608 436 941

Zápis ze 3. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: úterý 7. února 2023 | 6x

které se konalo 6. 2. 2023 od 15:00 hodin

Omluven: Ing. F. Kolář

Hosté: Mgr. M. Matoušková z firmy ČEVAK

Rada města Trhové Sviny

 • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 7)
 • souhlasí a doporučuje zastupitelstvu města schválit aktualizaci Programu rozvoje města Trhové Sviny v kapitole DOPRAVA. (pro 7)
 • schvaluje Dodatek č. 2, kterým se upravuje Smlouva o dílo na „Opravu mostu Pěčín, Trhové Sviny“ ze dne 23. 2. 2021, kterým se upravuje cena dle aktuální cenové hladiny, tj. navýšení ceny z 701.060 Kč bez DPH na 794.167 Kč bez DPH (navýšení z 848.283 Kč včetně DPH na 960.942 Kč včetně DPH) a prodlužuje se termín do 31. 10. 2023. Rada města pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku. (pro 7)
 • schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na "Vystrojení a připojení vrtů Březí, Hrádek, Nežetice" ze dne ze 14. 2. 2022, kterým se napravují formální náležitosti smlouvy. Rada města pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku. (pro 7)
 • souhlasí s vyplacením doplatku pojistného plnění k pojistné události č. 4211014298, která vznikla na Tepelném hospodářství dne 13. 7. 2021 v poměru dle míry poškození majetku města a majetku Tepelného hospodářství. (pro 7)
 • byla informována a postupuje ZM k projednání investiční záměr firmy SOLARMATE s.r.o. "Výstavba solárního parku u Pěčína".
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG.D a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, na stavbu s názvem "Trhové Sviny parcela č. 270/7 - kabel NN", za úplatu 44.700 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemků parc. č. 271/3 a 3857/1 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 7)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG.D a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, na stavbu s názvem "Trhové Sviny, st. 1066/2 - kabel NN", za úplatu 14.200 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemku parc. č. 1188/1 a 1265/72 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 7)
 • byla informována o konání akce Srazu Mercedesů na Velkém rybníku v termínu 23. 6. 2023 - 25. 6. 2023 a souhlasí s umístěním na částech pozemků parc. 2010/1 a 2010/2 v k. ú. Trhové Sviny. Poplatek za zábor pozemků bude řešen v souladu s OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. (pro 7)
 • souhlasí a doporučuje ZM prodat pozemek parc. č. 3426/10 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 6, zdržel se 1)
 • souhlasí a doporučuje ZM zveřejnit záměr směny pozemků parc. č. 498/2 v k. ú. Rankov u Trhových Svinů a parc. č. 763/35 v k. ú. Otěvěk. (pro 7)
 • nesouhlasí a doporučuje ZM neprodat pozemek parc. č. 1627/14 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 7)
 • byla informována o nabídce pozemků parc. č. 351/2, 351/8, 352/5 a 368/3 v k. ú. Trhové Sviny a postupuje ZM k projednání.
 • byla informována o činnosti Městské policie Trhové Sviny za rok 2022.
 • byla informována o vyhodnocení bezpečnostní situace ve služebním obvodu OOP ČR Trhové Sviny za období leden až prosinec roku 2022.
 • souhlasí s připojením se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet" a s vyvěšením tibetské vlajky. (pro 7)
 • schvaluje hodnotící formuláře pro ředitele Základní školy a Mateřské školy. (pro 7)
 • byla informována o návrhu starosty města předložit zastupitelstvu města návrh měsíčních odměn pro předsedy osadních výborů, pro neuvolněné členy rady města a pro neuvolněné místostarosty města takto: předsedové osadních výborů, neuvolnění členové rady města, neuvolnění místostarostové.
 • byla informována o volbách do osadních výborů v jednotlivých místních částech a o návrhu rozdělení finančních prostředků na činnost osadních výborů, Spolku Přátel Svaté Trojice a Spolku Rejta, a postupuje k projednání zastupitelstvu města.
 • schvaluje předložený program jednání zastupitelstva města, které se bude konat 20. 2. 2023. (pro 7)

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.