608 436 941

Novinky z odboru dopravy

Autor: Bc. Zdeněk Krauskopf Odbor dopravy a silničního hospodářství | Zveřejněno: středa 22. března 2023 | 14x

Vážení čtenáři,

dovolte mi, prosím, abych vás prostřednictvím tohoto článku seznámil s některými novinkami v činnosti Odboru dopravy a silničního hospodářství, s novinkami v legislativě, které upravují činnost odboru nebo se skutečnostmi, které byste měli vědět při jednání s úřadem.

Nové značení budovy, nové prostory pro registr řidičů

Od 11. listopadu 2022 je pracoviště registru řidičů vyčleněno ze společné kanceláře s evidencí vozidel a je tak umístěno v samostatné kanceláři ve 2. patře budovy odboru, vpravo za schody.

K jejímu přestěhování došlo z ryze praktických důvodů, a to za účelem většího soukromí žadatelů při vyřizování záležitostí spojených s řidičskými průkazy.

Kanceláře evidence vozidel a dovozu vozidel jsou stále ve stejných místnostech ve 2. patře.

Další změnou je pak nové značení kanceláří, kdy jednotlivé problematiky jsou barevně rozlišeny a navádí žadatele již od strojku na pořadí klientů k jednotlivým přepážkám. Strojek na pořadí klientů je rovněž od listopadu 2022 přemístěn a nově je naproti schodišti, rovněž ve 2. patře budovy.

Digitalizace státní správy

Možná jste v souvislosti s digitalizací státní správy již zaznamenali, že byl Ministerstvem dopravy ČR spuštěn tzv. Portál dopravy. Jedná se o systém, ve kterém občané najdou všechny doposud digitalizované dopravní agendy pohromadě a přehledně na jednom místě.

V podstatě se jedná tzv. rozcestník, kde je již možné provádět kontrolu tachometru, dálniční známky, ale i další novinky, jako je například žádost o výměnu řidičského průkazu z důvodu jeho ztráty či krádeže nebo změny osobních údajů.

Uvedený Portál dopravy je obdobný jako již spuštěný Portál občana, kde lze rovněž využívat některé aplikace, jako je stav bodového hodnocení řidiče, informace o přestupcích, zákazech řízení, důvody pozbytí řidičských oprávnění, informace z registru vozidel, notifikace o konci STK, apod. Oba systémy se tak v mnohém překrývají. Nicméně v Portálu dopravy bude možné využívat i přednastavené žádosti na registr vozidel při konané změně vlastníka či provozovatele vozidla, a tento portál bude také zajišťovat služby pro právnické osoby, kdy se počítá s propojením Portálu podnikatele.

Registr řidičů

Jak je již uvedeno výše, v současné době je již několik měsíců spuštěna možnost elektronického podání žádosti, např. o výměnu řidičského průkazu. Zde však musím upozornit, že stále dochází k nedorozuměním.

Předně je nutné uvést, že pokud osoba podává elektronickou žádost o vystavení nového řidičského průkazu, nebo o jeho výměnu, neměla by zakázat vyrozumění o doručení již nového řidičského průkazu, pokud o to nestojí. Tato možnost je uvedena právě v datové schránce, prostřednictvím které se již tyto elektronické žádosti podávají, a při jejím zvolení nemůže užívaná elektronická aplikace žadatele zpětně vyrozumět o možnosti vyzvednout si nový řidičský průkaz na přepážce úřadu.

Dále bych chtěl upozornit, že v současné době prochází legislativním procesem změna zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.

Novela zákona by měla zjednodušit tzv. bodový systém, který se uplatňuje v případě spáchání závažných dopravních přestupků.

Nově by měl tento systém pracovat pouze se třemi sazbami bodů (2, 4, 6), kdy např. u řízení vozidla pod vlivem alkoholu bude úřad přidělovat šest bodů namísto současných sedmi.

