608 436 941

Zápis z 14. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: pondělí 5. června 2023 | 12x

které se konalo 29. 5. 2023 od 15:00 hodin

Omluveni: Mgr. E. Špergerová, R.Vanišová, Ing. F. Kolář

Hosté: p. R. Vacík (Lesy obcí Trhové Sviny a Besednice s.r.o.)

Rada města Trhové Sviny

 • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 5)
 • souhlasí s uzavřením Dodatku č. 5 ke Smlouvě o zemědělském pachtu ze dne 12.02.2021 se společností Lesy obcí Trhové Sviny a Besednice s.r.o., kterým se sjednává pachtovné za rok 2023 ve výši 5.000.000 Kč. (pro 5)
 • nesouhlasí a nedoporučuje ZM zveřejnit záměr prodeje pozemku parc. č. 1425/2 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 5)
 • rozhodla, že výše nájemného v bytech č. 2 a č. 4 v č.p. 30 Žižkovo náměstí Trhové Sviny bude stanovena na 100 Kč za m2 plochy bytu s platností od 01.11.2023. (pro 5)
 • rozhodla, že výše nájemného v bytu č.12 v č.p. 804 ul. Třebízského Trhové Sviny bude stanovena na 80 Kč za m2 plochy bytu s platností od 1. 1. 2024. (pro 5)
 • byla informována ve věci výkonu státní správy v oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu - nehoda v lokalitě Šimečků a ukládá Odboru správy a údržby městského majetku zadat studii dopravního a bezpečnostního řešení v daném úseku místní komunikace III. třídy 8c. (pro 5)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností Česká republika - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, na stavbu s názvem "VO - Bukvice" za úplatu ve výši 4.000 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemku parc. č. 4155/1, 4165/1, 4168/8, 4187/2 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 5)
 • rozhodla, na základě výsledků výběrového řízení, uzavřít Smlouvu o dílo na akci "Oprava mostu TS - 006 Jirsíkova ulice, Trhové Sviny" s firmou STAKPA s.r.o., 373 22 Ločenice 222, IČO 09872124, nabídková cena 550.730 Kč bez DPH (666.383,30 Kč včetně DPH), rada města pověřuje starostu podpisem této smlouvy. (pro 5)
 • schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z Jihočeského kraje č. 428-01-003-009/23 ve výši 90.000 Kč na pořádání Hudebního festivalu Karel Valdauf 2023 s minimální výší uznatelných nákladů 135.000 Kč. Rada města pověřuje starostu podpisem této smlouvy. (pro 5)
 • schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z Jihočeského kraje, reg. č. 429-01-09/23 ve výši 40.000 Kč na projekt Buškův hamr - vytvoření venkovní expozice, celkové uznatelné náklady 69.360,15 Kč. Rada města pověřuje starostu podpisem této smlouvy. (pro 5)
 • schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z Jihočeského kraje, reg. č. 415-02-022/23 ve výši 20.000 Kč na projekt "Pravidelná činnost dětí a mládeže v CKA Trhové Sviny", minimální uznatelné náklady 25.034,42 Kč. Rada města pověřuje starostu podpisem této smlouvy. (pro 5)
 • schvaluje Smlouvu o dílo na zpracování „Studie parku moderních sportů“, kterou předložila firma City Upgrade s.r.o., IČO 02756021, na základě schválené cenové nabídky radou města dne 2. 5. 2023. Rada města pověřuje starostu podpisem této smlouvy. (pro 5)
 • rozhodla, na základě provedeného průzkumu trhu, za účelem odstranění havarijního stavu, uzavřít kupní smlouvu na dodávku a montáž zařízení pro školní jídelnu ZŠ Trhové Sviny "konvektomat Rational iCombi Pro" s firmou GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o., IČO 05512154, nabídková cena 798.935 Kč bez DPH (966.711,35 včetně DPH). Rada města pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. (pro 5)
 • byla informována o připravovaném výběrovém řízení na provozovatele vodohospodářského majetku města.
 • postupuje k projednání Zastupitelstvu města Trhové Sviny návrh na pořízení Změny územního plánu Trhové Sviny – navrhovatel: xxx.
 • postupuje k projednání Zastupitelstvu města Trhové Sviny návrh na pořízení Změny územního plánu Trhové Sviny – navrhovatel: xxx a xxx.
 • souhlasí s povolením výjimky z nejvyššího počtu dětí pro školní rok 2023/2024 v Mateřské škole Trhové Sviny dle předloženého návrhu. (pro 5)
 • byla informována o výsledcích zápisu do MŠ Trhové Sviny.
 • schvaluje úpravu rozpočtu Základní školy Trhové Sviny na rok 2023 dle návrhu. (pro 5)
 • schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2023 a předkládá zastupitelstvu města na vědomí

 - změny v příjmech o celkovou částku 5.007.015,76 Kč

- změny ve výdajích o celkovou částku 5.007.015,76 Kč. (pro 5)

 • rozhodla uzavřít Dohodu o spolupráci s poskytovatelem místa výkonu trestu obecně prospěšných prací s Probační a mediační službou, IČO: 70888060. (pro 5)

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.