608 436 941

Usnesení – výsledky projednání z VI. zasedání Zastupitelstva města Trhové Sviny,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: 4. ledna 2023 | 4x

které se konalo 19. prosince 2022 v tanečním sále Kulturního domu v Trhových Svinech

Omluven: Bc. Dita Steinbauerová Baštová, DiS.

Zastupitelstvo města Trhové Sviny

 • vzalo na vědomí kontrolu usnesení ze IV. zasedání Zastupitelstva města Trhové Sviny ze dne 12. 9. 2022. (pro 22)
 • rozhodlo o dvousložkové ceně vodného a stočného pro město Trhové Sviny na rok 2023 následovně:

Kapacita vodoměru

(m3/hod.)

Cena na rok 2023

Pohyblivá složka

(Kč/m3)

Pevná složka

(Kč/vodoměr/rok)

Celkem

Vodné

Stočné

Celkem

Vodné

Stočné

Kategorie A

76,36

43,94

32,42

1 000

590

410

Kategorie B

4 636

3 112

1 524

Kategorie C

11 493

8 213

3 280

Kategorie D

23 767

17 741

6 026

 Ceny jsou uvedeny bez DPH 10%. (pro 16, zdržel se 5)

 • schvaluje rozpočet města na rok 2023 ve výši 205.360.000 Kč včetně financování. Příjmy se skládají z rozpočtových příjmů ve výši 173.360.000 Kč a financování ve výši 32.000.000 Kč, které je tvořeno z přebytku rozpočtu z roku 2022. Výdaje se skládají z rozpočtových výdajů ve výši 198.927.712 Kč a financování, které představují splátky půjček a úvěrů ve výši 6.432.288 Kč. Výše příspěvků pro příspěvkové organizace města činí: Mateřská škola Trhové Sviny - 3.577.000 Kč, Základní škola Trhové Sviny 5.858.000 Kč, Městské kulturní středisko Trhové Sviny - 8.500.000 Kč, Zdravotní zařízení poliklinika – 1.708.000 Kč. Rozpočet se schvaluje v úrovni paragrafů a v příjmech a financování podle potřeby v úrovni položek.

(pro 18, zdržel se 4)

 • schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 až 2028. (pro 22)
 • schvaluje rozpočty zřízených fondů na rok 2023, a to rozpočet:

 a) Sociálního fondu - příjmy 1.700.000 Kč, výdaje 1.700.000 Kč

 b) Fond obnovy vodohospodářského majetku - příjmy 2.300.000 Kč, výdaje 2.300.000 Kč.

 (pro 22)

 • vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 10/2022:

 změny v příjmech o celkovou částku …….….. 12.560.417,00 Kč

 změny ve výdajích o celkovou částku ……….. 12.560.417,00 Kč. (pro 22)

 • vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 11/2022:

 změny v příjmech o celkovou částku …….….. 427.031,00 Kč

 změny ve výdajích o celkovou částku ……….. 427.031,00 Kč. (pro 22)

 • vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 12/2022:

 změny v příjmech o celkovou částku …….….. 150.000,00 Kč

 změny ve výdajích o celkovou částku ……….. 150.000,00 Kč (pro 22)

 • vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 13/2022:

 změny v příjmech o celkovou částku …….….. 6.755.400 Kč

 změny ve výdajích o celkovou částku ……….. 6.755.400 Kč (pro 22)

 • schvaluje odpis pohledávek dle návrhu. (pro 22)
 • jmenuje pana Ing. Zdeňka Fischera jako určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem v rámci projednání Zprávy o uplatňování územního plánu Trhové Sviny, a dále pořizování Změny č. 4 a Změny č. 5 územního plánu Trhové Sviny a následných změn územního plánu. (pro 21, zdržel se 1)
 • projednalo Zprávu o uplatňování územního plánu Trhové Sviny (období červenec 2018 až srpen 2022). Zastupitelstvo města Trhové Sviny schvaluje Zprávu o uplatňování územního plánu Trhové Sviny (období červenec 2018 až srpen 2022). (pro 22)
 • rozhodlo pořídit změnu územního plánu Trhové Sviny – navrhovatel: xxx. Zastupitelstvo města Trhové Sviny rozhodlo o zařazení žádosti do Změny č. 5 ÚP Trhové Sviny, s tím, že částečnou úhradu nákladů na zpracování této změny ponese navrhovatel v souladu s § 45 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). (pro 21, zdržel se 1)
 • volí členy Finančního výboru ve složení:

