608 436 941

Zápis ze 7. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: 5. dubna 2023 | 1x

které se konalo 3. 4. 2023 od 14:00 hodin

Hosté: npor. Mgr. J. Nový - vedoucí Policie ČR Trhové Sviny, Mgr. M. Matoušková z firmy ČEVAK

Rada města Trhové Sviny

 • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 7)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene se společností EG.D a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, na stavbu s názvem "Trhové Sviny Sv. Trojice 514 přeložka NN", za úplatu 119.300 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemků parc. č.1490/9, 3933/1 3882, 1490/5 1710/14, v k. ú. Trhové Sviny. (pro 7)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene se společností EG.D a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, na stavbu s názvem "Trhové Sviny ZTV Otěvěk - kabel NN", za úplatu 10.000 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemku parc. č. 834/1 v k. ú. Otěvěk. (pro 7)
 • souhlasí a doporučuje ZM směnit pozemky parc. č. 498/2 v k. ú. Rankov u Trhových Svinů a parc. č. 763/35 v k. ú. Otěvěk. (pro 7)
 • rozhodla, na základě výsledků výběrového řízení, uzavřít Smlouvu o dílo na dodavatele stavby "Oprava fasády domu čp. 32, Trhové Sviny, 2. etapa" s firmou Václav Prokeš, Svatojánská 191, 373 24 Římov, IČO 1291646, nabídková cena 907.403 Kč bez DPH (1.172.978 Kč včetně DPH). Rada města pověřuje starostu podpisem této smlouvy. (pro 7)
 • byla informována o uzavřeném Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, která byla uzavřena s firmou Stavitelství Beneš, s.r.o. na obnovu veřejných prostranství ve městě Trhové Sviny a osadách a kterým se upravuje cena z 1.053.889,42 Kč bez DPH (1.275.206,20 Kč včetně DPH) na 982.214,42 Kč bez DPH (1.188.479,45 Kč včetně DPH).
 • byla informována o uzavřeném Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, která byla uzavřena s firmou Stavitelství Beneš, s.r.o. na Obnovu kulturních a spolkových zařízení – dodávky zařízení a kterým se upravuje cena za dílo z 305.665,00 Kč bez DPH (369.855,00 včetně DPH) na 297.385.00 Kč bez DPH (359.836,00 Kč včetně DPH).
 • schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace č. SDO/OSOV/161/23 na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje. (pro 7)
 • schvaluje cenovou nabídku firmy FIERA a.s., Mládežnická 146, 377 01 Jindřichův Hradec na pokládku kabelu CYKY-J 3x10 a osazení stožárových pouzder v místě souběhu s kabely NN do společného výkopu v části obce Bukvice při realizaci stavby společnosti EG.D a.s. "Bukvice kabelizace obce". Nabídková cena 1.324.689,40 Kč bez DPH (1.602.874,17 Kč včetně DPH). (pro 7)
 • rozhodla podat žádost o dotaci na připojení a vystrojení vrtu HV 4 Lhotka z programu Ministerstva životního prostředí výzva č. 9/2021 a ukládá městskému úřadu připravit podklady pro podání této žádosti. (pro 7)
 • rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 29.01.2015 s Mgr. Františkem Kumstem, kterým se změní předmět nájmu, kdy dojde ke vzájemné výměně provozoven s p. Vratislavem Vláskem. (pro 7)
 • rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 06.12.2013 s p. Vratislavem Vláskem, kterým se změní předmět nájmu, kdy dojde ke vzájemné výměně provozoven s Mgr. Františkem Kumstem. (pro 7)
 • bere na vědomí informaci o zápisu k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Trhové Sviny v termínu 2. 5. - 3. 5. 2023.
 • souhlasí s realizací projektu "Rozvoj vzdělávání v ZŠ Trhové Sviny" v rámci operačního programu Jan Ámos Komenský od 1. 9. 2023 do 31. 12. 2025. (pro 7)
 • doporučuje zastupitelstvu města zvolit za člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Trhové Sviny pana Ing. et Ing. Petra Kahouna. (pro 6, proti 1)
 • byla informována o jednáních a zápisech Finančního výboru Zastupitelstva města Trhové Sviny ze dne 8. 3. 2023 a 10. 3. 2023 a postupuje k projednání zastupitelstvu města.
 • schvaluje předložený program jednání zastupitelstva města, které se bude konat 17. 4. 2023. (pro 7)
 • schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci "Vystrojení a připojení vrtů Březí, Hrádek a Nežetice", která byla uzavřena s firmou SMP a.s. a kterým se upravuje text ve věci bankovní záruky za dílo. (pro 7)