608 436 941

Trhové Sviny dvacet let obcí s rozšířenou působností

Autor: Ing. František Kolář, tajemník MěÚ Trhové Sviny | Zveřejněno: středa 4. ledna 2023 | 13x

Dne 1. ledna 2023 jsme si připomenuli velmi významné výročí, a to vznik samostatné České republiky. Avšak trochu v pozadí zůstalo výročí, které svým dopadem mělo vliv nejen na život obyvatel, ale i na fungování státu. Uplynulo již 20 let, kdy 31. prosince 2002 byla ukončena činnost okresních úřadů a od 1. ledna 2003 části jejich agend a kompetencí převzaly nově vzniklé pověřené úřady, tzv. obce s rozšířenou působností – ORP.

Vzniku obcí s rozšířenou působností předcházelo rozhodnutí Poslanecké sněmovny v roce 1998, ve kterém se deklarovalo, že územní veřejná správa se bude budovat jako sloučený model. To znamená, že na obcích typu ORP se bude v rámci samosprávy vykonávat samostatná působnost obce a v rámci přenesené působnosti se bude zabezpečovat výkon státní správy. Cílem mělo být přiblížit úřad blíže k občanovi. Na tehdejším území okresu České Budějovice tak vznikly nově tři správní území - ORP Týn nad Vltavou, ORP České Budějovice a ORP Trhové Sviny. Při krátkém ohlédnutí zpět je třeba připomenout úsilí tehdejších představitelů města, starosty Ing. Radislava Buška, místostarostky Ing. Ivany Božákové, tajemníka p. Zdeňka Valuta a ostatních zaměstnanců městského úřadu, kteří se v letech 1998 – 2002 zasadili o vznik ORP v Trhových Svinech. Původně totiž bylo uvažováno, že vznikne ORP Kaplice a to by znamenalo, že pod Kaplici bude spadat i město Trhové Sviny se svým správním územím. Toto se podařilo zažehnat. Avšak bylo potřeba vytvořit v poměrně krátkém období let 2000 až 2002 podmínky pro přenos agend z Okresního úřadu v Českých Budějovicích do Trhových Svinů. Za tímto účelem byla v roce 2001 zrekonstruována stará budova radnice a v roce 2002 postavena nová budova městského úřadu na rohu ulic Trocnovská a Bezručova (tato stavba byla zahájena v červenci 2002 a uvedena do provozu v prosinci téhož roku). Téměř za pochodu se počátkem ledna 2003 rozjížděly přepážky evidence vozidel, řidičských průkazů, cestovních dokladů, občanských průkazů a ostatních agend, při jejichž vyřizování nemuseli občané již ztrácet čas dojížděním do Českých Budějovic. Tato reforma vyžadovala ze strany státu na městě Trhové Sviny zabezpečení činností nejen v oblasti dopravy, životního prostředí, sociální politiky, ale i stavebního řádu, památkové péče, územního plánování, myslivosti, lesnictví, živnostenského úřadu, silničního hospodářství, školství, ekonomiky a v neposlední řadě činností v rámci přestupkových řízení atd. S trochou nadsázky lze říci, že po třiceti devíti letech se v roce 2003 vrátil okres do našeho města.

V současné době ORP Trhové Sviny stále zajišťuje přenesenou působnost pro více jak devatenáct tisíc obyvatel, žijících ve městech Trhové Sviny, Nové Hrady, Borovany a obcích Čížkrajice, Horní Stropnice, Hranice, Jílovice, Kamenná, Ločenice, Mladošovice, Olešnice, Ostrolovský Újezd, Petříkov, Slavče, Svatý Jan nad Malší a Źár.

Závěrem lze říci, že největším pozitivem vzniku obcí s rozšířenou působností byla a je možnost vyřizovat agendy v místě bydliště nebo v jeho blízkosti. Do budoucna se předpokládá, že celá řada agendových záležitostí se přesune do sféry elektronické komunikace, což vlastně už dnes probíhá. Stále se měnící legislativa a pokrok společnosti v oblasti digitálních technologií jsou příslibem a zároveň přáním, že veřejná správa se bude v České republice stále vyvíjet do podoby, pro občana mnohem komfortnější, přijatelnější a jednodušší.