608 436 941

Zápis z 8. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: 18. dubna 2023 | 6x

které se konalo 17. 4. 2023 po skončení jednání zastupitelstva města

Rada města Trhové Sviny 

  • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 7)
  • souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt, ulice Branka č. p. 594 v Trhových Svinech o jeden rok tj. do 30. 4. 2024. (pro 7)
  • doporučuje ZM uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí darovací smlouvy na stavbu s názvem „Prodloužení kanalizačního řadu na parc. č. 1059/1 a 3867/1 v Sadové ulici v Trhových Svinech“ s xxx. (pro 7)
  • byla informována o vyhlášené výzvě Ministerstva pro místní rozvoj a jejích podmínek na podporu rozvoje regionů, a to na opravu místních komunikací.
  • schvaluje, na základě průzkumu trhu, nákup velkokapacitního stanu pro Městské kulturní středisko, které bude spolufinancováno z dotace ze SZIF prostřednictvím MAS. Celková cena 287.000,00 Kč bez DPH (347.270,00 včetně DPH). (pro 7)
  • schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, která byla uzavřena s firmou JM BAU s.r.o. na akci "Úpravy kiosku u Velkého rybníka, Trhové Sviny", kterým se navyšuje cena z 2.057.096,96 Kč bez DPH (2.489.087,20 Kč včetně DPH) na 2.328.336,40 Kč bez DPH (2.817.287,04 Kč včetně DPH) z důvodu upřesnění detailů ze strany města. (pro 7)
  • schvaluje cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci knihovny v KD Trhové Sviny včetně stavebních úprav a zřízení bezbariérového vstupu, kterou předložila Ing. arch. Barbora Weinzettlová (Atelier 111) ve výši 206.000,00 Kč bez DPH (249.260,00 včetně DPH). (pro 7)
  • rozhodla vypsat výběrové řízení na funkci ředitele MěKS Trhové Sviny. (pro 7)
  • schvaluje poskytnutí finančního daru obci Dubné se sídlem Dubné 60, 373 84 Dubné, na "Dubenský běh pro dobrou věc 2023" ve výši 5000 Kč a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy. (pro 7)
  • souhlasí s partnerstvím města Trhové Sviny při realizaci veřejné open air happeningové akce ZUŠ Open 2023 dne 24. 5. 2023. (pro 7)

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.