608 436 941

Usnesení - výsledky projednání z I. zasedání Zastupitelstva města Trhové Sviny,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: 23. února 2023 | 57x

Sviny,které se konalo 20. února 2023 v tanečním sále Kulturního domu v Trhových Svinech

Zastupitelstvo města Trhové Sviny

 • vzalo na vědomí kontrolu usnesení z VI. zasedání Zastupitelstva města Trhové Sviny ze dne 19. 12. 2022. (pro 23)
 • zřizuje, dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, osadní výbor pro místní část BŘEZÍ, jmenuje členy osadního výboru ve složení pan Petr Jana, pan Josef Šachta a pan Jiří Kratochvíl. Předsedou osadního výboru volí pana Petra Janu. (pro 23)
 • zřizuje, dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, osadní výbor pro místní část BUKVICE, jmenuje členy osadního výboru ve složení pan Miroslav Průka, pan Petr Němeček a pan Ing. Karel Kunz. Předsedou osadního výboru volí pana Miroslava Průku. (pro 23)
 • zřizuje, dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, osadní výbor pro místní část ČEŘEJOV, jmenuje členy osadního výboru ve složení pan Ing. Václav Oulík, paní Martina Klímová a paní Mgr. Monika Brodská. Předsedou osadního výboru volí pana Ing. Václava Oulíka. (pro 23)
 • zřizuje, dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, osadní výbor pro místní část HRÁDEK, jmenuje členy osadního výboru ve složení pan Mgr. Jan Hynek, pan Petr Dvořák, a pan Michal Koryťák. Předsedou osadního výboru volí pana Mgr. Jana Hynka. (pro 23)
 • zřizuje, dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, osadní výbor pro místní část JEDOVARY, VESELKA, jmenuje členy osadního výboru ve složení pan Karol Nový, paní Šárka Šulcová, pan Ing. Tomáš Kofroň, paní Bc. Jitka Otrubová a paní Mgr. et Bc. Bronislava Šimsová. Předsedou osadního výboru volí pana Karola Nového. (pro 23)
 • zřizuje, dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, osadní výbor pro místní část NĚCHOV, jmenuje členy osadního výboru ve složení paní Bc. Veronika Tučková, pan Ing. Martin Dvořák a pan Marek Ryšánek. Předsedou osadního výboru volí paní Bc. Veroniku Tučkovou. (pro 23)
 • zřizuje, dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, osadní výbor pro místní část NEŽETICE, jmenuje členy osadního výboru ve složení pan Pavel Kubín, paní Miroslava Fanglbaueorvá a pan Radek Capl. Předsedou osadního výboru volí pana Pavla Kubína. (pro 23)
 • zřizuje, dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, osadní výbor pro místní část OTĚVĚK, jmenuje členy osadního výboru ve složení paní Mgr. Bc. Jana Vondrášková, pan Ing. Michal Novák, pan Josef Buřič, pan Petr Homola a paní Pavla Homolová. Předsedou osadního výboru volí paní Mgr. Bc. Janu Vondráškovou. (pro 23)
 • zřizuje, dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, osadní výbor pro místní část PĚČÍN, jmenuje členy osadního výboru ve složení pan Lukáš Lepša, paní Bc. Jana Bíbová, DiS., a pan Stanislav Výborný. Předsedou osadního výboru volí pana Lukáše Lepšu. (pro 23)
 • zřizuje, dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, osadní výbor pro místní část RANKOV, jmenuje členy osadního výboru ve složení pan Jaroslav Jandora, paní Monika Rošková a pan Josef Studený. Předsedou osadního výboru volí pana Jaroslava Jandoru. (pro 23)
 • zřizuje, dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, osadní výbor pro místní část TODNĚ, jmenuje členy osadního výboru ve složení pan Martin Farka, pan Ing. Jiří Opekar, pan Jaroslav Lejsek, paní MUDr. Lenka Šulistová a paní Ing. Terezie Šindelířová. Předsedou osadního výboru volí pana Martina Farku. (pro 23)
 • zřizuje, dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, osadní výbor pro místní část TŘEBÍČKO, jmenuje členy osadního výboru ve složení paní Vladimíra Valíčková, pan Martin Mára a pan Zbyněk Mráz. Předsedou osadního výboru volí paní Vladimíru Valíčkovou. (pro 23)
 • schvaluje příspěvek pro rok 2023 ve výši 200.000,00 Kč na činnost osadních výborů, Spolku přátel Svaté Trojice a Spolku Rejta. (pro 23)
  

