608 436 941

Usnesení – výsledky projednání ze 4. zasedání Zastupitelstva města Trhové Sviny,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: neděle 2. července 2023 | 7x

které se konalo 26. června 2023 v tanečním sále Kulturního domu v Trhových Svinech

Omluven: Ing. T. Kalena, Bc. Z. Kojanová, p. S. Rolínková, p. P. Stodolovský, p. Z. Šinákl, Mgr. F. Švepeš, O. Valena DiS., MUDr. V. Valena, Ing. arch. J. Weinzettl

Zastupitelstvo města Trhové Sviny

 • vzalo na vědomí kontrolu usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Trhové Sviny ze dne 22. 5. 2023. (pro 14)
 • bylo informováno o hospodaření společnosti Lesy obcí Trhové Sviny a Besednice v roce 2022.
 • bylo informováno o hospodaření Tepelného hospodářství Města Trhové Sviny spol. s r.o. za rok 2022.
 • bylo informováno o jednáních a zápisech Kontrolního výboru Zastupitelstva města Trhové Sviny ze dne 17. 4. 2023 a 31. 5. 2023.
 • bylo informováno o jednání a zápisu Finančního výboru Zastupitelstva města Trhové Sviny ze dne 3. 5. 2023.
 • rozhodlo nepořizovat změnu územního plánu Trhové Sviny – navrhovatel: xxx. (pro 14)
 • rozhodlo nepořizovat změnu územního plánu Trhové Sviny – navrhovatel: xxx a xxx. (pro 14)
 • vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 4/2023:

 změny v příjmech o celkovou částku …….….. 1.273.987,00 Kč

změny ve výdajích o celkovou částku ……….. 1.273.987,00 Kč. (pro 14)

 • vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 4/2023:

změny v příjmech o celkovou částku …….….. 5.007.015,76 Kč

změny ve výdajích o celkovou částku ……….. 5.007.015,76 Kč. (pro 14)

 • schvaluje mimořádnou splátku investičního úvěru na školní jídelnu (sml. 99028630960) ve výši 15 mil. Kč a pověřuje ekonomický odbor realizací splátky v červnu 2023. (pro 14)
 • stanoví souhrnnou odměnu fyzických osob, které nejsou členy zastupitelstva za výkon funkcí člena kontrolního/finančního výboru a předsedy osadního výboru ve výši 2.400 Kč za měsíc. Odměna bude poskytována od 1. 7. 2023 a v případě jmenování náhradníka ode dne jmenování. (pro 14)
 • rozhodlo uzavřít Darovací smlouvu na darování dvou kusů sekčních vrat umístěných v budově hasičské zbrojnice č.p. 667 nacházející se v ulici Husova, Trhové Sviny z majetku města do majetku České republiky - Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, IČ 70882835 a pověřuje starostu podpisem smlouvy. (pro 14)
 • bylo informováno o nákladech na obnovu vodohospodářského majetku v letech 2008 - 2022.
 • souhlasí s prodejem a rozhodlo zveřejnit záměr prodeje části pozemku parc. č. 1485/6 v k. ú. Jedovary a ukládá žadateli dodat geometrický plán a znalecký posudek. (pro 13, zdržel se 1)
 • rozhodlo neprodat pozemek parc. č. 2105/2 v k. ú. Jedovary. (pro 14)
 • rozhodlo koupit pozemek parc. č. 3851/14 v k. ú. Trhové Sviny za cenu 4.617 Kč. Náklady spojené s převodem uhradí město. (pro 14)
 • rozhodlo uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí darovací smlouvy na stavbu s názvem „Otěvěk – prodloužení vodovodu“ s xxx a xxx. (pro 14)
 • bylo informováno o přijetí daru na základě Darovací smlouvy k akci s názvem „Trhové Sviny - Svatá Trojice – Prodloužení kanalizačního a vodovodního řadu“ s xxx, xxx, xxx, xxx.

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.