608 436 941

Zápis z 27. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: čtvrtek 7. prosince 2023 | 4x

které se konalo 27. 11. 2023 od 14:30 hodin

Omluvena: Mgr. E. Chuchlová

Rada města Trhové Sviny

 • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 6)
 • schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o zajišťování výkonu úkolů obecní policie s účinností od 1. 1. 2024 mezi městem Trhové Sviny, IČ 00245551 a městem Borovany, IČ 00244686. Rada města pověřuje starostu podpisem této smlouvy. (pro 6)
 • postupuje k projednání Zastupitelstvu města Trhové Sviny návrh na pořízení Změny územního plánu Trhové Sviny – navrhovatel: xxx.
 • rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - "Výstavba chodníku na hřbitově, Trhové Sviny" uzavřené mezi Městem Trhové Sviny a Stavitelství Matourek s.r.o., kterým, se snižuje původní cena 1.579.754,31 Kč bez DPH (1.911.502,7 Kč včetně DPH) na 1.379.728,70 Kč bez DPH (1.669.475,70 Kč včetně DPH). (pro 6)
 • rozhodla uzavřít Dodatek č. 1/2023 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG.D a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, na stavbu s názvem "Trhové Sviny Komenského 40 BD - kabel NN". Věcné břemeno se týká pozemků parc. č. 3845/11, 3932/1, 70/1, 70/2, 78/10, 3846/37 v k. ú. Trhové Sviny. Dodatkem se mění výše jednorázové náhrady na 57.723 Kč bez DPH. (pro 6)
 • nesouhlasí a postupuje ZM rozhodnout o zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 45/1 o výměře cca 21 m2 v k. ú. Trhové Sviny k výstavbě garáže. (pro 4, proti 2)
 • souhlasí a doporučuje ZM schválit žádost firmy KORAN s.r.o., IČO 45022585, o souhlas s výstavbou fotovoltaické elektrárny v areálu firmy. (pro 6)
 • byla informována o připravovaném výběrovém řízení na dodavatele stavby "Chodník Otěvěk - 2. etapa".
 • souhlasí s námitkou proti vydání kladného územního rozhodnutí, kterou podal xxx na umístění elektrického pilíře v ulici Dobrovského a doporučuje, na základě místního šetření, umístit tento pilíř podél stávajícího plotu MŠ dle schématického nákresu v příloze. (pro 6)
 • doporučuje ZM uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí darovací smlouvy na stavbu s názvem „Prodloužení vodovodního řadu na parc. č. 2180/17, v Trhových Svinech, Rejta“. (pro 5, zdržel se 1)
 • doporučuje ZM uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí darovací smlouvy na stavbu s názvem „ Prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu na parc. č. 3800/5 a 3796/14 v Trhových Svinech, Stará cesta“. (pro 5, zdržel se 1)
 • souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt č., ulice Třebízského č. p. 804 v Trhových Svinech na dobu určitou do 31. 12. 2024. (pro 6)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG.D a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, na stavbu s názvem "Trhové Sviny u hřbitova - přeložka NN", za úplatu 10.000 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemku parc. č. 3573/36, 3573/5, 3636/2, 3670/16, 3670/5 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 6)
 • schvaluje dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 2. 6. 2011 uzavřené s firmou FIBOX, s.r.o., IČO 60707666 na zajištění tisku Trhovosvinenských listů. Dodatkem se mění kvalita papíru a upravuje se způsob placení inzerce. (pro 6)
 • schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na spolufinancování činnosti Včelka Mája z.s., Dobrkovská Lhotka 83, 374 01 Trhové Sviny, IČ 19478763 ve výši 50.000 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy. (pro 6)
 • schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2023 a předkládá zastupitelstvu na vědomí

 - změny v příjmech o celkovou částku 4.737.324,00 Kč

- změny ve výdajích o celkovou částku 4.737.324,00 Kč. (pro 6)

 • schvaluje odměnu pro ředitelku Mateřské školy Trhové Sviny, Bc. Zuzanu Kojanovou. (pro 6)
 • schvaluje odměnu pro ředitele Základní školy Trhové Sviny, Mgr. Jiřího Pavla. (pro 6)
 • souhlasí s předloženým vyúčtováním sezony 2023 na Buškově hamru. (pro 6)
 • schvaluje Organizační řád Městského úřadu Trhové Sviny. (pro 6)
 • souhlasí s prodejem vozidla Renault Kangoo 1,6 V 4x4 , RZ: 7C2 4661 obci Petříkov, IČ: 00581836 ve výši 3000 Kč. Rada města pověřuje starostu podpisem smlouvy. (pro 6)
 • schvaluje aktualizovanou Směrnici o inventarizaci a její přílohy č. 1 Plán inventur na rok 2023 a č. 2 Složení inventarizačních komisí města Trhové Sviny k provedení inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2023. (pro 6)
 • byla informována a doporučuje ZM schválit návrh Smlouvy o spolupráci a finanční spoluúčasti mezi Jihočeským krajem a městem Trhové Sviny dle přílohy č. 1 návrhu č. 1448/RK/23. (pro 6)

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.