608 436 941

Zápis z 20. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: 20. září 2023 | 4x

které se konalo 18. 9. 2023 po skončení zasedání ZM

Omluven: Ing. D. Štojdl

Rada města Trhové Sviny

 • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 6)
 • schvaluje úpravu rozpočtu Městského kulturního střediska Trhové Sviny na rok 2023 dle návrhu. (pro 6)
 • byla informována a doporučuje Zastupitelstvu města Trhové schválit příspěvek RC Trhováček ve výši 86.728 Kč. (pro 6)
 • schvaluje Darovací smlouvu uzavřenou mezi Městem Trhové Sviny a FTV Prima, spol. s r. o., IČ 48115908. FTV Prima touto smlouvou daruje Městu Trhové Sviny věcný dar: mobiliář v celkové hodnotě 148 273 Kč včetně DPH.

1.Lavice: bočnice beton vymývaný, opěra a sedadlo impregnované lakované dřevo, odstín TEAK. Cena 7 901 Kč bez DPH, celkem 7 ks v hodnotě 55 307 Kč.

2.SET, stůl 1 ks, lavice 2 ks. Bočnice beton vymývaný, deska dřevo impregnované, lakované, odstín TEAK. Cena 25 172 Kč bez DPH, celkem 1 ks.

3.Infostojan. Dřevo impregnované, lakované, odstín TEAK. Cena 4 206 Kč bez DPH, celkem 10 ks v hodnotě 42 060 Kč. Rada města pověřuje starostu podpisem Darovací smlouvy. (pro 6)

 • byla informována o připravované smlouvě o zřízení věcného břemene pro odvodnění komunikace v místní části Otěvěk na pozemcích KN 1191, 1197, 1194, 1365/3 k.ú. Otěvěk.
 • schvaluje za účelem odstranění havarijního stavu cenovou nabídku, kterou předložila firma Stavitelství Matourek s.r.o. dopravní a inženýrské stavby ve výši 434 185,40 Kč bez DPH, (525 364,33 Kč včetně DPH) na zřízení odvodnění místní komunikace v místní části Otěvěk a pověřuje starostu podpisem smlouvy. (pro 6)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě o uložení kanalizačních přípojek při realizaci akce „Kanalizace Rejta – kanalizační přípojky“ a pověřuje starostu k podpisu. (pro 6)
 • byla informována o zpracované studii na stavbu nového domu s pečovatelskou službou.
 • schvaluje Smlouvu o dílo, kterou předložila firma G-PROJECT, s.r.o., IČO 26064928, na administrativní řízení projektu s ohledem na pravidla dotačního programu na projektový záměr "ZŠ - cvičný byt a kuchyňka", nabídková cena 120.000 Kč bez DPH (145.200 Kč včetně DPH). (pro 6)
 • schvaluje Smlouvu o dílo, kterou předložila firma G-PROJECT, s.r.o., IČO 26064928, na administrativní řízení projektu s ohledem na pravidla dotačního programu na projektový záměr "ZŠ - jazyková učebna", nabídková cena 180.000 Kč bez DPH (217.800 Kč včetně DPH). (pro 6)
 • doporučuje zařadit žádost MUDr. Radima Zemana, IČO: 40709108, o zařazení do sítě pracovišť oprávněných k provádění screeningu osteoporózy. (pro 6)