Novela této právní normy dále pracuje se zpřísněním pokut za některé dopravní přestupky, kdy by se měla např. zvyšovat sazba za odmítnutí zkoušky na alkohol, kdy ze současné horní sazby pokuty, která činí 50 000 Kč, měla vystoupat až na 75 000 Kč ve správním řízení.

Další novinkou, která je touto novelou připravována, je možnost řídit osobní vozidlo již od 17 let pod dohledem tzv. mentora neboli bezúhonného řidiče, což má, dle sdělení navrhovatelů změny, přispět k větší bezpečnosti na silnicích. Mladí řidiči by tak měli získat větší jistotu za volantem při řízení vozidla. Od 18 let by pak mohl mladý řidič jezdit již sám.

Nakolik se tento krok podaří, bude-li vůbec zapracován do legislativy, ukáže až praxe.

V navrhované novele zákona je též tzv. ,,řidičák na zkoušku“, který spočívá v získání řidičského průkazu na dobu 2 let od získání prvního řidičského oprávnění nehledě na věk řidiče.

Pokud začínající řidič spáchá ve lhůtě dvou let od získání řidičského průkazu šestibodový přestupek nebo mu bude řidičský průkaz odebrán, např. za závažný trestný čin (např. ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 trestního zákoníku), bude muset absolvovat dopravně-psychologickou přednášku a tzv. evaluační jízdu. Bude se jednat o čtyřhodinovou výuku příčin vzniku dopravních nehod a jejich prevence a také o čtyřhodinovou jízdu v autoškole.

V neposlední řadě bych chtěl v této části týkající se řidičských průkazů upozornit, že od 1. července 2023 nabývá účinnosti již řádně schválená změna zákona č. 361/2000 Sb., která při žádosti o navrácení řidičského průkazu osobou, která jej pozbyla např. pro jízdu pod vlivem návykových látek (drog či alkoholu) zavádí povinnost tzv. terapeutického programu v metodickém centru.

Žadatel tak bude muset (vedle dopravně psychologického vyšetření) absolvovat i tento terapeutický program, který spočívá v tzv. skupinové terapii vedené certifikovanými lektory se zaměřením na riziková jednání v dopravě a jejich prevenci, práva a povinnosti účastníků provozu na pozemních komunikacích a pravidla provozu na pozemních komunikacích a jejich dodržování.

Nové průkazy řidiče taxislužby

Také zákon č. 111/1994 sb., o silniční dopravě doznává určité změny.

Od 1. února 2023 úřad vydává průkazy řidičů taxislužby v podobě, v jaké je řidičský průkaz, neboli tyto průkazy již nejsou papírové a žadatel nemusí dokládat fotografii, ale při podané žádosti je použita fotografie z registru obyvatel, případně si úřad pořídí fotografii žadatele sám, jako při žádosti o řidičský průkaz. I o průkaz řidiče taxislužby je možné požádat elektronicky.

Evidence vozidel

Na úseku evidence vozidel dochází, nebo již došlo, k některým podstatným změnám.

Jak jsem již psal v problematice registru řidičů, i zde se stát snaží posunout digitalizaci státní správy zřízením Portálu dopravy. V současné době ještě není možné podat elektronickou žádost o změnu v registru silničních vozidel, ale je jistě jen otázkou času, kdy se i tato možnost bude moci realizovat.

Také zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích dozná několika změn, neboť od 1. března 2023 nabyla účinnosti změna tohoto zákona. 

Je tak možné provést např. rezervaci registračních značek na úřadu s dobou rezervace až jeden měsíc, která je zpoplatněna částkou 100 Kč. Zákonodárce si od této změny slibuje možnost pro motoristy vyřizovat si potřebná povolení ještě před zapsáním vozidla do registru silničních vozidel.

