodohospodářského majetku, který předložila firmy ČEVAK a.s. na rok 2024. (pro 7)
 • rozhodla pronajmout od 1. 1.2024 nebytové prostory na adrese Žižkovo náměstí 40 v Trhových Svinech, které jsou součástí pozemku parc. č. KN st. 131/1 v k. ú. Trhové Sviny firmě Městské kulturní středisko Trhové Sviny, IČ 00362930, za cenu 100 Kč za rok na dobu neurčitou a pověřuje starostu podpisem smlouvy. (pro 7)
 • schvaluje úpravu č. 2 rozpočtu Městského kulturního střediska Trhové Sviny na rok 2023 dle návrhu. (pro 7)
 • schvaluje Smlouvu o obsluze výměníkových stanic mezi městem Trhové Sviny a Tepelným hospodářství města Trhové Sviny spol. s r.o., IČ 21571399 v celkové výši ceny 144.000 Kč bez DPH (174.240 Kč s DPH) s účinností od 01.01.2024. Rada města pověřuje starostu podpisem smlouvy. (pro 7)
 • schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na „Oprava střechy hřbitovní kaple, Trhové Sviny“, která byla uzavřena s firmou JM Bau, s.r.o., IČO: 03836126 a kterým se snižuje cena z 1.102.542,43 Kč bez DPH (1.334.076,34 Kč) na cenu 1.071.906,54 Kč bez DPH (1.297.006,91 Kč včetně DPH). Rada města pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku. (pro 7)
 • souhlasí s uzavřením Dodatku č. 4 k servisní smlouvě č. 00245551/000/2003 s firmou INISOFT s.r.o. , IČ 25417657, software pro odpady a ekologii a pověřuje starostu jeho podpisem. (pro 7)
 • ukládá na základě zákona 250/2000 Sb., par. 31, odst. 2c) ve znění pozdějších předpisů odvod z investičního fondu příspěvkové organizace Základní škola Trhové Sviny do rozpočtu zřizovatele ve výši 962.000 Kč. Odvod bude proveden podle pokynů Odboru ekonomiky a školství. (pro 7)
 • ukládá na základě zákona 250/2000 Sb., par. 31, odst. 2c) ve znění pozdějších předpisů odvod z investičního fondu příspěvkové organizace Mateřská škola Trhové Sviny do rozpočtu zřizovatele ve výši 240.000 Kč. Odvod bude proveden podle pokynů Odboru ekonomiky a školství. (pro 7)
 • ukládá na základě zákona 250/2000 Sb., par. 31, odst. 2c) ve znění pozdějších předpisů odvod z investičního fondu příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Trhové Sviny do rozpočtu zřizovatele ve výši 240.000 Kč. Odvod bude proveden podle pokynů Odboru ekonomiky a školství. (pro 7)
 • ukládá na základě zákona 250/2000 Sb., par. 31, odst. 2c) ve znění pozdějších předpisů odvod z investičního fondu příspěvkové organizace Zdravotní zařízení poliklinika Trhové Sviny do rozpočtu zřizovatele ve výši 696.000 Kč. Odvod bude proveden podle pokynů Odboru ekonomiky a školství. (pro 7)

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.