608 436 941

Zápis z 24. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: pondělí 2. ledna 2023 | 14x

které se konalo 19. 12. 2022 po skončení jednání ZM

 • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 7)
 • souhlasí s ukončením nájemní smlouvy dohodou na byt č.x v domě s pečovatelskou službou č.p. 1055 v Trhových Svinech dohodou k 31.12. 2022. (pro 7)
 • rozhodla zveřejnit záměr výpůjčky bytu č. x v DPS Trhové Sviny, Nábřeží Sv. Čecha 1055, který je součástí pozemku parc. č. st. 2095 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 7)
 • rozhodla přidělit byt č. x v domě s pečovatelskou službou č.p. 1055 v Trhových Svinech paní xxx od 1. 1. 2023 na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení nájemní smlouvy. (pro 7)
 • rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o provozování zábavných podniků s Tomášem Holým, kterým se mění doba trvání smlouvy do 31. 12. 2024 s nájemným 25.000 Kč. (pro 7)
 • souhlasí s uzavřením Dodatku č. 4 ke Smlouvě o zemědělském pachtu ze dne 12. 2. 2021 se společností Lesy obcí Trhové Sviny a Besednice s.r.o., kterým se sjednává pachtovné ve výši 15.000.000 Kč. (pro 7)
 • rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na užívání pozemku pac. č. 463/4 v k. ú. Otěvěk, se Státním pozemkovým úřadem za cenu 500 Kč/rok na dobu neurčitou od 20. 12. 2022. (pro 7)
 • rozhodla pronajmout byt č. x, Žižkovo náměstí č.p. 30 v Trhových Svinech paní xxx od 1. 1. 2023 na dobu určitou 2 let s možností prodloužení nájemní smlouvy o další rok za cenu 135 Kč za m2/měsíc plochy bytu. (pro 7)
 • schvaluje aktuální znění směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s účinností od 20. 12. 2022. (pro 7)
 • schvaluje, na základě průzkumu trhu, cenovou nabídku na realizaci kamerového systému na zabezpečení víceúčelového hřiště, kterou předložila firma MONTELA s.r.o., se sídlem Kněžskodvorská 535/35, 370 04 České Budějovice. Cenová nabídka 129.900,60 Kč bez DPH (157.179,72 Kč včetně DPH). Rada města pověřuje vedoucího OSÚMM podpisem objednávky. (pro 7)
 • nesouhlasí, na základě žádosti paní xxx, s výší nájemného 428 Kč/m2 za pronájem nebytových prostor na poliklinice v Trhových Svinech. (pro 6, proti 1)
 • rozhodla, na základě výsledků výběrového řízení, uzavřít Smlouvu o dílo na zpracování lesních hospodářských osnov pro ORP Trhové Sviny na roky 2024 až 2033 s firmou LesInfo CZ, a.s., Rudolfovská tř. 207, 370 04 České Budějovice, nabídková cena 1.998.597,84 Kč bez DPH (2.418.303,30 Kč včetně DPH). Rada města pověřuje starostu podpisem této smlouvy. (pro 7)
 • rozhodla, na základě výsledků výběrového řízení, zachovat stávající smlouvy na pojištění flotily vozidel uzavřené s ČSOB pojišťovnou a.s., tj. flotilu odpovědnosti z provozu vozidel č. 15945360 a flotilu havarijního pojištění s připojištěním č. 8072626516 a pokračovat v těchto smlouvách od 1. 1. 2023, celková cena 215.143 Kč/rok. Rada města pověřuje starostu zpětvzetím výpovědi této pojišťovně. (pro 7)
 • schvaluje návrh Smlouvy o dílo na vypracování žádosti o dotaci z IROP prostřednictvím ITI aglomerace České Budějovice na Modernizaci učeben ZŠ, kterou předložila firma G-PROJECT, s.r.o., Radniční 133/1, České Budějovice. Nabídková cena je 180.000 Kč bez DPH je splatná pouze v případě přiznání dotace a je uznatelným nákladem z pohledu poskytovatele dotace. (pro 7)
 • ukládá na základě zákona 250/2000 Sb., par. 31, odst. 2c) ve znění pozdějších předpisů odvod z investičního fondu příspěvkové organizace Základní škola Trhové Sviny do rozpočtu zřizovatele ve výši 667.000 Kč. Odvod bude proveden podle pokynů Odboru ekonomiky a školství. (pro 7)
 • ukládá na základě zákona 250/2000 Sb., par. 31, odst. 2c) ve znění pozdějších předpisů odvod z investičního fondu příspěvkové organizace Mateřská škola Trhové Sviny do rozpočtu zřizovatele ve výši 230.000 Kč. Odvod bude proveden podle pokynů Odboru ekonomiky a školství. (pro 7)
 • ukládá na základě zákona 250/2000 Sb., par. 31, odst. 2c) ve znění pozdějších předpisů odvod z investičního fondu příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Trhové Sviny do rozpočtu zřizovatele ve výši 264.000 Kč. Odvod bude proveden podle pokynů Odboru ekonomiky a školství. (pro 7)
 • ukládá na základě zákona 250/2000 Sb., par. 31, odst. 2c) ve znění pozdějších předpisů odvod z investičního fondu příspěvkové organizace Zdravotní zařízení poliklinika Trhové Sviny do rozpočtu zřizovatele ve výši 693.000 Kč. Odvod bude proveden podle pokynů Odboru ekonomiky a školství. (pro 7)
 • schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2022 a předkládá zastupitelstvu města na vědomí

 - změny v příjmech o celkovou částku 72 745,00 Kč

- změny ve výdajích o celkovou částku 72 745,00 Kč. (pro 7)

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.