608 436 941

Zápis z 21. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: středa 25. září 2019 | 56x

které se konalo v pondělí  23. 9. 2019 od 15.00 h

21.RM - zápis

Omluven: pozdější příchod Mgr. M. Majera v 15.25 h

Rada města

 • schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Výstavba teplovodní přípojky k drobné provozovně v Trhových Svinech, kterým se upravila přenesená daňová povinnost mezi městem a dodavatelem. Rada města pověřuje starostku podpisem tohoto dodatku. (pro 6)
 • schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo Výstavba teplovodní přípojky k drobné provozovně v Trhových Svinech, kterým se snižují celkové náklady na realizaci akce. Původní cena byla 565.525 Kč bez DPH, nová cena je 521.093 Kč bez DPH. Rada města pověřuje starostku podpisem tohoto dodatku. (pro 6)
 • schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo Oprava střechy DPS v Trhových Svinech ze dne 14. 11. 2018, kterým se snižuje cena prací. Původní cena je 739.292 Kč bez DPH, nová cena 726.111 Kč bez DPH. Rada města pověřuje starostku podpisem tohoto dodatku. (pro 6)
 • souhlasí s uzavřením Smlouvy o používání eTradingu KB a pověřuje starostku podpisem smlouvy. (pro 6)
 • souhlasí s použitím Fondu reprodukce majetku dle žádosti Základní školy Trhové Sviny. (pro 6)
 • schvaluje přesun prostředků v rámci rozpočtu Základní školy Trhové Sviny na rok 2019 dle žádosti ZŠ a schvaluje upravený odpisový plán ZŠ na rok 2019. (pro 6)
 • schvaluje změnu platové třídy ředitelce Mateřské školy Trhové Sviny od září 2019. (pro 7)
 • schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2019 a předkládá zastupitelstvu města na vědomí. Změny v příjmech o celkovou částku 9 588 418,59 Kč. Změny ve výdajích o celkovou částku9 588 418,59 Kč (pro 7)
 • Rada města byla informována, že Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje nesouhlasí s navrženým umístěním měřiče rychlosti ve směru od Českých Budějovic dle návrhu rady města. Rada města rozhodla neosazovat měřič rychlosti ve směru od Českých Budějovic. (pro 7)
 • souhlasí s kupní smlouvou č. 1501931923 uzavřenou se společností Českomoravský štěrk a.s., Mokrá 359, 664 04 Mokrá na prodej přírodního kameniva a pověřuje starostku jejím podpisem. (pro 7)
 • souhlasí s prodloužením podnájmu bytu č. 8 v bytovém domě č.p. 143 v Husově ulici, o jeden rok, tj. do 30.9.2020. (pro 7)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti sjezdu na pozemku parc. č. 3898/12 v k. ú. Trhové Sviny s Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice prostřednictvím organizace hospodařící s majetkem kraje Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, p. o., Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, na stavbu s názvem „Připojení ČOV v k. ú. Trhové Sviny na silnici II/156". Služebnost bude zřízena bezúplatně. (pro 7)
 • Rada města postupuje k projednání Zastupitelstvu města Trhové Sviny návrh na pořízení Změny územního plánu Trhové Sviny.
 • souhlasí se Smlouvou o poskytnutí příspěvku na částečné krytí nákladů spojených s činností pečovatelské služby pro společnost ARCHA Borovany, o.p.s., IČ 28149629, Žižkovo náměstí 107, 373 12 Borovany, a pověřuje starostku podpisem smlouvy. (pro 7)
 • schvaluje organizační změnu dle návrhu tajemníka. (pro 7)

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.