608 436 941

Novinky z odboru dopravy

Autor: Bc. Zdeněk Krauskopf, Odbor dopravy a silničního hospodářství | Zveřejněno: čtvrtek 23. listopadu 2023 | 21x

V září letošního roku byla ve Sbírce zákonů publikována nová právní norma, tedy zákon č. 271/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Tento citovaný zákon změní od 1. ledna 2024 některá pravidla silničního provozu, upravuje přestupky fyzických osob (řidičů) a výrazně mění bodový systém.

Sdílené zóny

Novinkou v pravidlech silničního provozu je také zavedení tzv. sdílených zón. Ty jsou opět známé v zahraničí, a ve své podstatě se jedná o situaci, která má dopravně lépe řešit situaci v centrech měst. Řeší smíšený provoz aut, MHD, pěších a cyklistů na malém prostoru. Dopravně - urbanistický koncept je běžný v řadě zemí, opět typicky Rakousko.

V takové sdílené zóně budou muset účastníci provozu na pozemních komunikacích dbát zvýšené ohleduplnosti vůči ostatním účastníkům provozu, které nebudou smět ohrozit. Řidiče tramvaje nebudou smět ostatní účastníci provozu na pozemních komunikacích ani omezit, a tramvaj bude mít vždy přednost v jízdě. Ve sdílené zóně pak budou smět chodci a cyklisté užívat pozemní komunikaci v celé její šířce, přičemž zde bude povolena maximální rychlost 20 km/h.

Pro ilustraci předkládám fotografii z rakouského Melku, kterou jsem si vypůjčil na internetu, na které je zachycen nejen tamní klášter, ale též dopravní značka označující onu smíšenou zónu.

Přestupky a bodový systém

Poslední změnou, na kterou bych chtěl upozornit v rámci změny zákona o silničním provozu, jsou přestupky a bodový systém.

V novele zákona byly některé postihy za přestupky zmírněny, naopak některé byly zpřísněny.

Jako zmírnění postihu bych chtěl ukázat na odstranění povinnosti pro správní orgány uložit zákaz řízení řidiči, který nesprávně předjížděl.

Nově tak správní orgán uloží pokutu a přičte 6 bodů v bodovém hodnocení řidičů. Jedná se o změnu v duchu ,,dvakrát a dost“, což považuji za dostatečné vzhledem k tomu, že ne vždy při nesprávném způsobu předjíždění dojde k dopravní nehodě s těžkým následkem na životě a zdraví.

Přísnější naopak je postih za jízdu bez registrační značky, nebo s jinou registrační značkou, kde se bude ukládat pokuta v rozmezí od 4-10 tis. Kč a zákaz řízení na dobu 6-18 měsíců, plus 6 bodů k tomu.

Zajímavý je pak postih u řidiče, který se odmítne podrobit odbornému vyšetření ke zjištění, zda při jízdě nebyl pod vlivem alkoholu nebo drog, kdy se zvýšila horní hranice sazby pokuty ze stávajících 50 000 Kč až na 75 000 Kč a též se zvýšila horní hranice sazby pro uložení zákazu řízení ze současných 24 měsíců až na 3 roky. Počet uložených bodů v bodovém hodnocení řidičů se ale ponížil o jeden ze stávajících 7 na 6.

Situaci, při které řidič překročí povolenou rychlost v obci o 40 km/h a více, např. pojede rychlostí 92 km/h a více v obci, a bude mu zadržen jeho řidičský průkaz policistou na místě silniční kontroly, jsem již zmiňoval výše.

Pro ilustraci vám tak předkládám tabulku bodů, která bude účinná od 1. 1. 2024.

Vybraná porušení zákona

Počet bodů

řízení motorového vozidla bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo v takové době po jeho požití, po kterou je řidič ještě pod vlivem alkoholu, je-li zjištěný obsah alkoholu u řidiče vyšší než 0,3 promile, nebo řízení motorového vozidla bezprostředně po užití jiné návykové látky nebo v takové době po jejím užití, po kterou je řidič ještě pod jejím vlivem

6

řízení motorového vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost, který si řidič přivodil požitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky

 6

odmítnutí řidiče podrobit se vyšetření ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou

6

způsobení dopravní nehody, při které došlo k usmrcení nebo k těžké újmě na zdraví jiné osoby

 6

otáčení, couvání nebo jízda v protisměru na dálnici nebo na silnici pro motorová vozidla

 6

vjíždění na železniční přejezd v případě, kdy je to zakázáno

 6

předjíždění vozidla v případě, kdy je to zakázáno

 6

překročení nejvyšší dovolené rychlosti o 40 km.h-1 a více v obci nebo o 50 km.h-1 a více mimo obec

 6

nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči zastavit vozidlo, nebo nezastavení vozidla na pokyn k zastavení vozidla daný při řízení nebo usměrňování provozu na pozemních komunikacích anebo při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích osobou k tomu oprávněnou

6

ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci po přechodu pro chodce nebo ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou řidič odbočuje, nebo ohrožení chodce při odbočování s vozidlem na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení nebo couvání

řízení motorového vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích z důvodu nebezpečné závady

6

6

omezení chodce, který přechází pozemní komunikaci po přechodu pro chodce

 4

neprodlené nezastavení vozidla při dopravní nehodě nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení nehody

 4

nedání přednosti v jízdě

 4

řízení motorového vozidla bez držení řidičského oprávnění pro příslušnou skupinu vozidel

 4

porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí

 4

překročení nejvyšší dovolené rychlosti o 20 km.h-1 a více v obci nebo o 30 km.h-1 a více mimo obec

 4

řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl řidičský průkaz zadržen nebo prohlášen za zadržený

 4

řízení motorového vozidla řidičem, který je držitel řidičského průkazu členského státu, řidičského průkazu vydaného cizím státem nebo mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem a pozbyl právo k řízení motorového vozidla na území České republiky nebo je ve výkonu správního trestu nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel

 4

ohrožení jiného řidiče při přejíždění z jednoho jízdního pruhu do druhého

 4

porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přílbu

 4

držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem při jízdě vozidlem

 4

překročení nejvyšší dovolené rychlosti o 10 km.h-1 a více

 2

řízení motorového vozidla bez profesní způsobilosti

 2

nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit

 2

neoprávněné stání s vozidlem na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo označené parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením nebo neoprávněné použití parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením při stání nebo při jízdě

 2

Závěrem mi dovolte připomenout, že změn je podstatně více. Například řidičák na zkoušku, což je situace, která se bude vztahovat na ty řidiče, kteří budou mít řidičské oprávnění kratší dobu než dva roky, bez ohledu na jejich věk. Situaci popisuje ust. § 102f zákona o silničním provozu, a nejdůležitější novinkou je, že pokud takový řidič spáchá závažný přestupek nebo trestný čin, za který dostane 6 bodů v bodovém hodnocení řidičů, bude povinen absolvovat dopravně psychologický pohovor a školení začínajících řidičů.

Pro tento článek jsem připravil pouze část změn, které, jak se domnívám, by mohly zajímat nejširší okruh čtenářů, řidičů. Doporučuji tak se se všemi změnami seznámit, abyste předešli případným nepříjemnostem.

Přeji vám, abyste na silnicích potkávali řidiče ohleduplné a ukázněné, abyste cestovali v bezpečí a vždy v pořádku a včas dojeli tam, kam budete potřebovat.