608 436 941

Zápis z 2. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: středa 25. ledna 2023 | 24x

které se konalo 23. 1. 2023 od 15:00 hodin

Rada města Trhové Sviny

 • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 7)
 • postupuje k projednání Zastupitelstvu města Trhové Sviny návrh na pořízení Změny územního plánu Trhové Sviny – navrhovatel: xxx a xxx.
 • rozhodla vypůjčit byt v domě s pečovatelskou službou č.p. 1055 v Trhových Svinech paní xxx na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou od 11. 1. 2023. (pro 7)
 • rozhodla ukončit smlouvu o výpůjčce na byt v domě s pečovatelskou službou č.p. 1055 v Trhových Svinech s paní xxx dohodou k 28.02.2023. (pro 7)
 • rozhodla vypůjčit byt č. v domě s pečovatelskou službou č.p. 1055 v Trhových Svinech paní xxx na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou od 1. 3. 2023. (pro 7)
 • rozhodla přidělit byt v domě s pečovatelskou službou č.p. 1055 v Trhových Svinech panu xxx od 1. 3. 2023 na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení nájemní smlouvy. (pro 7)
 • souhlasí a doporučuje ZM zveřejnit záměr prodeje pozemků parc. č. 602/8, 985/4 a 985/5 v k. ú. Todně. (pro 7)
 • doporučuje ZM koupit pozemky parc. č. 2003/1 a 2003/10 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 7)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG.D a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, na stavbu s názvem "Trhové Sviny, K 1059/11 a 1059/8 - NN", za úplatu 8.200 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemku parc. č. 1059/1, 1059/2 a 3867/1 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 7)
 • rozhodla podat žádost o dotaci z Národního programu Životního prostředí v rámci výzvy č. 2/2022 na pořízení pracovní elektrotříkolky, kategorie vozidla L2e. Předpokládané náklady 60.000 Kč bez DPH, maximální výše dotace 30.000 Kč. (pro 7)
 • rozhodla, na základě výsledků výběrového řízení, uzavřít smlouvu o dílo na akci „Výstavba kanalizace Rejta" s firmou SWIETELSKY stavební s. r. o., IČ 48035599, se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice. Nabídková cena 47.867.045,44 Kč bez DPH. Rada města pověřuje starostu podpisem této smlouvy. (pro 7)
 • rozhodla podat žádost o finanční příspěvek z dotací Jihočeského kraje na rok 2023 na následující projekty:

- Programové opatření na podporu sportovní infrastruktury - opatření č. 1 - oprava oplocení sportovního areálu (předpokládané náklady 1.500.000 Kč, dotace 80 %, tj. 1.200.000 Kč), opatření č. 2 - výměna boileru a vstupních vrat (předpokládané náklady 500.000 Kč, dotace 80 %, tj. 400.000 Kč)

- Programové opatření na podporu muzeí - opatření č. 1 - pořízení mobilních stojanů na vytvoření venkovní výstavní expozice na Buškově hamru (předpokládané náklady 190.000 Kč, dotace 70 %, max. 100.000 Kč),

- Programové opatření na podporu cestovního ruchu - opatření č. 1 - komentované prohlídky městem včetně výroby letáků (předpokládané náklady 72.600 Kč, dotace 30 %, tj. 50.820 Kč), opatření č. 2 - pořízení stojanů na novou naučnou stezku "T. Sviny mezi nebem a zemí" (předpokládané náklady 340.000 Kč, dotace 70 %, maximálně 100.000 Kč).

- Programové opatření na podporu kultury - Hudební festival dechových hudeb (předpokládané náklady 700.000 Kč, dotace 70 %, max. 200.000 Kč)

- Programové opatření na kulturní dědictví - opatření č. 2 - oprava kaple Rejta (předpokládané náklady 300.000 Kč, dotace 60 %, tj. 180.000 Kč)

- Programové opatření na podporu práce dětí a mládeže -opatření č. 2 - pravidelná činnost dětí v CKA (předpokládané náklady 170.239 Kč, dotace 80 %, tj. 136.000 Kč)-Programové opatření na podporu služeb nedefinovaných v zákonu o sociálních službách - aktivity pro seniory CKA (předpokládané náklady 292.944 Kč, dotace 95 %, tj. 278.000 Kč). (pro 7)

 • byla informována o připravovaných výběrových řízeních včetně návrhu firem na obeslání.
 • rozhodla, na základě průzkumu trhu, pořídit použitý pásový minibagr Wacker Neuson ET18, dodavatel KOHÚT a spol. spol. s r.o., Smilovice 3, 294 42 Luštěnice, kupní cena 660.000 Kč bez DPH (798.600 Kč včetně DPH). (pro 7)
 • schvaluje aktualizaci Strategického rámce MAP - seznam investičních priorit ZŠ Trhové Sviny (2021-2027). (pro 7)
 • schvaluje Smlouvu o pronájmu nebytových prostor v budově Zdravotního zařízení pro potřeby činnosti CKA s účinností od 1. 1. 2023, která nahrazuje původní Smlouvu ze dne 19. 8. 2020 a kterou se snižuje původní cena nájemného a cena za úhradu služeb na jednu polovinu. (pro 7)
 • schvaluje Smlouvu č. 1210400516 o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí na realizaci projektu "Výsadba listnatých stromů ve městě Trhové Sviny", výše dotace 167.065 Kč - jedná se o stoprocentní dotaci. Rada města pověřuje starostu podpisem této smlouvy. (pro 7)
 • pověřuje p. Pavla Stodolovského, člena Zastupitelstva města Trhové Sviny k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství. (pro 7)
 • zřizuje Komisi pro rodinu a seniory, jmenuje členy ve složení Mgr. Eva Farková, Petra Malíková, Šárka Floderová, Jiří Čajan, Karel Zettl, Bc. Zuzana Kojanová, Mgr. Eva Špergerová, Bc. Eva Sekalová. Předsedou komise jmenuje Mgr. Evu Farkovou. (pro 7)
 • schvaluje reprefondy na rok 2023. (pro 7)
 • schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2023 a předkládá zastupitelstvu města na vědomí

 - změny v příjmech o celkovou částku 6 841 576,00 Kč

 - změny ve výdajích o celkovou částku 6 841 576,00 Kč

 - změny ve financování v příjmech o celkovou částku 30 000 000,00 Kč

 - změny ve financování ve výdajích o celkovou částku 30 000 000,00 Kč. (pro 7)

 • rozhodla uzavřít Dodatek smlouvy, kterým smluvní strany prodlouží termín dokončení a předání díla „ÚV Otěvěk, Trhové Sviny obnova a doplnění technologie“ do 31. 5. 2023. (pro 7)

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.