608 436 941

Usnesení – výsledky projednání z 5. zasedání Zastupitelstva města Trhové Sviny,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: středa 20. září 2023 | 0x

které se konalo 18. září 2023 v tanečním sále Kulturního domu v Trhových Svinech

Omluven: Ing. D. Štojdl, Mgr. V. Korčaková

Zastupitelstvo města Trhové Sviny

 • vzalo na vědomí kontrolu usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva města Trhové Sviny ze dne 26. 6. 2023. (pro 21)
 • schválilo bezúplatný převod podílu o velikosti 1/2 pozemku parc. č. 2812/2 v k. ú. Besednice. Náklady spojené s převodem uhradí město. (pro 21)
 • vydává Změnu č. 4 územního plánu Trhové Sviny formou opatření obecné povahy, včetně odůvodnění, rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek. (pro 21)
 • rozhodlo nepořizovat změnu územního plánu Trhové Sviny – navrhovatel: xxx. (pro 21)
 • bylo informováno o doporučení zpracovatele změny č. 5 ÚP Trhové Sviny Atelieru M.A.A.T., s.r.o., se sídlem Převrátilská 330/15, 390 01 Tábor, IČO: 28145968.
 • vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 6/2023:

změny v příjmech o celkovou částku …….….. 1.748.852,00 Kč

změny ve výdajích o celkovou částku ……….. 1.748.852,00 Kč. (pro 21)

 • vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 7/2023:

změny v příjmech o celkovou částku …….….. 2.642.300,00 Kč

změny ve výdajích o celkovou částku ……….. 2.642.300,00 Kč

změny ve financování v příjmech o celkovou částku ……….. 15.000.000,00 Kč

změny ve financování ve výdajích o celkovou částku ……….. 15.000.000,00 Kč. (pro 21)

 • vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 8/2023:

změny v příjmech o celkovou částku …….….. 3.802.539,00 Kč

změny ve výdajích o celkovou částku ……….. 3.802.539,00 Kč. (pro 21)

 • rozhodlo prodat pozemky parc. č. 602/8, 985/4 a 985/5 v k. ú. Todně panu xxx, za cenu 4.370 Kč. Náklady spojené s převodem uhradí kupující. (pro 21)
 • souhlasí s prodejem a rozhodlo zveřejnit záměr prodeje části pozemku parc. č. 145/30 v k. ú. Trhové Sviny a ukládá žadateli dodat geometrický plán a znalecký posudek. (pro 21)
 • souhlasí s prodejem a rozhodlo zveřejnit záměr prodeje nově zaměřeného pozemku parc. č. st. 2788 o výměře 2 m2 v k. ú. Trhové Sviny a ukládá žadateli dodat znalecký posudek. (pro 21)
 • schvaluje bezúplatný převod nově zaměřeného pozemku par. č. 246/32 o výměře 80 m2 v k. ú. Trhové Sviny od xxx na město Trhové Sviny. (pro 21)
 • rozhodlo nepoužít zákon č. 182/2023 Sb. ze dne 31. 5. 2023 o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů, tzv. daňové milostivé léto na místní poplatky, které spravuje Městský úřad Trhové Sviny. (pro 18, zdržel se 3)
 • vydává Obecně závaznou vyhlášku města Trhové Sviny o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a zrušuje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, ze dne 20. září 2021. (pro 21)
 • vydává Obecně závaznou vyhlášku města Trhové Sviny o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a zrušuje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2022 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ze dne 27. června 2022. (pro 21)
 • vydává Obecně závaznou vyhlášku města Trhové Sviny o místním poplatku ze psů a zrušuje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, o místním poplatku ze psů, ze dne 16. prosince 2019. (pro 21)
 • uděluje čestné občanství města Trhové Sviny panu MUDr. Yahia Jabali, který se významně zasloužil o rozvoj dětské hematologie a onkologie. (pro 21)

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.