608 436 941

Zápis z 6. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: 22. března 2023 | 18x

které se konalo 20. 3. 2023 od 15:00 hodin

Rada města Trhové Sviny

 • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 7)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG.D a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, na stavbu s názvem "Trhové Sviny par 3380/14 - kabel NN", za úplatu 6.000 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemků parc. č. 3426/1, 3433/5, 3438/42 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 7)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o umístění a provozování kontejnerů se společností TextilEco a.s., Palackého 715/15, Nové Město, 100 00 Praha 1, na dobu neurčitou, za roční úplatu ve výši 2.000 Kč bez DPH, s účinností od 1. 4. 2023. (pro 7)
 • byla informována a postupuje zastupitelstvu města ke schválení Plán financování obnovy vodohospodářského majetku.
 • schvaluje návrh na převedení hospodářského výsledku (zisku) příspěvkové organizace Základní škola Trhové Sviny za rok 2022 ve výši 165.494,10 Kč do rezervního fondu organizace. (pro 7)
 • schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Trhové Sviny za rok 2022 a pověřuje starostu podpisem protokolu o schválení. (pro 7)
 • schvaluje návrh na převedení hospodářského výsledku (zisku) příspěvkové organizace Mateřská škola Trhové Sviny za rok 2022 ve výši 2.429,42 Kč do rezervního fondu organizace. (pro 7)
 • schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Trhové Sviny za rok 2022 a pověřuje starostu podpisem protokolu o schválení. (pro 7)
 • schvaluje návrh na převedení hospodářského výsledku (zisku) příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Trhové Sviny za rok 2022 ve výši 106.585,96 Kč do rezervního fondu organizace. (pro 7)
 • schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Trhové Sviny za rok 2022 a pověřuje starostu podpisem protokolu o schválení. (pro 7)
 • schvaluje návrh na převedení hospodářského výsledku (ztráty) příspěvkové organizace Zdravotní zařízení poliklinika města Trhové Sviny za rok 2022 ve výši 32.298,18 Kč na účet Výsledek hospodaření přecházejících účetních období. (pro 7)
 • schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Zdravotní zařízení poliklinika města Trhové Sviny za rok 2022 a pověřuje starostu podpisem protokolu o schválení. (pro 7)
 • schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2023 a předkládá zastupitelstvu města na vědomí

- změny v příjmech o celkovou částku .......... 564.808,80 Kč

- změny ve výdajích o celkovou částku ......... 564.808,80 Kč. (pro 7)

 • souhlasí s předloženým návrhem rozdělení finančních prostředků z grantového programu města Trhové Sviny "Živé město 2023". Žádosti do 50 tis. Kč rada města schvaluje. Žádosti o dotaci vyšší než 50 tis. Kč budou předloženy zastupitelstvu města ke schválení. (pro 7)

Žádosti do 50 tis. Kč

Subjekt

schváleno

Autis Centrum, o.p.s.

40.000

Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s

15.000

Český svaz žen, z.o.

9.000

Ledax o.p.s.

10.000

ŽESTĚ DVĚSTĚ

8.000

Sportovní klub Rejta z.s.

20.000

Centrum Arpida, z.ú.

10.000

Jiří Steinbauer - Trhovosvinenská padesátka  

15.000

Hana Tichá - Oddíl Lesní záře Trhové Sviny

10.000

SDH Březí

10.000

Římskokatolická farnost Trhové Sviny

23.000

Spolek přátel Svatá Trojice

25.000

Náboženská obec Církve československé husitské

11.000

VESELÁ ATLETIKA, z.s.

46.000

Nadační fond Gaudeamus

5.000

FOKUS České Budějovice, z. ú.

40.000

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR – z. o. Trhové Sviny

20.000

Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Trhové Sviny

50.000

Česká maltézská pomoc, o.p.s., středisko České Budějovice

20.000

Osadní výbor Nežetice 

20.000

TAJV, z.s.

