608 436 941

Zápis ze 17. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: 25. července 2023 | 21x

které se konalo 24. 7. 2023 od 14:30 hodin

Hosté: Ing. Jan Potužák, Ph.D. a RNDr. Jindřich Duras, Ph.D. z Povodí Vltavy

Rada města Trhové Sviny

 • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 7)
 • byla informována o problematice kvality vody ve Velkém rybníce.
 • souhlasí a doporučuje ZM schválit prodej části pozemku parc. č. 145/30 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 7)
 • rozhodla zveřejnit záměr uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu pozemků ve sportovním areálu ze dne 8. 4. 2008, kterým se rozšíří nájem o část pozemku parc. č. 326/1 v k. ú. Trhové Sviny, na kterém je beach volejbalové hřiště. (pro 7)
 • rozhodla pronajmout část pozemků parc. č. 3845/1 a 3845/26 v k. ú. Trhové Sviny za účelem zajištění hlavního občerstvení po dobu trvání festivalu Karel Valdauf 2023 panu Petrovi Baštovi, IČ: 03574164 za cenu 30.999 Kč na dobu určitou od 25. 8. 2023 do 27. 8. 2023. (pro 7)
 • rozhodla pronajmout část pozemku parc. č. 3845/1 v k. ú. Trhové Sviny za účelem umístění stánku v prostřední části náměstí po dobu trvání festivalu Valdauf 2032 firmě Protem HP s.r.o., IČ: 02128896 za cenu 5.000 Kč na dobu určitou od 25. 8. 2023 do 27. 8. 2023. (pro 7)
 • rozhodla pronajmout část pozemku parc. č. 3845/1 v k. ú. Trhové Sviny za účelem umístění stánku na prodej občerstvení v horní části náměstí po dobu trvání festivalu Karel Valdauf 2023 panu Petrovi Baštovi, IČ: 03574164 za cenu 10.999 Kč na dobu určitou od 25. 8. 2023 do 27. 8. 2023. (pro 7)
 • souhlasí s umístěním 2 bezpečnostních kamer v bytě, Nábřeží Svatopluka Čecha 1055, Trhové Sviny na náklady žadatele. (pro 7)
 • schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zpracování Lesní hospodářské osnovy, která byla uzavřena s firmou LesInfo CZ, a.s., IČO: 25161644 a kterým se upravují některé odstavce v souladu s požadavky MZe. Rada města pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku. (pro 7)
 • schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ze SFŽP ČR, čj. "SFZP 34996/2023" ve výši 567.735 Kč na realizaci projektu "Trhové Sviny, nákladní elektromobil do 3,5 t", registrační číslo 5220300057. Rada města pověřuje starostu podpisem této smlouvy. (pro 7)
 • schvaluje návrh Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na realizaci projektu "Pořízení vybavení pro venkovní aktivity", reg. č. žádosti 23/008/19210/231/009/000013, celková výše dotace 338.800 Kč z uznatelných nákladů 423.500 Kč. (pro 7)
 • byla informována o ukončení nájmu prostor za účelem bankovní činnosti – umístění a provozování bankovního automatu MONETA Money Bank a.s. na adrese Husova 1190, Trhové Sviny s tříměsíční výpovědní lhůtou k 30. 9. 2023.
 • postupuje k projednání Zastupitelstvu města Trhové Sviny návrh na pořízení Změny územního plánu Trhové Sviny – navrhovatel: xxx.
 • schvaluje poskytnutí finančního daru pro Ledax o.p.s., IČ 28068955 ve výši 10.000 Kč na podporu domácí hospicové péče a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy. (pro 7)
 • schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2023 a předkládá zastupitelstvu města na vědomí

 - změny v příjmech o celkovou částku 2.642.300,00 Kč

- změny ve výdajích o celkovou částku 2.642.300,00 Kč

- změny ve financování v příjmech o celkovou částku 15 000 000,00 Kč

- změny ve financování ve výdajích o celkovou částku 15 000 000,00 Kč. (pro 7)

 • schvaluje platový výměr pro ředitele Městského kulturního střediska Trhové Sviny, Jiřího Čajana, od 1. 8. 2023 dle předloženého návrhu. (pro 7)
 • byla informována a doporučuje ZM udělit čestné občanství města Trhové Sviny panu MUDr. Yahia Jabalovi, který se významně zasloužil o rozvoj dětské hematologie. (pro 7)
 • schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 2. 6. 2011 na zajištění tisku Trhovosvinenských listů, která byla uzavřena s firmou FIBOX, s.r.o, IČO 60707666. Dodatkem se upravuje předmět smlouvy na zajištění barevného tisku. Rada města pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku. (pro 7)
 • schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč pro Cyklistický klub Jindřichův Hradec z.s., IČ 60816171 na technické zajištění sprinterské prémie v Trhových Svinech v rámci závodu Okolo jižních Čech. (pro 7)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o bezúplatném převodu majetku - vozidel Škoda Fabia II a 2x Renault Clio s Českou republikou - Generálním ředitelstvím cel, IČ: 71214011. (pro 7)
 • souhlasí s ukončením nájemní smlouvy dohodou na byt v domě č.p. 593 v Trhových Svinech k 31. 8. 2023. (pro 7)

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.