608 436 941

Zápis z 18. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: 25. srpna 2023 | 16x

které se konalo 23. 8. 2023 od 15:00 hodin

Rada města Trhové Sviny

 • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 7)
 • rozhodla přidělit byt v domě s pečovatelskou službou č.p. 1055 v Trhových Svinech paní xxx od 1. 9. 2023 na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení nájemní smlouvy. (pro 7)
 • rozhodla přidělit byt v domě s pečovatelskou službou č.p. 1055 v Trhových Svinech paní od 1. 9. 2023 na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení nájemní smlouvy. (pro 7)
 • rozhodla uzavřít Dodatek č. 1/2023 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG.D a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, na stavbu s názvem "Otěvěk, K 1103/15 - kabel NN". Věcné břemeno se týká pozemků parc. č. 1103/17, 2233/7 v k. ú. Otěvěk u Trhových Svinů. (pro 7)
 • rozhodla uzavřít Dodatek č. 1/2023 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG.D a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, na stavbu s názvem "Trhové Sviny zrušení TS kotelna - NN". Věcné břemeno se týká pozemků parc. č. 3426/1, 3426/10, 3914/1, 3848/1 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 7)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG.D a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, na stavbu s názvem "Trhové Sviny, E3036 - kabel NN", za úplatu 14.700 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemku parc. č. 322/126 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 7)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG.D a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, na stavbu s názvem "Trhové Sviny, Dobrovského - přeložka NN", za úplatu 3.000 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemku parc. č. 3845/25 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 7)
 • souhlasí a doporučuje ZM prodat pozemky parc. č. 602/8, 985/4 a 985/5 v k. ú. Todně. (pro 7)
 • souhlasí a doporučuje ZM souhlasit s bezúplatným převodem podílu o velikosti 1/2 pozemku parc. č. 2812/2 v k. ú. Besednice. (pro 7)
 • byla informována ve věci zabezpečení místa dopravní nehody se smrtelným následkem sil. II/157 v k.ú. Trhové Sviny - provedení technických opatření a ukládá Odboru správy a údržby městského majetku provedení osazení směrových sloupků na účelových komunikacích U 112, U 113. (pro 7)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností Starnet, s.r.o., Žižkova tř. 226/3, 370 01 České Budějovice, na stavbu s názvem "Trhové Sviny FTTH", za úplatu 176.501 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemku parc. č. 145/29, 120, 121/2, 3850/7, 121/3, 3850/1, 3850/6, 145/20, 145/28, 3850/3, 145/22, 145/25, 145/24, 145/27, 366, 351/4, 344/3, 351/10, 351/1, 351/11, 351/5, 314/1, 352/2, 294/1, 294/11, 294/8, 308/5, 308/4, 308/1, 308/3, 297/14, 71/4 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 7)
 • byla informována a postupuje zastupitelstvu města k projednání aplikovatelnost zákona č. 182/2023Sb., o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů, tzv. milostivé léto, v oblasti místních poplatků města Trhové Sviny.
 • schvaluje finanční dar ve výši 20.000 Kč Jakubu Holečkovi, nar. xxx a finanční dar ve výši 20.000 Kč Karlu Socherovi, nar. xxx za reprezentaci města na softbalovém Mistrovství Evropy mužů do 18 let v Sezimově Ústí 2023 a pověřuje starostu podepsáním Darovací smlouvy. (pro 7)
 • rozhodla, na základě výsledků výběrového řízení, uzavřít Smlouvu o dílo na akci "Oprava povrchu ulice Budovatelská, Trhové Sviny" s firmou EUROVIA CS, a.s., IČO: 45274924, nabídková cena 6.108.244,06 Kč bez DPH (7.390.975,31 Kč včetně DPH). Rada města pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo. (pro 7)
 • rozhodla uzavřít Dodatek č. 8 ke Smlouvě o nájmu veřejného vodovodu a kanalizace a jiného vodohospodářského majetku ve vlastnictví města Trhové Sviny a o obstarání veřejné služby správy a provozování veřejného vodovodu a kanalizace ze dne 22.09.1997 ve znění pozdějších dodatků. Dodatek se týká prodloužení stávající smlouvy do 31. 12. 2024. (pro 7)
 • rozhodla, že minimální cena za pronájem obecních pozemků (kromě zemědělských pozemků a zahrad) bude 4 Kč/m2/rok, nejméně však 100 Kč v případě, že by cena nájemného vzhledem k výměře byla nižší než 100 Kč. Tato cena se vztahuje s účinností od 1. 1. 2024 i na nájemní smlouvy dříve uzavřené. (pro 7)
 • schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2023 a předkládá zastupitelstvu města na vědomí

 - změny v příjmech o celkovou částku 3.802.539,00 Kč.

- změny ve výdajích o celkovou částku 3.802.539,00 Kč. (pro 7)

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.