Další změnou je platnost evidenční kontroly, provedené ve stanici technické kontroly. Tato evidenční kontrola je tak v současné době platná 12 měsíců. Citovaná změna má být výhodná zejména při vyřizování nesoučinnosti při přepisu vozidla. Protokol o evidenční kontrole pak nemusí žadatelé předkládat při registraci vozidla nebo při jeho přepisu. Úřad si veškeré tyto informace zjistí ze systému technických prohlídek sám. 

Zrušena je také povinnost evidenční kontroly v případě skončení leasingové smlouvy a zapsání změny vlastníka v registru vozidel z leasingové společnosti na provozovatele. Tato změna je zpoplatněna částkou 50 Kč, místo dosavadních 800 Kč. 

Při ztrátě technického průkazu, velkého i malého, je vystavován duplikát těchto dokladů se zpoplatněnou částkou 500 Kč.

Změna zákona se týká i povinnosti provést STK u historických vozidel, tedy těch, které jsou jako veteráni již evidovány. Tato změna bude účinná od 1. září 2023. STK by mělo být společně s tzv. testováním historického vozidla plané na dobu 5 let.

K další významné změně by mělo dojít od ledna 2024, kdy se při registraci vozidla nebude již vydávat tzv. velký technický průkaz. Žadatel tak obdrží osvědčení, které bude obsahovat základní údaje o vozidle. Tato data by pak měla být dostupná i z již uvedeného Portálu dopravy. Výměna dokladů k vozidlu ze současného velkého a malého technického průkazu za nové osvědčení bude úřady prováděna průběžně při podávaných žádostech o změnu, určitě se nebude jednat o povinnou změnu, při které by se měli vlastníci dostavovat na úřad pro výměnu dokladů.

Pozor při prodeji vozidla

Jako další bych chtěl upozornit na některé nutnosti při prodeji vozidla.

Prodej vozidla, nebo jeho koupě, se zdá být poměrně jednoduchým právním úkonem. Věřte, že se z toho ale může stát dost zamotaný příběh s nejasným koncem.

Jak vyplývá ze zákona o podmínkách provozu vozidel, tedy ze zákona č. 56/2001 Sb. (…), je vlastník vozidla povinen ve lhůtě deseti pracovních dnů ode dne, kdy došlo k prodeji/koupi vozidla, povinen provést změnu v registru silničních vozidel a na nového vlastníka tak vozidlo převést. Tato povinnost je daná oběma stranám smlouvy současně.

Nastane tak ideální situace, pokud se kupující s prodejcem dostaví na příslušný úřad obce s rozšířenou působností společně, a změnu vlastníka provedou společně a v uvedené lhůtě.

Jenže v životě to tak nemusí fungovat a praxe ukazuje, že dochází k chybám.

Pokud se oba dva, tedy kupující a prodejce nemohou společně dostavit na úřad, měl by tak konat jeden z daného právního vztahu, a to ve stanovené lhůtě deseti pracovních dnů, přičemž bude mj. vybaven plnou mocí s úředně ověřenými podpisy, a o změnu v registru silničních vozidel požádá.

V současné době se ovšem množí případy, kdy prodejce s kupujícím sice sepíší kupní smlouvu (ideálně bez písařských chyb a překlepů) a následně prodejce předá kupujícímu plnou moc, doklady od vozidla a vozidlo samotné, a více se o věc nestará. O to větší překvapení pak nastává v okamžiku, kdy původnímu majiteli vozidla, tedy prodejci, začnou do poštovní schránky přistávat pokuty z radarů, pokuty za provoz vozidla bez platné technické prohlídky, a nakonec i výzva od České kanceláře pojistitelů s doplatkem za provoz nepojištěného vozidla. Jinak řečeno, kupující vozidlo na sebe po jeho převzetí od prodejce nepřepíše, nebo jej dokonce prodá další osobě, která s ním pak páchá dopravní přestupky.

