608 436 941

Zápis z 16. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: neděle 2. července 2023 | 14x

které se konalo 26. 6. 2023 po skončení jednání zastupitelstva města

Omluven: O. Valena, Dis.

Rada města Trhové Sviny

 • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 6)
 • souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt č. x, ulice Branka č. p. 593 v Trhových Svinech o jeden rok tj. do 31. 7. 2024. (pro 6)
 • souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt č. x, ulice Branka č. p. 593 v Trhových Svinech o jeden rok tj. do 31. 7. 2024. (pro 6)
 • souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt č. x, ulice Branka č. p. 594 v Trhových Svinech do 31.12. 2023. (pro 6)
 • rozhodla pronajmout byt, Žižkovo náměstí č.p. 30 v Trhových Svinech panu xxx a paní xxx od 1. 8. 2023 na dobu určitou 2 let s možností prodloužení nájemní smlouvy o další rok za cenu 141 Kč za m2/měsíc plochy bytu. (pro 6)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG.D a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, na stavbu s názvem "Rejta, K 2208/23 - kabel NN", za úplatu 4.440 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemku parc. č. 3903 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 6)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG.D a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, na stavbu s názvem "Trhové Sviny, K 322/100 - úprava NN", za úplatu 2.500 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemků parc. č. 322/138, 322/224 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 6)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG.D a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, na stavbu s názvem "Otěvěk, K 1103/15 - kabel NN", za úplatu 3.900 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemků parc. č. 1103/17, 2233/7 v k. ú. Otěvěk. (pro 6)
 • rozhodla, na základě průzkumu trhu, pořídit 4 kusy parkovacích automatů od firmy Saba ClickPark s.r.o, IČO 28968506, nabídková cena 168.000 Kč bez DPH/kus plus náklady spojené s instalací a zavedením nové technologie v souladu s cenovou nabídkou ze dne 13.06.2023, které nahradí stávající parkovací automaty. (pro 6)
 • byla informována o připravovaných výběrových řízeních.
 • rozhodla zahájit výběrové řízení na dodavatele stavby "Rekonstrukce Budovatelská povrchu komunikace Budovatelská ulice" s termínem dokončení do 30. 11. 2023. (pro 6)
 • rozhodla zahájit výběrové řízení na dodavatele fotovoltaické elektrárny na budově polikliniky s termínem realizace v roce 2024. (pro 6)
 • schvaluje, na základě vyjádření kontrolního výboru, vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku z majetku Zdravotního zařízení poliklinika města Trhové Sviny dle přiloženého seznamu. (pro 6)
 • schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo a k Dodatkům č. 1 a 2 na zpracování PD "Rozšíření kapacity Mateřské školy Čtyřlístek, Trhové Sviny", které byly uzavřeny s Ing. Karlem Váchou, Hrabákova 1979, 148 00 Praha 4 Chodova, kterým se mění platební podmínky. Rada města pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku. (pro 6)
 • rozhodla, na základě výsledků výběrového řízení, uzavřít smlouvu na zpracovatele energetického managementu pro budovy města Trhové Sviny s firmou Energy Consulting - Project, s.r.o., IČ 26113317, nabídková cena 540.000 Kč bez DPH (653.400 Kč včetně DPH) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo. (pro 6)
 • schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2023 a předkládá zastupitelstvu města na vědomí

 - změny v příjmech o celkovou částku 1.748.852,00 Kč

- změny ve výdajích o celkovou částku 1.748.852,00 Kč. (pro 6)

 • rozhodla uzavřít Smlouvu o zajištění kulturní akce Hudební festival Karel Valdauf 2023 s Městským kulturním střediskem, Sídliště 710, Trhové Sviny, IČ 00362930 a pověřuje starostu podpisem smlouvy. (pro 6)
 • rozhodla vypsat výběrové řízení na pronájem částí pozemků parc. č. 3845/1 a 3845/26 v k. ú. Trhové Sviny za účelem zajištění hlavního občerstvení po dobu trvání festivalu Valdauf 2023 za minimální nabídkovou cenu 20.000 Kč na dobu určitou od 25. 8. 2023 do 27. 8. 2023. (pro 6)
 • rozhodla vypsat výběrové řízení na pronájem části pozemku parc. č. 3845/1 v k. ú. Trhové Sviny za účelem umístění stánku na prodej občerstvení v horní části náměstí po dobu trvání festivalu Valdauf 2023 za minimální nabídkovou cenu 7.000 Kč na dobu určitou od 25. 8. 2023 do 27. 8. 2023. (pro 6)
 • rozhodla vypsat výběrové řízení na pronájem části pozemku parc. č. 3845/1 v k. ú. Trhové Sviny za účelem umístění stánku na prodej vína v prostřední části náměstí po dobu trvání festivalu Valdauf 2023 za minimální nabídkovou cenu 5.000 Kč na dobu určitou od 25. 8. 2023 do 27. 8. 2023. (pro 6)
 • schvaluje výši vstupného na:

Pátek: 650 Kč, Festival Karel Valdauf: 100 Kč (jednotné vstupné na oba dny). Děti do 12 let a senioři nad 70 let vstup na Festival Karel Valdauf zdarma. (pro 6)

 • schvaluje Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě na dodávku nákladního elektromobilu do 3,5 t, která byla uzavřena s firmou BLOHMANN spol. s r.o., IČO 25204424, kterým se rozšiřuje výbava dodaného vozidla. (pro 6)
 • schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace č.433-01-002/23 z Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora cestovního ruchu na projekt "Trhové Sviny, komentované prohlídky městem" ve výši 42.000 Kč, celkové uznatelné náklady 60.000 Kč. Rada města pověřuje starostu podpisem této smlouvy. (pro 6)

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.