608 436 941

Usnesení – výsledky projednání ze IV. zasedání Zastupitelstva města Trhové Sviny,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: 18. září 2019 | 43x

které se konalo 16. září 2019

4.ZM - zápis

Omluveni: Mgr. H. Bečková, L. Kollar, Mgr. F. Švepeš, S. Rolínková, MUDr. V. Valena

Zastupitelstvo města

 • vzalo na vědomí kontrolu usnesení z III. zasedání Zastupitelstva města Trhové Sviny ze dne 24. 06. 2019. (pro 18)
 • bylo informováno o jednání a zápisu Kontrolního výboru města Trhové Sviny ze dne 27. 6. 2019.
 • rozhodlo nepořizovat změnu územního plánu Trhové Sviny. (pro 15, zdržel se 3)
 • souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 k darovací smlouvě na vydání publikace o Emilu Háchovi a pověřuje starostku jeho podpisem. (pro 18)
 • vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 4/2019:

 změny v příjmech o celkovou částku …….….. 222 200,00 Kč

 změny ve výdajích o celkovou částku ……….. 222 200,00 Kč (pro 18)

 • vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 5/2019:

 změny v příjmech o celkovou částku …….….. 1 183 300,00 Kč

 změny ve výdajích o celkovou částku ……….. 1 183 300,00 Kč (pro 18)

 • vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 6/2019:

 změny v příjmech o celkovou částku …….….. 3 108 414,00 Kč

 změny ve výdajích o celkovou částku ……….. 3 108 414,00 Kč (pro 17, zdržel se 1)

 • rozhodlo zveřejnit záměr prodeje nově zaměřeného pozemku parc. č. 1188/15 v k. ú. Trhové Sviny a ukládá žadatelům dodat znalecký posudek. Zastupitelstvo města trvá na ceně dle znaleckého posudku. (pro 18)
 • rozhodlo zveřejnit záměr prodeje nově zaměřeného pozemku parc. č. 1188/16 v k. ú. Trhové Sviny a ukládá žadatelům dodat znalecký posudek. Zastupitelstvo města trvá na ceně dle znaleckého posudku. (pro 18)
 • rozhodlo schválit záměr směny částí pozemku parc. č. 1552/1 v k. ú. Pěčín u Trhových Svinů a ukládá žadatelům dodat geometrický plán a znalecký posudek na oddělené pozemky. (pro 18)
 • rozhodlo zveřejnit záměr budoucí směny částí pozemků parc. č. 807/6 a 807/2 o celkové výměře cca 650 m2 v k. ú. Otěvěk. (pro 17, zdržel se 1)
 • rozhodlo koupit nově zaměřený pozemek parc. č. 4074/72 o výměře 196 m2  v k. ú. Trhové Sviny za cenu 4.900 Kč. Náklady spojené s převodem uhradí město. (pro 17, zdržel se 1)
 • rozhodlo koupit nově zaměřený pozemek parc. č. 807/4 o výměře 293 m2  v k. ú. Otěvěk za symbolickou kupní cenu 1 Kč. Náklady spojené s převodem uhradí město. (pro 18)
 • rozhodlo prodat nově zaměřený pozemek parc. č. 1059/9 o výměře 186 m2 v k. ú. Trhové Sviny za cenu 55.800 Kč. Náklady spojené s převodem uhradí kupující. (pro 17, zdržel se 1)
 • rozhodlo prodat nově zaměřený pozemek parc. č. 3813/20 o výměře 26 m2 v k. ú. Trhové Sviny, za cenu 35.017 Kč vč. DPH. Náklady spojené s převodem uhradí kupující. (pro 18)
 • rozhodlo směnit nově zaměřené pozemky parc. č. 972/3 o výměře 676 m2 a parc. č. 993/18 o výměře 32 m2 v k. ú. Todně v majetku města za nově zaměřené pozemky parc. č. 388/7 o výměře 2 m2 a parc. č. 993/18 o výměře 415 m2 v k. ú. Todně v majetku xxx, s tím, že xxx doplatí městu částku ve výši 6.105 Kč. (pro 18)
 • bylo informováno o žádosti obyvatel domu č. p. 912 v Budovatelské ulici, Trhové Sviny a o odpovědi na tuto žádost.
 • vzalo na vědomí vydání Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 1.989.646,80 Kč na akci "Bezpečnost dopravy v Školní ulici, Trhové Sviny", která byla přiznána na základě žádosti o dotaci z IROP, registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0010422 prostřednictvím MAS Sdružení Růže. (pro 18)

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.