608 436 941

Novinky z odboru dopravy

Autor: Bc. Zdeněk Krauskopf Odbor dopravy a silničního hospodářství | Zveřejněno: středa 4. října 2023 | 4x

Vážení čtenáři,

v letošním dubnovém vydání Trhovosvinenských listů jsem vás informoval o novinkách na odboru dopravy a avizoval změnu v zákoně č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

V září letošního roku byla ve Sbírce zákonů publikována nová právní norma, tedy zákon č. 271/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Tento citovaný zákon změní od 1. ledna 2024 některá pravidla silničního provozu, upravuje přestupky fyzických osob (řidičů) a výrazně mění bodový systém.

Dovolte mi, prosím, abych vás opět prostřednictvím Trhovosvinenských listů s některými změnami seznámil.

Řidičské průkazy

Novela zákona o silničním provozu ruší pro držitele českého řidičského průkazu povinnost mít za jízdy s motorovým vozidlem při sobě řidičský průkaz, či mít za jízdy při sobě osvědčení o registraci vozidla (technický průkaz) nebo průkaz profesní způsobilosti řidiče. Současně pak tentýž zákon uvádí, že řidič je sice povinen uvedené doklady na žádost policisty, vojenského policisty, strážníka obecní policie nebo celníka předložit, avšak nemá-li tuto povinnost mít některý z těchto dokladů při řízení u sebe, může namísto jeho předložení prokázat svou totožnost.

Novela zákona tak zmírnila dopady případného postihu za přestupek, pokud řidič neměl některý z uvedených dokladů při sobě a při silniční kontrole jej nepředložil policistovi. Nicméně rád bych upozornil na tu skutečnost, že je sice sympatická tato snaha našich zákonodárců zalíbit se našim řidičům touto benevolentností, ovšem v sousedním Rakousku naše předpisy neplatí, a nevím o tom, že by Česká republika měla s některým ze sousedních států, včetně Rakouska uzavřenou tzv. mezinárodní smlouvu, popř. by byla tato situace řešena v rámci unijních předpisů, a proto, pokud pojedete do zahraničí, např. do Gmündu ,,na koupačku“, musíte mít uvedené doklady opět u sebe. O přísnosti a striktnosti rakouských policistů a úřadů asi nemá smysl polemizovat.  

Další změnou je situace, při které kontrolovanému řidiči bude policie chtít zadržet jeho řidičský průkaz, např. po pozitivní dechové zkoušce na alkohol a řidič bude tvrdit, že jej nemá u sebe. V takovém případě pak policista prohlásí řidičský průkaz za zadržený, byť jej nebude fyzicky řidiči odnímat, a řidič pak má povinnost jeho řidičský průkaz odevzdat ve lhůtě 5 pracovních dnů na příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Tato situace se zadrženým řidičským průkazem bude platit obdobně i u technických průkazů. Pokud policista prohlásí technický průkaz k vozidlu za zadržený, bude jej muset provozovatel vozidla do 5 pracovních dnů odevzdat příslušnému úřadu obce s rozšířenou působností. 

Novela zákona pak dále rozšiřuje možnost zadržet řidičský průkaz policistou řidiči, kterému byla změřena okamžitá rychlost jízdy v obci o 40 km/h a více a mimo obec o 50 km/h a více.

Pozitivní změnou v novele zákona o silničním provozu je také možnost řídit motorová vozidla se skupinou řidičského oprávnění B, která sice přesahují svou nejvyšší povolenou hmotnost 3 500 kg, ale nepřevyšují 4 250 kg.

Jedná se o reakci na změnu hmotností vozidel, která mají sice statut osobního automobilu, nicméně se jedná o elektromobily, které jsou oproti běžným vozidlům se spalovacím motorem těžší. 

Řízení s mentorem

Jedná se o podstatnou změnu v pravidlech upravujících provoz na pozemních komunikacích. Tato možnost je již běžnou praxí v některých zemích Evropské unie, vedle sousedního Rakouska či Německa též v Itálii, Portugalsku nebo v Řecku.

Řidičské oprávnění tak bude možné udělit osobě, která dosáhla věku 17 let. Tato osoba tak bude oprávněna k řízení motorových vozidel se skupinou B pouze s doprovodem osoby, která je zapsána v registru řidičů jako jeho mentor.

Změna cílí na společensky odpovědné rodiče mladých začínajících řidičů, kterým není lhostejný řidičský vývoj jejich dětí, a zároveň se chtějí aktivně spolupodílet na předávání svých letitých zkušeností, coby řidičů, motoristů. Začínající řidiči tak budou pod dohledem sbírat první zkušenosti v provozu, aby po dovršení plnoletosti měli již nějaké zkušenosti za sebou, což má eliminovat některá nechtěná jednání, jichž se tito mladí řidiči mnohdy dopouští.

Mentorem tak může být pouze fyzická osoba, která je držitelem řidičského oprávnění pro skupinu B již více jak 10 let a je tímto držitelem řidičského oprávnění bez přerušení 5 let, nemá řidičský průkaz zadržený, v bodovém hodnocení řidičů nemá zaznamenán žádný bod, a která s takovým zápisem coby mentora souhlasí.

Jak dále vyplývá ze zákona, v registru řidičů bude možnost zápisu až čtyř mentorů pro začínajícího řidiče.

Takový mentor pak bude povinen za jízdy sedět ve vozidle na sedadle vedle řidiče, sledovat situaci v provozu na pozemních komunikacích a chování řidiče a v případě potřeby mu poskytnout radu.

Na mentora se budou vztahovat povinnost stejné, jako by sám řídil, tedy nebude smět být pod vlivem alkoholu nebo drog, nebude smět mít sníženou schopnost k řízení vozidla, např. v důsledku jeho zdravotního stavu. V případě silniční kontroly bude mít stejné povinnosti vůči policistovi jako normální řidič (např. podrobit se vyšetření ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem či jinou návykovou látkou – drogou).

Detailní podmínky pro takovou jízdu pod dohledem mentora budou v zákoně o silničním provozu popsány v ust. § 83a, § 89b, § 102f-102h.

Ti z vás, kteří by se zajímali podrobnosti či odborné rady, mohou již nyní navštívit internetové stránky www.autoskolaL17.cz, či si pořídit odbornou publikaci Manuál pro Mentory L17, který vydává Asociace autoškol ČR.