 Lenka Pytelková, DiS., Jana Nováková, Mgr. Bc. Jana Vondrášková, Bc. Lenka Kolářová. (pro 22)

 • volí členy Kontrolního výboru ve složení:

 Ing. Iva Vojtová, Mgr. Lenka Cimlová Ostrá, Luboš Kollar, Miroslava Fanglbauerová. (pro 21, zdržel se 1)

 • volí pana Mgr. Jana Steinbauera přísedícím pro Okresní soud v Českých Budějovicích. (pro 22)
 • rozhodlo směnit pozemky parc. č. 1694/1, 1694/2 a 1697/3 v k. ú. Mohuřice v majetku města Trhové Sviny za pozemek parc. č. 1284 v k. ú. Březí u Trhových Svinů v majetku xxx s tím, že xxx doplatí městu částku ve výši 66.000 Kč. Náklady spojené s převodem budou hrazeny rovným dílem. (pro 20, zdržel se 2)
 • rozhodlo prodat pozemek parc. č. 620 o výměře 16 m2 a nově zaměřený pozemek parc. č. 2133/2 o výměře 11 m2 v k. ú. Rankov u Trhových Svinů paní xxx, za cenu 13.565 Kč. Náklady spojené s převodem uhradí kupující. (pro 22)
 • rozhodlo prodat pozemek parc. č. 3678/28 o výměře 97 m2 v k. ú. Trhové Sviny, xxx, za cenu 11.480 Kč. Náklady spojené s převodem uhradí kupující. (pro 22)
 • rozhodlo prodat nově vzniklý pozemek parc. č. 322/100 o výměře 525 m2 v k. ú. Trhové Sviny, xxx za cenu 1.682.000 Kč. Náklady spojené s převodem uhradí město. (pro 20, zdržel se 2)
 • rozhodlo prodat pozemky parc. č. st. 1001 o výměře 73 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, parc. č. 322/361 o výměře 171 m2 a nově vzniklý pozemek parc. č. 322/371 o výměře 418 m2 v k. ú. Trhové Sviny, společnosti Jednota, spotřební družstvo České Budějovice, Pražská tř. 2176/65, 370 04 České Budějovice, za cenu 2.160.000 Kč. Náklady spojené s převodem uhradí město. (pro 19, zdržel se 3)
 • souhlasí s prodejem a rozhodlo zveřejnit záměr prodeje části pozemku parc. č. 3464 v k. ú. Trhové Sviny a ukládá žadateli dodat geometrický plán a znalecký posudek. (pro 22)
 • souhlasí s prodejem a rozhodlo zveřejnit záměr prodeje pozemku parc. č. 3426/10 v k. ú. Trhové Sviny a ukládá žadateli dodat znalecký posudek. (pro 20, zdržel se 2)
 • rozhodlo uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí darovací smlouvy na stavbu s názvem „ZTV Rejta 1“ s GROUP AT s.r.o., Truhlářská 1108/3, Nové Město, 110 00 Praha. (pro 22)
 • bylo informováno o přijetí daru na základě uzavřené Smlouvy o smlouvě budoucí darovací na stavbu s názvem „Prodloužení vodovodu v obci Trhové Sviny, Rejta“, s xxx.
 • bylo informováno o žádosti občanů částí obcí Rankov a Nežetice s nesouhlasem vybudovat v rámci Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Rankov u Trhových Svinů účelovou komunikaci mezi obcemi Nežetice – Rankov a ukládá OSÚMM a starostovi projednat po obdržení 1. rozhodnutí o schválení návrhu komplexní pozemkové úpravy Rankov priority s dotčenými občany a výsledek sdělit Státnímu pozemkovému úřadu k zapracování. (pro 22)
 • bylo informováno o plánovaných termínech zasedání zastupitelstva města v prvním pololetí r. 2023 – 20. 2., 17. 4. a 26. 6.

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.