608 436 941

Zápis z 25. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: středa 1. listopadu 2023 | 5x

které se konalo 30. 10. 2023 po skončení zasedání ZM

Rada města Trhové Sviny

 • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 7)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG.D a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, na stavbu s názvem "Bukvice, K 967/1 a 969 - úprava NN", za úplatu 2.600 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemků parc. č. 1214/4 v k. ú. Bukvice u Trhových Svinů. (pro 7)
 • rozhodla ukončit Koncesní smlouvu se společností Saba ClickPark s.r.o. (dříve City Parking Group s.r.o.), IČ: 28968506 a pověřuje starostu podpisem Dohody o ukončení koncesní smlouvy. (pro 7)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o výpomoci při zimní údržbě komunikací v osadách s firmou Pelech Luděk, zemní práce a těžba – přibližování dřeva, Něchov 40, IČ: 72168323 a pověřuje starostu jejím podpisem. (pro 7)
 • souhlasí s plánem prohrnování a rozpisem služeb zimní údržby 2023/2024. (pro 7)
 • rozhodla, na základě výběrového řízení, pronajmout část pozemku parc. č. 3845/1 v k. ú. Trhové Sviny za účelem umístění stánku s občerstvením p. Marcele Pelderlové, za cenu 15.000 Kč na dobu určitou od 1. 11. 2023 do 4. 2. 2024. (pro 7)
 • byla informována o žádosti pana xxx o změnu stanovení nájemného za pronájem dočasné stavby na pozemku 74/4 v k.ú. Trhové Sviny.
 • byla informována o žádosti fa. Doppler CZ o vypouštění dešťové vody do rybníka Velký.
 • byla informována o stavu odtokového potrubí z Velkého rybníka.
 • souhlasí s Memorandem o vzájemném porozumění a spolupráci s partnery DOPPLER CZ spol. s r.o., IČ: 16190963 a s DOPPLER CZ Immobilien s.r.o., IČ 06224075 dle předloženého návrhu a za město Trhové Sviny ve věcech memoranda určuje dvě kontaktní osoby: Ing. Z. Fischera a Mgr. E. Chuchlovou. (pro 7)
 • schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na spolufinancování činnosti Domova pro seniory Horní Stropnice, Dobrá Voda 54, 374 01 Horní Stropnice, IČ 00666254 ve výši 15.000 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy. (pro 7)
 • schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2023 a předkládá zastupitelstvu na vědomí

 - změny v příjmech o celkovou částku 156.105,29 Kč

- změny ve výdajích o celkovou částku 156.105,29 Kč. (pro 7)

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.