Odbor dopravy a silničního hospodářství se v lednu letošního roku připojil k akci pořádané právě Českou kanceláří pojistitelů s názvem ,,Nenech se strašit duchem starého auta“, ke které je zpracováno informační video umístěné na internetovém kanále Youtube; toto video je umístěno též na stránkách odboru a upozorňuje na situace, při kterých si má prodejce dávat pozor, pokud se zbavuje svého starého auta jeho prodejem další osobě.

Chtěl bych tak apelovat na všechny, kteří se chystají prodat své vozidlo, aby byli při prodeji obezřetní. Pokud už se s někým dohodnete na prodeji Vašeho auta, změnu vlastníka vozidla na nového si zajistěte sami, a nespoléhejte tak na jiného – vyhnete se tak nepříjemnostem spojenými s tímto úkonem.

Současně bych vám zde rád sdělil, že můžete v případě jakékoliv nejasnosti kontaktovat i jednotlivé pracovníky evidence vozidel či vedoucího odboru, kteří vám rádi poradí, jak na to, abyste se v budoucnu vyhnuli případným nepříjemnostem. 

Právní zastoupení, aneb pozor na vinkláře - právní šmejdy

Asi někteří z nás již v minulosti byli nuceni se nechat právně zastoupit v řízení před správním orgánem a rozhodovali se, jak na to a koho si pro zástup zvolit.

Chtěl bych upozornit, že v naší společnosti působí mnoho subjektů, které se navenek tváří jako specializované advokátní kanceláře, které vám za každé situace pomohou, neboť tam pracují právníci specializovaní na dopravní právo. O co jde?

Správní orgány, jako je například Městský úřad Trhové Sviny, konají různá řízení, jejichž předmětem může být například řízení o přestupku, ve kterém hrozí poměrně vysoká pokuta a zápis bodů v bodovém hodnocení řidičů k tomu, nebo řízení o zadržení řidičského průkazu. Je zcela jasné, že v takovém řízení mnohdy jde o budoucnost nejen samotného jedince, tedy řidiče, ale i o jeho živobytí a mnohdy i o osud jeho rodiny.

Pokud už se tedy někdo takový dostane do ,,šlamastiky“ s dopravním úřadem, nebo i s jiným orgánem městského úřadu, měl by vědět, jak se rozhodnout a postupovat, a ne se nechat zastoupit podvodníkem, tedy jinak řečeno tzv. vinklářem.

Jak jsem již psal výše, v naší společnosti působí mnoho subjektů, které vám budou garantovat záchranu řidičského průkazu v každé situaci. Reklama takové společnosti pak na nás vyskakuje na internetu, na různých sociálních sítích, např. na Facebooku. Bohužel se ale mnohdy o skutečnou advokátní kancelář nejedná a ani jednat nemůže. Proč?

V České republice působí Česká advokátní komora (ČAK). Jedná se o profesní komoru, která sdružuje advokáty, tedy právníky, kteří mohou vykonávat právní zástup a podávat právní pomoc v různých řízení za úplatu.

Jak celá věc funguje?

Například v řízení o trestném činu může být obhájce pachatele trestného činu jen a pouze advokát. Tedy právě osoba s příslušným právním vzděláním, která je členem ČAKu; viz ust. § 35 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním.

V řízení před správními orgány je tomu trochu jinak.

Podle ust. § 33 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu si účastník může zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí. Plnou moc lze udělit i ústně do protokolu. V téže věci může mít účastník současně pouze jednoho zmocněnce.

Podle ust. § 34 odst. 1 správního řádu pak zástupce podle § 32 a 33 v řízení vystupuje jménem zastoupeného. Z úkonů zástupce vznikají práva a povinnosti přímo zastoupenému.

Podle ust. § 34 odst. 2 správního řádu, s výjimkou případů, kdy má zastoupený něco v řízení osobně vykonat, doručují se písemnosti pouze zástupci. Doručení zastoupenému nemá účinky pro běh lhůt, nestanoví-li zákon jinak.

