608 436 941

Zápis z 1. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: 11. ledna 2023 | 1x

které se konalo 9. 1. 2023 od 15:00 hodin

 • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 7)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene se společností EG.D a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, na stavbu s názvem "Trhové Sviny TS Nivy, kabel VN", za úplatu 2.000 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemku parc. č. 834/1 v k. ú. Otěvěk. (pro 7)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG.D a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, na stavbu s názvem "Trhové Sviny, K 3800/1 - kabel NN", za úplatu 9.900 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemku parc. č. 3800/5 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 7)
 • rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou ELEKON, s.r.o., Brněnská 15, 682 01 Vyškov a pověřuje starostu k podpisu. (pro 7)
 • rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - zajištění svozu tříděného odpadu, ze dne 22. 9. 2021, uzavřené mezi Městem Trhové Sviny a Marius Pedersen a.s. (pro 7)
 • rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - zajištění provozu sběrného dvora, ze dne 13.01.2021, uzavřené mezi Městem Trhové Sviny a Marius Pedersen a.s. (pro 7)
 • rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zabezpečení svozu a likvidace odpadů, ze dne 4. 10. 2018, uzavřené mezi Městem Trhové Sviny a Marius Pedersen a.s. (pro 7)
 • schvaluje nabídku firmy PORSENNA ENERGY s.r.o., Michelská 12a/18, 140 00 Praha 4 na zpracování návrhu energeticky úsporných opatření a variantní odladění na podmínky OPŽP na budovu MŠ Beruška, celková cena 39.000 Kč bez DPH (47.190 Kč včetně DPH). (pro 7)
 • byla informována o možnosti instalace fotovoltaického systému na výrobu elektřiny pro potřeby budov Zdravotního zařízení a ukládá připravit podklady pro výběrové řízení na dodavatele tohoto systému. (pro 7)
 • schvaluje podání žádosti o dotaci prostřednictvím destinační společnosti Novohradsko-Doudlebsko z Ministerstva pro místní rozvoj z programu Národní podpora cestovního ruchu v regionech na vybudování doprovodné infrastruktury - odpočívadla pro cyklotrasu- předpokládané náklady 120.000 Kč, a na pořízení mobilních stojanů na vytvoření venkovní výstavní expozice - předpokládané náklady 160.000 Kč, předpokládaná výše dotace je v obou případech 50 % z uznatelných nákladů. (pro 7)
 • byla informována o investičním záměru firmy SOLARMATE s.r.o. "výstavba solárního parku u Pěčína".
 • vyhlašuje dotační program Živé město 2023. (pro 7)
 • schvaluje vyrovnaný rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Trhové Sviny na rok 2023 ve výši 4.906.000 Kč včetně příspěvku zřizovatele ve výši 3.577.000 Kč. Současně schvaluje i odpisový plán na rok 2023. (pro 7)
 • schvaluje vyrovnaný rozpočet příspěvkové organizace Základní škola Trhové Sviny na rok 2023 ve výši 10.684.093 Kč včetně příspěvku zřizovatele ve výši 5.858.000 Kč. Současně schvaluje i odpisový plán na rok 2023. (pro 7)
 • schvaluje vyrovnaný rozpočet příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Trhové Sviny na rok 2023 ve výši 12.615.000 Kč včetně příspěvku zřizovatele ve výši 8.500.000 Kč. Současně schvaluje i odpisový plán na rok 2023. (pro 7)
 • schvaluje vyrovnaný rozpočet příspěvkové organizace Zdravotní zařízení poliklinika Města Trhové Sviny na rok 2023 ve výši 7.570.000 Kč včetně příspěvku zřizovatele ve výši 1.708.000 Kč. Současně schvaluje i odpisový plán na rok 2023. (pro 7)
 • schvaluje střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Trhové Sviny na roky 2024 a 2025. (pro 7)
 • schvaluje střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Trhové Sviny na roky 2024 a 2025. (pro 7)
 • schvaluje střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Trhové Sviny na roky 2024 a 2025.
 • schvaluje střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Zdravotní zařízení poliklinika Trhové Sviny na roky 2024 a 2025. (pro 7)
 • schvaluje poskytnutí podpory v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „ My v tom Jihočechy nenecháme II“ žadatelům dle návrhu. (pro 7)
 • neschvaluje poskytnutí podpory v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „ My v tom Jihočechy nenecháme II“ žadatelům, kteří nesplňují podmínky dotačního programu, dle návrhu. (pro 7)
 • byla informována o zpracování Komunitního plánu sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny na období 2023-2025.
 • souhlasí s Dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 2. 6. 2011 a s Licenční smlouvou o užívání webové aplikace. Rada města pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku a licenční smlouvy. (pro 7)
 • schvaluje nový ceník placené inzerce v Trhovosvinenských listech s účinností od 1. 1. 2023. (pro 7)