608 436 941

Zápis z 10. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: úterý 9. května 2023 | 8x

které se konalo 2. 5. 2023 od 14 hodin

Omluvena: R. Vanišová

Rada města Trhové Sviny

 • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 6)
 • byla informována o třech variantách Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací, které budou předloženy ke schválení na zastupitelstvu města.
 • rozhodla, na základě výsledků výběrového řízení, uzavřít Smlouvu u o dílo s firmou ALFA PROFI s.r.o., Útěchov 52, 644 00 Brno, IČO: 29187923, nabídková cena 1.680.857 Kč bez DPH (2.033.837 Kč včetně DPH). Rada města pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. (pro 6)
 • byla informována o připravovaném výběrovém řízení na opravu mostu TS - 006 v Jirsíkově ulici v Trhových Svinech v souladu s doporučením bezpečnostní prohlídky.
 • byla informována o vyhlášeném programu Národního plánu obnovy na budování zařízení péče o malé děti, tzv. dětských skupin.
 • byla informována o cenové nabídce ve výši 674 400 Kč bez DPH (816 024 Kč včetně DPH) firmy City Upgrade s.r.o., IČ 02756021, na zpracování Vize rozvoje města včetně sportovišť a schvaluje cenovou nabídku téže firmy na zpracování Studie parku moderních sportů ve výši 209.200 Kč bez DPH (253 132 Kč včetně DPH). (pro 6)
 • byla informována o možnosti účastnit se soutěže Vesnice roku v roce 2024.
 • schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace reg. č. 481-158/23 v rámci dotačního programu Jihočeského kraje na podporu rodin s dětmi do dovršení věku tří let, rodin s dětmi požívající příspěvek na péči na děti ve věku do dovršení osmi let, poživatelů vdovského, vdoveckého, starobního a invalidního důchodu. (pro 6)
 • byla informována o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 3, Žižkovo náměstí 30, Trhové Sviny k 30. 6. 2023 a ukládá OSÚMM zveřejnit záměr pronájmu bytové jednotky č. 3, která se nachází v budově č.p. 30 v Trhových Svinech o celkové výměře 26,5 m2, budova je součástí pozemku parc. č. st. 123/1 zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice na listu vlastnictví č. 1 pro obec a katastrální území Trhové Sviny, obálkovou metodou s tím, že minimální nabídková cena činí 100 Kč/m2 za měsíc na dobu určitou 1 roku s možností dalšího prodloužení. (pro 6)
 • schvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro Český rybářský svaz, z.s., MO Trhové Sviny, Branka 442, 374 01 Trhové Sviny ve výši 50.000 Kč na oslavu 100 let výročí založení rybářského spolku a pověřuje starostu podpisem smlouvy. (pro 6)
 • souhlasí s navýšením příspěvku o 27.990 Kč pro Základní školu Trhové Sviny za účelem úhrady výdajů pro společnost POST BELLUM, z.ú. na zajištění projektu Příběhy našich sousedů. (pro 6)
 • schvaluje úpravu rozpočtu Mateřské školy Trhové Sviny na rok 2023 dle návrhu. Změna nemá žádný dopad na rozpočet města. (pro 6)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o umístění a provozování kontejnerů s kolektivním systémem ELEKTROWIN a.s., Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, IČ 27257843 a pověřuje starostu jejím podpisem. (pro 6)