12.000

SDH Rankov

40.000

SDH Něchov

30.000

Kruh přátel hudby při ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny, z.s.

40.000

Základní umělecká škola F. Pišingera, Trhové Sviny

10.000

Spolek rodičů a přátel školy při ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny

7.000

SK Čtyři Dvory, z.s.

10.000

Český svaz včelařů, z.s. – základní organizace Trhové Sviny

25.000

Žádosti nad 50 tis. Kč

Subjekt

návrh

TJ Spartak Trhové Sviny z.s.

800.000

Myslivecký spolek Trhové Sviny

75.000

SDH Todně

65.000

Spolek Rejta

50.000

SDH Trhové Sviny

90.000

 • schvaluje poskytnutí finančního daru na podporu činnosti Zdravotní klaun, o.p.s., Paříkova 355/7, 1090 00 Praha 9 ve výši 10.000 Kč a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy. (pro 7)
 • schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na podporu činnosti Linka bezpečí, z.s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8 ve výši 10.000 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy. (pro 7)
 • souhlasí s žádostí PREVENT 99 z.ú. o podporu činnosti a doporučuje zastupitelstvu města schválit příspěvek ve výši 35.000 Kč. (pro 7)
 • souhlasí s žádostí Římskokatolické farnosti Trhové Sviny o příspěvek na opravu střechy kostela v Trhových Svinech a doporučuje zastupitelstvu města schválit příspěvek ve výši 50.000 Kč. (pro 6, zdržel se 1)
 • schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na spolufinancování sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež organizaci Domeček-středisko Husitské diakonie, Branka 588, 374 01 Trhové Sviny ve výši 50.000 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy. (pro 7)
 • schvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro HAIMA České Budějovice, spolek pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby, B. Němcové 54, 370 01 České Budějovice ve výši 45.000 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy. (pro 7)
 • souhlasí se zařazením žádosti města Trhové Sviny do programu Ministerstva kultury ČR Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností ve věci "Opravy kamenného mostu Pěčín" - nemovitá kulturní památka, rejstříkové číslo 106466, který se nachází na p. p. č. 1556/1 v k.ú. a obci Pěčín u Trhových Svinů. Uvolněná částka z Ministerstva kultury ČR je 545.000 Kč. Upřednostňuje se tímto žádost města Trhové Sviny před žádostí, kterou podala Římskokatolická farnost Žumberk na opravu stropu a střechy fary Žumberk. (pro 7)
 • jmenuje pro účely výběru vhodných objektů pro podání žádosti o dotaci z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pracovní skupinu ve složení: Ing. Zdeněk Fischer, Jiří Čajan, Ing. Ivana Božáková, Ing. David Štojdl, Ing. František Kolář, Ing. Bohumil Vacek, Jana Kokejlová. (pro 7)
 • souhlasí na základě vyjádření kontrolního výboru ze dne 1. 3. 2023, s vyřazením majetku:

 vibrační pěch VS 806, inv.č. MUTSH0001FIO

 multikára M25 sklápěč, inv.č. MUTSH0001RF3

ŠKODA OCTAVIA CBP 82-07, inv.č. MUTSH0001RW z evidence města Trhové Sviny. (pro 7)

 • byla informována o rezignaci p. L. Kollara na funkci člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Trhové Sviny a postupuje k projednání zastupitelstvu města.
 • byla informována o jednáních a zápisech Kontrolního výboru Zastupitelstva města Trhové Sviny ze dne 1. 2. 2023 a 1. 3. 2023 a postupuje k projednání zastupitelstvu města.
 • schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci gastronomického provozu MŠ Čtyřlístek, která byla uzavřena s firmou JPS J. Hradec s.r.o., dne 19. 10. 2022. Dodatkem se upravuje nejzazší termín předání díla do 30. 4. 2023. (pro 6, zdržel se 1)
 • byla informována o podání žádosti na Ministerstvo práce a sociálních věcí na projekt Obec přátelská rodině a seniorům 2023.