608 436 941

Zápis z 22. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: středa 4. října 2023 | 0x

které se konalo 2. 10. 2023 od 15:15 hodin

  • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 7)
  • schvaluje cenovou nabídku na zpracování PD pro sloučené územní a stavební řízení na akci "Nástavba a přístavba ZŠ, Trhové Sviny", kterou předložila firma Ateliér ELZET, s.r.o., IČO: 08714771, ve výši 298.000 Kč bez DPH (360.580 Kč včetně DPH). (pro 7)
  • rozhodla, na základě výsledků výběrového řízení, uzavřít Smlouvu o dílo na výstavbu chodníku z materiálu nových žulových kostek na hřbitově v Trhových Svinech, s firmou Stavitelství Matourek s.r.o., IČO 25168002, nabídková cena 1.579.754,31 Kč bez DPH (1.911.502,71 Kč včetně DPH). Rada města pověřuje starostu podpisem této smlouvy. (pro 7)
  • rozhodla vypsat výběrové řízení na pronájem části pozemku parc. č. 3845/1 v k.ú. Trhové Sviny o výměře 9 m2 na dobu určitou od 1. 11. 2023 do 4. 2. 2024 s minimální nabídkovou cenou 8.000 Kč. (pro 7)
  • byla informována o průjezdnosti vozidel HZS v místní části "Na Mlýnech".
  • byla informována o stavebním stavu a použitelnosti mostů ve správě města Trhové Sviny.
  • schvaluje úpravu rozpočtu Zdravotního zařízení poliklinika města Trhové Sviny na rok 2023 dle návrhu. Současně schvaluje změnu odpisového plánu na rok 2023. (pro 7)
  • souhlasí s úhradou výdajů na kroužek základy lyžování z rozpočtu školy na rok 2023 dle žádosti. (pro 7)
  • souhlasí a doporučuje ZM schválit žádost firmy KORAN s.r.o., IČO 45022585, o souhlas s výstavbou fotovoltaické elektrárny v areálu firmy. (pro 5, zdržel se 2)