608 436 941

Zápis z 24. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: středa 18. října 2023 | 2x

které se konalo 16. 10. 2023 od 14:30 hodin

Omluven: Ing. F. Kolář

Rada města Trhové Sviny

 • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 7)
 • souhlasí a doporučuje ZM zveřejnit záměr prodeje nově zaměřeného pozemku parc. č. 981/8 v k. ú. Todně. (pro 7)
 • souhlasí a doporučuje ZM prodat nově zaměřený pozemek parc. č. 2788 o výměře 2 m2 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 7)
 • rozhodla přidělit byt v domě s pečovatelskou službou č.p. 1055 v Trhových Svinech panu xxx od 1. 11. 2023 na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení nájemní smlouvy. (pro 7)
 • rozhodla přidělit byt v domě s pečovatelskou službou č.p. 1055 v Trhových Svinech paní xxx od 1. 11. 2023 na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení nájemní smlouvy. (pro 7)
 • rozhodla přidělit byt v domě s pečovatelskou službou č.p. 1055 v Trhových Svinech panu xxx od 1. 11. 2023 na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení nájemní smlouvy. (pro 7)
 • rozhodla ukončit smlouvu o výpůjčce nebytových prostor Velký rybník včetně kiosku v Trhových Svinech s Mgr. F. Kumstem, IČ 03761479 k 31.10.2023. (pro 6, zdržel se 1)
 • byla informována a souhlasí se změnovým listem č. 1 stavby Oprava povrchu ulice Budovatelská, Trhové Sviny. Změnový list bude zahrnut do konečného vyúčtování stavby a následného dodatku ke smlouvě. Objem prací byl navýšen o 227.520 Kč bez DPH, 275.299,20 Kč včetně DPH. (pro 7)
 • rozhodla zveřejnit záměr uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 30. 10. 1995, která byla uzavřena na pronájem části pozemku parc. č. 2085/1 v k.ú. Rankov. Dodatkem se zvyšuje cena na 4 Kč/m2/rok. (pro 7)
 • rozhodla zveřejnit záměr uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 27. 9. 2004, která byla uzavřena na pronájem části pozemků parc. č. 765/5 a 765/2 v k.ú. Otěvěk. Dodatkem se zvyšuje cena na 4 Kč/m2/rok. (pro 7)
 • rozhodla zveřejnit záměr uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 30. 6. 2004, která byla uzavřena na pronájem části pozemku parc. č. 1552/1 v k.ú. Pěčín. Dodatkem se zvyšuje cena na 4 Kč/m2/rok. (pro 7)
 • rozhodla zveřejnit záměr uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 11. 6. 2002, která byla uzavřena na pronájem části pozemku parc. č. PK 2238/1v k.ú. Otěvěk. Dodatkem se zvyšuje cena na 4 Kč/m2/rok. (pro 7)
 • rozhodla zveřejnit záměr uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 7. 12. 2001, která byla uzavřena na pronájem části pozemku parc. č. 334/81 v k.ú. Trhové Sviny. Dodatkem se zvyšuje cena na 4 Kč/m2/rok. (pro 7)
 • rozhodla zveřejnit záměr uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 19. 6. 1995, která byla uzavřena na pronájem části pozemku parc. č. 3401/5 v k.ú. Trhové Sviny. Dodatkem se zvyšuje cena na 4 Kč/m2/rok. (pro 7)
 • rozhodla zveřejnit záměr uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 19. 6. 1995, která byla uzavřena na pronájem částí pozemků parc. č. 323/13, 334/8 a 3854/1 v k.ú. Trhové Sviny. Dodatkem se zvyšuje cena na 4 Kč/m2/rok. (pro 7)
 • schvaluje Smlouvu s čj. SFZP 456172/2023 o poskytnutí dotace ve výši 840.000 Kč na realizaci projektu "Trhové Sviny, samojízdný pracovní stroj" s registračním číslem 5220300133. (pro 7)
 • schvaluje Smlouvu s čj. SFZP 455321/2023 o poskytnutí dotace ve výši 156.105,29 Kč na realizaci projektu "Trhové Sviny. elektrostroje" s registračním číslem 5220300316. (pro 7)
 • schvaluje poskytnutí finančního daru pro I MY o.p.s., IČ 70812187 ve výši 10.000 Kč na podporu poskytování terénní sociální služby rané péče a pověřuje starostu podpisem smlouvy. (pro 7)
 • souhlasí s povolením změny využití rozpočtu v Mateřské škole Trhové Sviny dle předloženého návrhu. (pro 7)
 • schvaluje druhou úpravu rozpočtu Zdravotního zařízení poliklinika města Trhové Sviny na rok 2023 dle návrhu. (pro 7)
 • rozhodla, na základě výsledků výběrového řízení, uzavřít Smlouvu o dílo na akci "Dodávka FVE - poliklinika města Trhové Sviny" s firmou OSAM TRADE s.r.o., IČO 28116291, nabídková cena 1.347.600 Kč bez DPH (1,630,596 Kč včetně DPH). (pro 7)
 • schvaluje finanční příspěvek ve výši 10.000 Kč J. Hladkému na reprezentaci města na ICF World championschip canicross 2023 v Německu. (pro 7)

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.