608 436 941

Usnesení – výsledky projednání z II. zasedání Zastupitelstva města Trhové Sviny,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: 19. dubna 2023 | 7x

které se konalo 17. dubna 2023 v tanečním sále Kulturního domu v T. Svinech

Zastupitelstvo města Trhové Sviny

 • vzalo na vědomí kontrolu usnesení z I. zasedání Zastupitelstva města Trhové Sviny ze dne 20. 2. 2023. (pro 23)
 • Plán financování obnovy vodohospodářského majetku. Návrh byl zamítnut – usnesení nepřijato.
 • bylo informováno o jednáních a zápisech Finančního výboru Zastupitelstva města Trhové Sviny ze dne 8. 3. 2023 a 10. 3. 2023.
 • bylo informováno o jednáních a zápisech Kontrolního výboru Zastupitelstva města Trhové Sviny ze dne 1. 2. 2023 a 1. 3. 2023.
 • odvolává, na vlastní žádost, člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Trhové Sviny p. Luboše Kollara. (pro 20, zdržel se 3)
 • volí Petra Steinbauera členem Kontrolního výboru Zastupitelstva města Trhové Sviny. (pro 16, proti 2, zdržel se 5)
 • rozhodlo nepořizovat změnu územního plánu Trhové Sviny – navrhovatel: xxx (pro 19, zdržel se 4)
 • rozhodlo nepořizovat změnu územního plánu Trhové Sviny – navrhovatel: SOHORS spol. s r.o., Žár, 374 01 Žár. (pro 21, zdržel se 2)
 • rozhodlo nepořizovat změnu územního plánu Trhové Sviny – navrhovatel: BIO TOP s.r.o., Nemanická 440/14, 370 10 České Budějovice. (pro 23)
 • schvaluje závěrečný účet města za rok 2022 a souhlasí s celoročním hospodařením s výhradou. (pro 23)
 • schvaluje účetní závěrku města sestavenou k 31. 12. 2022 a pověřuje starostu podpisem protokolu o schválení. (pro 23)
 • vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 2/2023:

změny v příjmech o celkovou částku …….….. 9.236.586,00 Kč

změny ve výdajích o celkovou částku ……….. 9.236.586,00 Kč. (pro 23)

 • vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 3/2023:

 změny v příjmech o celkovou částku …….….. 564.808,80 Kč Kč

 změny ve výdajích o celkovou částku ……….. 564.808,80 Kč Kč. (pro 23)

 • přijalo, v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků uvedených v zápisu o konečném přezkoumání hospodaření za rok 2022 ze dne 23. 3. 2023. (pro 22)
 •  bylo informováno o rozdělení finančních příspěvků z grantového programu Živé město 2023 u žádostí do 50 tis. Kč.
 • schvaluje rozdělení příspěvků z grantového programu Živé město 2023 u žádostí nad 50 tis. Kč dle předloženého návrhu. (pro 22, zdržel se 1)

Žádosti nad 50 tis. Kč

Subjekt

schváleno

TJ Spartak Trhové Sviny z.s.

800.000

Myslivecký spolek Trhové Sviny

75.000

SDH Todně

65.000

Spolek Rejta

50.000

SDH Trhové Sviny

90.000

 • schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 35.000 Kč na podporu činnosti pro organizaci PREVENT 99 z.ú., Heydukova 349, 386 01 Strakonice a pověřuje starostu podpisem smlouvy. (pro 23)
 • schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Římskokatolické farnosti Trhové Sviny, Husova 2, 373 33 Nové Hrady ve výši 50.000 Kč na opravu střechy a krovu kostela v Trhových Svinech a pověřuje starostu podpisem smlouvy. (pro 18, proti 2, zdržel se 3))
 • rozhodlo směnit pozemky parc. č. 498/2 v k. ú. Rankov u Trhových Svinů a parc. č. 763/35 v k. ú. Otěvěk v majetku města, za pozemek parc. č. 1348/8 v k. ú. Rankov u Trhových Svinů v majetku xxx. Směna proběhne bez doplatku, náklady spojené s převodem budou hrazeny rovným dílem. (pro 23)

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.