608 436 941

Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí  19. 8. 2019

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: 23. srpna 2019 | 58x

17.RM - zápis

Omluven: Ing. D. Štojdl, Mgr. M. Majer

Hosté: Ing. V. Král, Bc. Z. Kojanová

Rada města

 • souhlasí s přesunem částky 188.687,50 Kč z položky VÝDAJE NA KUCHYNI do položky INVESTICE v rámci rozpočtu Mateřské školy Trhové Sviny na rok 2019 dle návrhu. (pro 5)
 • rozhodla na základě výsledků výběrového řízení na dodavatele akce „Rekonstrukce podlahy tělocvičny ZŠ Trhové Sviny“ uzavřít smlouvu o dílo s firmou SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská 495, 370 04 České Budějovice, IČO 480 35 599, za nabídkovou cenu 1.347.841 Kč bez DPH (1.630.888 Kč včetně DPH), a pověřuje starostku podpisem této smlouvy. (pro 5)
 • rozhodla na základě poptávkového řízení uzavřít příkazní smlouvu na zajištění TDI na akci „Rekonstrukce podlahy tělocvičny ZŠ Trhové Sviny“, s firmou Stavební poradna s.r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice, IČO 625 08 822, za nabídkovou cenu 39.000 Kč bez DPH (47.190 Kč včetně DPH), a pověřuje starostku podpisem této smlouvy. (pro 5)
 • byla informována o připravovaném výběrovém řízení na dodavatele akce „Zajištění mostu v místní části Pěčín“, které bude organizováno jako zakázka malého rozsahu a budou obeslány čtyři firmy.
 • byla informována o cenové nabídce, kterou předložila firma G-PROJECT, s.r.o. České Budějovice a pověřuje investiční oddělení vypsáním poptávkového řízení na zpracovatele žádosti o dotaci. (pro 5)
 • souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt č. 5, ulice Branka č. p. 593 v Trhových Svinech o dva roky, tj. do 31. 7. 2021. (pro 5)
 • schvaluje na základě poptávkového řízení cenovou nabídku v celkové výši 145.164 Kč bez DPH předloženou firmou Luna Progress s.r.o. Zdenice 40, 384 01 Nebahovy na dodávku a montáž herních prvků dětského hřiště v Otěvěku a pověřuje starostku podpisem smlouvy. (pro 5)
 • souhlasí se zrušením nevyužívaných autobusových zastávek Trhové Sviny, Rejta, u lomu a rozhodla podat žádost o jejich zrušení. (pro 5)
 • byla informována a postupuje zastupitelstvu města k projednání směnu nově zaměřených pozemků parc. č. 972/3 o výměře 676 m2 a parc. č. 993/18 o výměře 32 m2 v k. ú. Todně(pro 5)
 • souhlasí s koupí a doporučuje zastupitelstvu města koupit nově zaměřený pozemek parc. č. 807/4 o výměře 293 m2 v k. ú. Otěvěk za symbolickou kupní cenu 1 Kč. (pro 5)
 • souhlasí s prodejem a doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje nově zaměřeného pozemku parc. č. 1188/16 v k. ú. Trhové Sviny. Rada města doporučuje zastupitelstvu města trvat na ceně dle znaleckého posudku. (pro 5)
 • souhlasí s prodejem a doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje nově zaměřeného pozemku parc. č. 1188/15 v k. ú. Trhové Sviny. Rada města doporučuje zastupitelstvu města trvat na ceně dle znaleckého posudku. (pro 5)
 • byla informována o odpovědi Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na dopis schválený Radou města Trhové Sviny RM 149/2019 ohledně rekonstrukce silnice III/1568 do Nežetic. Opravy této silnice proběhly v průběhu měsíců červen a červenec 2019 a návrh na celkovou rekonstrukci je zařazen do plánu oprav.
 • byla informována o provozu v Mateřské škole Trhové Sviny o letních prázdninách a doporučuje ředitelce Mateřské školy Trhové Sviny zajistit celoroční provoz. (pro 5)

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobní údajů.