608 436 941

Zápis z 5. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: 8. března 2023 | 4x

které se konalo 6. 3. 2023 od 15:00 hodin

Omluven: Mgr. E. Chuchlová, Ing. Z. Fischer, Ing. F. Kolář

Rada města Trhové Sviny

 • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 5)
 • postupuje k projednání Zastupitelstvu města Trhové Sviny návrh na pořízení Změny územního plánu Trhové Sviny – navrhovatel: xxx.
 • postupuje k projednání Zastupitelstvu města Trhové Sviny návrh na pořízení Změny územního plánu Trhové Sviny – navrhovatel: xxx.
 • postupuje k projednání Zastupitelstvu města Trhové Sviny návrh na pořízení Změny územního plánu Trhové Sviny – navrhovatel: xxx.
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG.D a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, na stavbu s názvem "Něchov, K 257/1 - kabel NN", za úplatu 5.880 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemků parc. č. 1045/1, 1047/1, 1050/1 v k. ú. Něchov. (pro 5)
 • uděluje plnou moc Ing. E. Hauserovi, aby Město Trhové Sviny zastupoval na všech valných hromadách honebních společenstev, ve kterých je Město Trhové Sviny členem. (pro 5)
 • schvaluje kandidaturu Města Trhové Sviny do funkce člena výboru Honebního společenstva Trhové Sviny - Severozápad, IČ: 71154167, se sídlem Něchov 33, 374 01 Trhové Sviny a pověřuje Ing. E. Hausera, aby zastupoval Město Trhové Sviny při výkonu funkce člena výboru honebního společenstva. (pro 5)
 • rozhodla zveřejnit záměr uzavřít dodatky k nájemním smlouvám na nebytové prostory v objektu tržnice, č.p. 558 v Trhových Svinech, kterými se změní předměty nájmu, kdy dojde k vzájemné výměně provozoven mezi stávajícími nájemci. (pro 5)
 • rozhodla, na základě poptávkového řízení, uzavřít příkazní smlouvu na zajištění technického dozoru stavebníka (TDS) a BOZP na akci Kanalizace Rejta s firmou DT engineering s.r.o., se sídlem Dolní 207, Nové Homole, 370 01 České Budějovice, IČO: 08743002, nabídková cena 684.000 Kč bez DPH (827.640 Kč včetně DPH) a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. (pro 5)
 • rozhodla, na základě výsledků výběrového řízení, uzavřít Smlouvu o dílo na akci Úpravy kiosku Velký rybník, Trhové Sviny s firmou JM BAU, s.r.o., Nová 631, 374 01 Trhové Sviny, IČO: 03836126, nabídková cena 2.057.094,96 Kč bez DPH, (2.489.084,90 Kč včetně DPH) a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. (pro 5)
 • schvaluje žádost paní xxx o úhradu částky ve výši 2.461 Kč za škodu na poškozeném pomníku, která vznikla pádem větví stromu díky těžkému sněhu dne 28. 11. 2022. (pro 5)
 • schvaluje přijetí dotace od Ministerstva kultury na Regeneraci městské památkové zóny ve výši 200.000 Kč. (pro 5)
 • schvaluje Dodatek k Rámcové kupní smlouvě č. 2 uzavřené mezi městem Trhové Sviny a Jednotou, spotřební družstvo České Budějovice, IČ: 00031852. Rada města pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku. (pro 5)
 • souhlasí s předloženým vyúčtováním sezony 2022 na Buškově hamru. (pro 5)
 • byla informována o žádosti Autis centra, o.p.s., Plzeňská 2219/44, 370 04 České Budějovice o zapůjčení pódia při pořádání benefiční akce Modrý běh.
 • souhlasí s bezplatným zapůjčením pódia na benefiční akci Modrý běh, která se uskuteční dne 22. 4. 2023 v areálu Safari resort v Hluboké u Borovan. (pro 5)

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.