608 436 941

Zápis z 19. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: 6. září 2023 | 1x

které se konalo 4. 9. 2023 od 14:30 hodin

Omluven: R. Vanišová

Rada města Trhové Sviny

 • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 6)
 • postupuje k projednání Zastupitelstvu města Trhové Sviny návrh na vydání Změny č. 4 územního plánu Trhové Sviny.
 • souhlasí s návrhem trasy dle "Studie optimalizace příčného uspořádání a směrového vedení silnice II/156 v úseku Veselka - Otěvěk". (pro 6)
 • rozhodla uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu pozemků ve sportovním areálu ze dne 8. 4. 2008 s TJ Spartak Trhové Sviny z.s., kterým se rozšíří nájem o část pozemku parc. č. 326/1 v k. ú. Trhové Sviny, na kterém je beachvolejbalové hřiště. (pro 6)
 • souhlasí a doporučuje ZM schválit prodej nově zaměřeného pozemku parc. č. st. 2788 o výměře 2 m2 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 6)
 • souhlasí a doporučuje ZM souhlasit s bezúplatným převodem nově zaměřeného pozemku par. č. 246/32 o výměře 80 m2 v k. ú. T. Sviny od p. xxx. (pro 6)
 • rozhodla pronajmout byt, Branka č.p. 593 v Trhových Svinech paní xxx, zastoupená opatrovníkem městem Trhové Sviny, od 1.11. 2023 na dobu určitou 3 měsíců s možností prodloužení nájemní smlouvy o stejné období za Kč za 35,3 m2/měsíc plochy bytu. (pro 6)
 • rozhodla podat žádost o dotaci na pořízení dopravního automobilu (DA) pro SDH Todně v rámci výzvy MV GŘ HZS JSDH_V2_2024 – Pořízení nového dopravního automobilu nebo požárního přívěsu pro hašení. (pro 6)
 • schvaluje cenovou nabídku, kterou předložila firma Povodí Vltavy, státní podnik vodohospodářská laboratoř České Budějovice, E. Pittera 1, 370 01 České Budějovice za účelem provedení kompletního monitoringu sedimentů Velkého rybníku včetně rozborů dle vyhlášky 237/2009 Sb. Celková cena 49.280 Kč bez DPH (59.628 Kč včetně DPH). (pro 6)
 • schvaluje cenovou nabídku, kterou předložil Ing. Jan Potužák, PhD., IČO: 87862875 za účelem vyhodnocení monitoringu a návrhu opatření na zlepšení kvality vody Velkého rybníku. Cenová nabídka 35.000 Kč bez DPH, dodavatel není plátce DPH. (pro 6)
 • byla informována a doporučuje zastupitelstvu města schválit obecně závazné vyhlášky: o místním poplatku ze psů, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. (pro 6)
 • schvaluje předložený program jednání zastupitelstva města, které se bude konat 18. 9. 2023. (pro 6)

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.