608 436 941

Zápis z 26. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: středa 15. listopadu 2023 | 4x

které se konalo 13. 11. 2023 od 14:00 hodin

Omluvena: Mgr. E Chuchlová

Hosté: Ing. L. Součková z firmy ČEVAK

Rada města Trhové Sviny

 • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 6)
 • doporučuje Zastupitelstvu města Trhové Sviny schválit návrh ceny vodného a stočného na rok 2024. (pro 6)
 • neschvaluje žádost pana xxx o změnu stanovení nájemného za pronájem dočasné stavby na pozemku 71/4 v k.ú. Trhové Sviny a trvá na stanovení poplatku v souladu s platnou Obecně závaznou vyhláškou města Trhové Sviny o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ze dne 29. 6. 2022. (pro 6)
 • souhlasí a doporučuje ZM schválit a zveřejnit záměr prodeje pozemku parc. č. st. 275/16 o výměře 21 m2 v k. ú. Trhové Sviny a ukládá žadateli dodat znalecký posudek. (pro 6)
 • souhlasí a doporučuje ZM prodat část pozemku parc. č. 145/30 o výměře 13 m2 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 6)
 • nedoporučuje ZM schválit a zveřejnit záměr prodeje části pozemku par. č. 1188/1 v k.ú. Trhové Sviny. (pro 6)
 • doporučuje ZM schválit a zveřejnit záměr prodeje části pozemku parc. č. 1/5 zapsaného na LV 3266 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 6)
 • nesouhlasí s umístěním a prostorovým uspořádáním novostavby přístřešku se zimní zahradou a výtahem z důvodu dosud nevyřešené hranice pozemku. (pro 6)
 • souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt v DPS, č.p. 1055 nábřeží Sv. Čecha v Trhových Svinech o jeden rok, tj. do 30. 11. 2024. (pro 6)
 • schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Oprava střechy hřbitovní kaple, Trhové Sviny“ ze dne 15. 5. 2023, kterým se posouvá termín dokončení do 10. 12. 2023. Rada města pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku. (pro 6)
 • byla informována o využívání rozšířené provozní doby sběrného dvora v Trhových Svinech.
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG.D a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, na stavbu s názvem "Rejta, K 2196 – kabel NN", za úplatu 15.600 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemků parc. č. 2196, 2200/2, 3904/1 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 6)
 • byla informována a doporučuje zastupitelstvu města schválit účetní odpis soukromoprávní pohledávky města ve výši 415 516,50 Kč dle návrhu. (pro 6)
 • schvaluje účetní odpis soukromoprávních pohledávek města ve výši 1710 Kč dle návrhu. (pro 6)
 • postupuje k projednání Zastupitelstvu města Trhové Sviny návrh na pořízení Změny územního plánu Trhové Sviny – navrhovatel: xxx.
 • postupuje k projednání Zastupitelstvu města Trhové Sviny návrh na pořízení Změny územního plánu Trhové Sviny – navrhovatel: xxx.
 • byla informována o jednáních a zápisech Finančního výboru Zastupitelstva města Trhové Sviny ze dne 14. 6. 2023 a 18. 10. 2023 a postupuje k projednání zastupitelstvu města.
 • byla informována o jednání a zápisu Kontrolního výboru Zastupitelstva města Trhové Sviny ze dne 25. 10. 2023 a postupuje k projednání zastupitelstvu města.
 • schvaluje podání anketního dotazníku k žádosti o dotaci z Programu na regenerace MPZ a MPR na rok 2024, kterou poskytuje Ministerstvo kultury na regeneraci památkově chráněných objektů. (pro 6)
 • souhlasí s udělením ocenění města Trhové Sviny pprap. P. Farkovi za záchranu lidského života. (pro 6)
 • schvaluje finanční příspěvek P. Farkovi, za hrdinství při záchraně lidského života. (pro 6)
 • souhlasí, na základě vyjádření kontrolního výboru ze dne 3. 11. 2023, s vyřazením:

 MUTSH000342N Škoda Yeti Active Green Tec - 7C1 41 61

 MUTSH000RJW Škoda Octavia 6C3 0936

 MUTSH0001RSA Škoda Felicia 4C7 8608

 MUTSH0001SY9 Nástav. sekačky STP-C136-Cepák

 MUTSM000E102 Renault Kangoo 1,6 7C2 4661

 MUTSH0002RPC Rozkládací stan nůžkový

MUTSH0000VWB Pracovní ergo židle, z evidence města Trhové Sviny. (pro 6)

 • souhlasí s prodejem vozidla Škoda Yeti Active Green Tec, RZ: 7C1 41 61 městu České Velenice. Rada města pověřuje starostu podpisem smlouvy. (pro 6)

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.