608 436 941

Zápis ze 4. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: 21. února 2023 | 14x

které se konalo 20. 2. 2023 po skončení jednání zastupitelstva města

Omluven: Ing. F. Kolář, tajemník

Rada města Trhové Sviny

 • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 7)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG.D a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, na stavbu s názvem "Trhové Sviny zrušení TS kotelna - NN", za úplatu 46.410 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemku parc. č. 3426/1, 3426/10, 3431/8 a 3848/1 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 7)
 • rozhodla uzavřít Dodatek č. 1/2022 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG.D a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, na stavbu s názvem "Třebíčko rekonstrukce obce". Věcné břemeno se týká pozemků parc. č. 4175/2, 4175/4, 4175/1, 4206/1, 4181 v k. ú. Trhové Sviny. Dodatkem se mění výše jednorázové náhrady na 88.380 Kč bez DPH. (pro 7)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene se společností EG.D a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, na stavbu s názvem "Trhové Sviny ZTV Otěvěk - kabel NN", za úplatu 10.000 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemku parc. č. 807/25 v k. ú. Otěvěk. (pro 7)
 • schvaluje finanční příspěvek ve výši 4.000 Kč na podporu každého narozeného dítěte ve spádovém území Trhových Svinů v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2024, z toho bude činit příspěvek Jihočeského kraje 50 %, tj. 2.000 Kč na každé narozené dítě. (pro 7)
 • rozhodla podat žádost o finanční příspěvek na opravu kulturní památky most v Pěčíně prostřednictvím programu Ministerstva kultury Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2023. (pro 7)
 • schvaluje návrh Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na realizaci projektu "Veřejná prostranství v městě Trhové Sviny a osadách", reg. č. žádosti 22/007/19210/231/009/002067, celková výše dotace 834.306 Kč z uznatelných nákladů 1.042.883 Kč (celkové náklady 1.275.206 Kč). (pro 7)
 • schvaluje návrh Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na realizaci projektu "Obnova kulturních a spolkových zařízení včetně nákupu vybavení", reg. č. žádosti 22/007/19210/231/009/002083, celková výše dotace 745.360 Kč z uznatelných nákladů 931.700 Kč (celkové náklady 1.290.325 Kč). (pro 7)
 • schvaluje dodatek č. 3 k investiční akci „ÚV Otěvěk, Trhové Sviny obnova a doplnění technologie“, kterým se upravují formální náležitosti Smlouvy o dílo, a to název dodavatele. (pro 7)
 • rozhodla, na základě výsledků výběrového řízení, uzavřít Smlouvu o dílo na zpracovatele Změny č. 5 ÚP Trhové Sviny s firmou Ateliér M.A.A.T., s.r.o., Převrátilská 330/15, 390 01 Tábor, nabídková cena 330.000 Kč bez DPH (399.300 Kč včetně DPH) a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. (pro 7)
 • rozhodla, na základě výsledků výběrového řízení, uzavřít Smlouvu o dílo na "Opravu místních komunikací Otěvěk a Rankov, Trhové Sviny" s firmou Stavitelství Matourek s.r.o., Třeboňská 620, 373 71 Rudolfov, IČO: 25168002, nabídková cena 1.932.337 Kč bez DPH (2.338.128 Kč včetně DPH) a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. (pro 7)
 • rozhodla navýšit hodinovou sazbu pro lékaře, kteří zajišťují lékařskou pohotovostní službu ve Zdravotním zařízení poliklinika města Trhové Sviny na 400 Kč/hod ve všední dny a 500 Kč/hod v sobotu, v neděli a o svátcích, a to s účinností od 1. 3. 2023. (pro 7)
 • schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace „Prodloužení teplovodu k MŠ a DPS, Trhové Sviny“, která byla uzavřena s firmou Energospol, s.r.o. a souhlasí s úhradou skutečně provedených prací ke dni ukončení smluvního vztahu. (pro 7)
 • schvaluje, na základě průzkumu trhu, návrhy smluv, které předložila firma G-project, s.r.o, na zpracování žádostí o dotaci dle předloženého seznamu. (pro 7)
 • rozhodla, na základě průzkumu trhu, pořídit pro potřeby údržby města pracovní stroj nakladač AVANT 2022, celkové náklady 948.929 Kč bez DPH (1.148.204 Kč včetně DPH). (pro 7)
 • schvaluje zajištění výběrového řízení na dodavatele stavby "zastřešení kiosku u Velkého rybníku" dle zpracované projektové dokumentace s realizací v roce 2023. (pro 7)
 • schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2023 a předkládá zastupitelstvu města na vědomí

 - změny v příjmech o celkovou částku ............ 9.236.586,00 Kč.

- změny ve výdajích o celkovou částku ............ 9.236.586,00 Kč. (pro 7)