608 436 941

Zápis z 19. jednání rady města,

Autor: které se konalo v pondělí 2. 9. 2019 | Zveřejněno: středa 4. září 2019 | 44x

které se konalo v pondělí 2. 9. 2019

19.RM - zápis

Omluven: P. Stodolovský, v 16.45 h odchází Ing. D. Štojdl

Hosté: Ing. O. Veselý z firmy Kámen a písek, s .r.o., Ing. V. Král, Ing. E. Kunz

Rada města

 • souhlasí s předloženou dokumentací „POPD pro DP Trhové Sviny I a Trhové Sviny II – 01/2018 a následnou změnou povolené hornické činnosti. (pro 6)
 • postupuje k projednání Zastupitelstvu města Trhové Sviny návrh na pořízení Změny územního plánu Trhové Sviny
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, na stavbu „Trhové Sviny, K 475 – úprava NN“, za úplatu 10.000 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemku parc. č. 3857/2, v k. ú. Trhové Sviny. (pro 6)
 • souhlasí se směnou a doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr směny částí pozemku parc. č. 1552/1 v k. ú. Pěčín u Trhových Svinů. (pro 6)
 • byla informována a postupuje zastupitelstvu města k projednání prodej nově zaměřeného pozemku parc. č. 3813/20 o výměře 26 m2 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 6)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o spolupráci a výpůjčce nebytových prostor pro poskytování služeb bezplatného sociálního a právního poradenství s ICOS Český Krumlov, o.p.s., 5. května 251, 381 01 Český Krumlov, na dobu neurčitou. Výpůjčka se týká nebytového prostoru - kanceláře ve 2. patře budovy Žižkovo náměstí č.p. 40, která je součástí pozemku parc. č. st. 131/1 v obci a k. ú. Trhové Sviny. (pro 6)
 • rozhodla pronajmout část pozemku parc. č. 983/16 o výměře 1220 m2 od společnosti AGS AGRO České Budějovice a.s., Třebízského 1217, 374 01 Trhové Sviny, na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou za cenu 280,51 Kč/rok od 01. 10. 2019. (pro 6)
 • souhlasí s budoucí směnou a doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o zveřejnění záměru budoucí směny části pozemku parc. č. 807/6 a 807/2 o celkové výměře cca 650 mv k. ú. Otěvěk. (pro 5)
 • souhlasí a doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 2 k Darovací smlouvě o vydání publikace o Emilu Háchovi, kterým se posouvá vydání publikace na r. 2020. (pro 5)
 • schválila odpověď na žádost obyvatel domu Budovatelská č. p. 912, Trhové Sviny, a o této odpovědi bude informovat zastupitelstvo města. (pro 5)
 • schvaluje předložený program jednání zastupitelstva města, které se bude konat 16. 9. 2019. (pro 5)
 • souhlasí se žádostí Římskokatolické farnosti Trhové Sviny, Husova 2, 373 33 Nové Hrady, o doporučení k zařazení kostela Nanebevzetí Panny Marie v Trhových Svinech do Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury na rok 2020 – opravy střechy kostela. (pro 5)
 • nesouhlasí s poskytnutím příspěvku pro IV-NAKLADATELSTVÍ s.r.o., smluvního vydavatelství EUROPEAN POLICE ASSOCIATION - CZ, Koněvova 2660/141, 130 00 Praha 3, na vydání publikace "Na výletě v přírodě - zima" ve výši 7 505,- Kč. (pro 5)
 • byla informována o žádosti společnosti ARCHA Borovany, o. p. s. a ukládá MěÚ připravit dodatek smlouvy. (pro 5)
 • byla informována o návrhu Smlouvy o používání eTradingu KB.
 • schvaluje posunutí organizační změny – usnesení RM 158/2019 dle návrhu tajemníka. (pro 5)
 • Na základě znaleckého posudku o stanovení obvyklé (obecné) ceny osobního vozidla 4091/111 E-2019 a průzkumu trhu, rada města souhlasí s uzavřením Kupní smlouvy se Statutárním městem České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. č. 1,2, 370 92 České Budějovice o prodeji osobního automobilu ŠKODA YETI 1,4 TSi AVTIVE Green Tec 4x2 za cenu 152.892,56 Kč bez DPH, tj. 185.000,-Kč včetně DPH, a pověřuje starostku podpisem smlouvy. (pro 5)

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.