Ustanovení § 72b zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich pak ale hovoří o tom, že správní orgán usnesením rozhodne o tom, že nepřipustí zastoupení na základě plné moci, pokud zmocněnec vystupuje v řízení o přestupcích v různých věcech opětovně, nejde-li o advokáta nebo jinou osobu poskytující právní služby soustavně a za úplatu podle jiného zákona.

Je tedy jasné, že pokud je zde subjekt, který se tváří jako profesionální advokátní kancelář se zaměřením na dopravní právo, musí být jeho zaměstnanci řádnými členy České advokátní komory a musí tedy držet i příslušný průkaz této komory, kterým se vám budou ochotni prokázat, a kteří budou ochotni jednat ve vašem zastoupení před správními orgány, a to jak ve vaší přítomnosti nebo i bez ní.

A v tom je ten háček, zatímco skutečný právník se zachová tímto popsaným způsobem, vinklář to neprovede. S ním možná sepíšete jakousi smlouvu o právním zastoupení, ale veškerá podání směřující před správní orgán budete muset podávat sami svým jménem, byť autorem jejich obsahu je vinklář, ale ten se pod něj zpravidla nemůže podepsat, neboť jde o osobu, která není řádným členem ČAKu, a která nesmí vykonávat právní zastoupení jiných subjektů za úplatu, tedy jako svou výdělečnou činnost.

Česká advokátní komora je profesní sdružení, a věřte, že i její členové, tedy advokáti, mají své povinnosti a pravidla, stanovená např. zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, nebo etickým kodexem právě ČAKu.

K tomu je zapotřebí dále doplnit, že i sama Česká advokátní komora vede doslova a do písmene litý boj s těmito vinkláři a kdokoliv z nás může tento boj pozorovat v přímém přenosu. Na webových stránkách ČAKu (www.cak.cz) je odkaz názvu: ,,Deska (ne)cti, pozor na právní šmejdy“, kde se dají dohledat potřebné informace, a kde i sám JUDr. Tomáš Sokol člen Představenstva ČAK, upozorňuje na tyto ,,podomní prodejce hrnců“:

,,Primárně, i když i zmínění pokoutničí, mám na mysli především rozličné subjekty, namnoze též právnické osoby, které se veřejně hlásí k tomu, že poskytují právní služby případně to z jejich inzerce, namnoze webové, čouhá jako sláma z bot. Holedbají se svými úspěchy, své oběti nazývají klienty, cení tabulky úspěšnosti, a ne zcela nepodobni aktérům dlouholetého psího adopčního programu v ČT „Chcete mě?“ přímo řvou: „Vezměte si mě za právního zástupce a nemůžete prohrát“. Je jich plný internet. Zkuste se třeba podívat na https://www.zakazrizeni.cz.“

(zdroj: www.cak.cz/scripts/detail.php?id=22969 )

Chtěl bych vás tak především tímto způsobem poprosit o následující postup. Pokud se již dostanete do situace, při které vám bude hrozit vysoký správní trest, zákaz činnosti nebo jiný, velmi citelný správní trest, a cítíte potřebu se nechat právně zastoupit při jednání před správním orgánem, učiňte tak prostřednictvím osoby vzdělané a zákonem k tomu způsobilé, tedy prostřednictvím advokáta.

V neposlední řadě bych zde chtěl upozornit ještě na jeden nešvar dnešní společnosti, a to tzv. pojištění proti pokutám. I toto je jeden z nechtěných symbolů naší doby, a věřte, že žádná solidní pojišťovna nemůže pojistit úmyslné jednání osoby, jakým je například jízda pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, nebo dokonce jízda bez řidičského průkazu. Navíc samotné pojištění proti pokutám je jedna z okolností, při které by správní orgán měl uložit přísnější trest, jak o tom vypovídá judikát Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 12. 2017 čísla jednacího 4 As 199/2017-30.

Vážení čtenáři, pokud vám shora uvedené informace poslouží pro klidnější a pohodlnější život motoristy, pak můj malý příspěvek v podobě tohoto článku splnil svůj účel.