608 436 941

Zápis z 12. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: 18. května 2023 | 8x

které se konalo 15. 5. 2023 od 15:00 hodin

Rada města Trhové Sviny

 • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 7)
 • byla informována o hospodaření Tepelného hospodářství Města Trhové Sviny spol. s r.o. za rok 2022.
 • byla informována o možnosti předčasného částečného splacení investičních úvěrů u KB a doporučuje zastupitelstvu schválit mimořádnou částečnou splátku úvěru na školní jídelnu (sml.99028630960) ve výši 15 mil. Kč v červnu 2023. (pro 7)
 • schvaluje poskytnutí finančního daru pro MARTIN PRODUCTION na uspořádání akce "Kdo má rád..." v Nových Hradech dne 2. 9. 2023 ve výši 5000 Kč a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy. (pro 7)
 • schvaluje platový výměr pro ředitelku Mateřské školy Trhové Sviny Bc. Zuzanu Kojanovou dle předloženého návrhu. (pro 7)
 • schvaluje odměnu pro ředitelku Mateřské školy Trhové Sviny, Bc. Zuzanu Kojanovou. (pro 7)
 • schvaluje platový výměr pro ředitele Základní školy Trhové Sviny Mgr. Jiřího Pavla dle předloženého návrhu. (pro 7)
 • schvaluje odměnu pro ředitele Základní školy Trhové Sviny, Mgr. Jiřího Pavla. (pro 7)
 • rozhodla uzavřít novou Smlouvu o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství se společností EKO-KOM a.s, IČO: 251 34 701, a zároveň pověřuje společnost Marius Pedersen, a.s., IČO: 42194920, k plnění části povinností obce vůči společnosti dle smlouvy v rozsahu vykazování údajů společnosti, včetně veškerých s tímto souvisejících povinností. (pro 7)
 • doporučuje ZM uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí darovací smlouvy na stavbu s názvem „Otěvěk – prodloužení vodovodu“ s xxx a xxx. (pro 7)
 • souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt, ulice Branka č. p. 593 v Trhových Svinech o jeden rok tj. do 30. 6. 2024. (pro 7)
 • schvaluje, na základě provedeného průzkumu trhu, cenovou nabídku na pořízení vybavení pro kulturní aktivity, kterou předložila firma AUDIO KROPÍK s.r.o., IČO: 04615328, na dodávku zařízení, které bude realizováno v rámci projektu: "Pořízení vybavení pro kulturní aktivity", registrační číslo žádosti: 23/008/19210/231/009/000013. Cenová nabídka 349.496 Kč bez DPH (422.890 Kč včetně DPH). (pro 7)
 • rozhodla, na základě výsledků výběrového řízení, uzavřít Smlouvu o dílo na "Opravu střechy hřbitovní kaple" s firmou JM Bau, s.r.o., IČO 0386126, nabídková sena 1.102.542 Kč bez DPH (1.334.076,34 Kč včetně DPH). Rada města pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo. (pro 7)
 • schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na akci "ÚV Otěvěk, Trhové Sviny - obnova a doplnění technologie, která byla uzavřena s firmou SPM, a.s., IČO: 116 37 471 a kterým se upravuje cena z původní ceny 23 663 390,00 Kč bez DPH na novou cenu 23 756 955,65 Kč bez DPH. (pro 7)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o bezúplatném převodu majetku - vozidla Škoda Octavia combi TDi 1,9, s Českou republikou – Úřadem pro přístup k dopravní infrastruktuře, IČO: 05553521. (pro 7)
 • město Trhové Sviny jako poškozený se k trestnímu řízení vedenému pod č. j. KRPC-119934-116/TČ-2022-020181 připojí. K dnešnímu dni není město Trhové Sviny schopné vyčíslit škodu, když ji vyčíslí a zdůvodní později. V případě, že trestní řízení bude skončeno odložením, RM pověřuje advokátku Mgr. et Mgr. Zuzanu Šimákovou Frantíkovou, aby za město Trhové Sviny podala stížnost. (pro 7)
 • schvaluje, na základě výběrového řízení, do funkce ředitele Městského kulturního střediska Trhové Sviny pana Jiřího Čajana od 1. 8.2023. (pro 7)