Počet obyvatel

Suma celkem

  

1 468

200.000,00

1

Březí

35

8.370,00

2

Bukvice

66

10.990,00

3

Čeřejov

60

10.480,00

4

Hrádek

36

8.450,00

5

Jedovary,

Veselka

60

10.480,00

6

Něchov

107

14.470,00

7

Nežetice

31

8.030,00

8

Otěvěk

269

 28.200,00

9

Pěčín

45

9.210,00

10

Rankov

106

14.380,00

11

Todně

114

15.060,00

12

Třebíčko

31

8.030,00

13

Rejta

407

39.890,00

14

Svatá Trojice

101

13.960,00

 • nesouhlasí s investičním záměrem firmy SOLARMATE s.r.o. "Výstavba solárního parku u Pěčína" na pozemcích parc. č. 1373 a 1383 v k. ú. Pěčín u Trhových Svinů. (pro 23)
 • stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva města ve výši 18.000 Kč za měsíc s účinností od 1. 3. 2023. (pro 19, zdržel se 4)
 • stanoví odměnu za výkon funkce člena rady města jako neuvolněného člena zastupitelstva města ve výši 8.000 Kč za měsíc s účinností od 1. 3 .2023. (pro 18, zdržel se 5)
 • stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva města ve výši 1.400 Kč za měsíc s účinností od 1. 3. 2023. (pro 21, zdržel se 2)
 • stanoví odměnu za výkon funkce předsedy osadního výboru, předsedy Spolku přátel Svaté Trojice a předsedy Spolku Rejta ve výši 1.000 Kč za měsíc s účinností od 1. 3. 2023. (pro 21, zdržel se 2)
 • rozhodlo nepořizovat změnu územního plánu Trhové Sviny – navrhovatel: xxx a xxx. (pro 19, zdržel se 4)
 • souhlasí s prodejem a rozhodlo zveřejnit záměr prodeje pozemků parc. č. 602/8, 985/4 a 985/5 v k. ú. Todně. (pro 23)
 • rozhodlo koupit pozemky parc. č. 2003/1 a 2003/10 v k. ú. Trhové Sviny od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město, za cenu 31.400 Kč. Náklady spojené s převodem uhradí město. (pro 23)
 • rozhodlo prodat pozemek parc. č. 3426/10 v k. ú. Trhové Sviny, společnosti Jednota, spotřební družstvo České Budějovice, Pražská tř. 2176/65, 370 04 České Budějovice, za cenu 845.000 Kč. Náklady spojené s převodem uhradí kupující. (pro 21, zdržel se 2)
 • souhlasí se směnou pozemků a ukládá zveřejnit záměr směny pozemků parc. č. 498/2 v k. ú. Rankov u Trhových Svinů a parc. č. 763/35 v k. ú. Otěvěk. (pro 23)
 • rozhodlo neprodat pozemek parc. č. 1627/14 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 23)
 • rozhodlo koupit pozemky parc. č. 351/2, 351/8, 352/5 a 368/3 v k. ú. Trhové Sviny od společnosti Lidl Česká republika v.o.s., Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5-Stodůlky za cenu 202.094 Kč bez DPH, tj. 244.534 Kč vč. DPH. Náklady spojené s převodem uhradí město. (pro 23)
 • vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 14/2022:

změny v příjmech o celkovou částku …….….. 72 745,00 Kč

změny ve výdajích o celkovou částku ……….. 72 745,00 Kč. (pro 23)

 • vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 15/2022:

 změny v příjmech o celkovou částku …….….. 0,00 Kč

 změny ve výdajích o celkovou částku ……….. 0,00 Kč. (pro 23)

 • vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 1/2023:

 změny v příjmech o celkovou částku …….….. 6 841 576,00 Kč

 změny ve výdajích o celkovou částku ……….. 6 841 576,00 Kč

 změny ve financování v příjmech o celkovou částku …….. 30 000 000,00 Kč

 změny ve financování ve výdajích o celkovou částku …….. 30 000 000,00 Kč. (pro 23)

 • schvaluje aktualizaci č. 3 Programu rozvoje města Trhové Sviny. (pro 23)
 • schvaluje realizaci akce „Kanalizace Rejta“ v souladu s dotačními podmínkami Ministerstva zemědělství. (pro 23)

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.