608 436 941

Zápis z 22. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: 1. prosince 2022 | 11x

které se konalo 28. 11. 2022 od 14:30 hodin

Omluven: R. Vanišová

Hosté: Ing. L. Součková a Ing. M. Ježík z firmy ČEVAK

Rada města Trhové Sviny

 • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 6)
 • doporučuje Zastupitelstvu města Trhové Sviny schválit návrh ceny vodného a stočného na rok 2023. (pro 6)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností Česká republika - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, na stavbu s názvem "VO - Bukvice" za úplatu ve výši 4.000 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemku parc. č. 1211/34 v k. ú. Bukvice u Trhových Svinů. (pro 6)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 9090012036 se společností EG.D a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, na akci s názvem "PD na rozšíření kapacity MŠ, Trhové Sviny ", za celkovou cenu 23.500 Kč bez DPH. (pro 5, zdržel 1))
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG.D a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, na stavbu s názvem "Rejta, K 2366/3 - úprava NN ", za úplatu 2.700 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemku parc. č. 2371/10 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 6)
 • doporučuje ZM uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí darovací smlouvy na stavbu s názvem „ZTV Rejta 1“ s GROUP AT s.r.o., Truhlářská 1108/3, Nové Město, 110 00 Praha. (pro 6)
 • byla informována o přijetí daru na základě uzavřené Smlouvy o smlouvě budoucí darovací na stavbu s názvem „Prodloužení vodovodu v obci Trhové Sviny, Rejta“, s xxx a postupuje tuto informaci zastupitelstvu města.
 • souhlasí a doporučuje ZM prodat parcelu č. 1 (nově vzniklý pozemek parc. č. 322/100 v k. ú. Trhové Sviny o výměře 525 m2) a na prodat parcelu č. 2 (pozemky parc. č. st. 1001, jehož součástí je stavba bez čp/če, parc. č. 322/361 a nově vzniklý pozemek parc. č. 322/371 v k. ú. Trhové Sviny o celkové výměře 662 m2). (pro 6)
 • souhlasí a doporučuje ZM zveřejnit záměr prodeje pozemku parc. č. 3426/10 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 6)
 • rozhodla zveřejnit záměr uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o provozování zábavných podniků s Tomášem Holým, kterým se mění doba trvání smlouvy do 31. 12. 2024 s nájemným 25.000 Kč. (pro 6)
 • byla informována o výpovědi z nájmu nebytových prostor v objektu bývalé drobné provozovny v Trhových Svinech k 31. 12. 2022.
 • rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na pozemky parc.č. 70/3 a 71/9 o výměře 1.520 m2 s paní xxx a panem xxx, na dobu neurčitou za cenu 8.408 Kč/rok s platností od 1. 1. 2023. Nájemné bude valorizováno jednou ročně o míru inflace. (pro 6)
 • rozhodla nepřijmout dotaci od Ministerstva vnitra ve výši 4.500.000 Kč na výstavbu hasičské zbrojnice pro JSDH Trhové Sviny v roce 2023. (pro 6)
 • schvaluje cenovou nabídku firmy ENERGOSPOL s.r.o. ve výši 94.000 Kč bez DPH (113740 Kč včetně DPH) za prodloužení činnosti TDI včetně BOZP v rámci Generální opravy kotle KOHLBACH K-8. (pro 6)
 • byla informována o celkovém navýšení nájemného pro nezdravotní subjekty, které mají pronajaty nebytové prostory v budovách Zdravotního zařízení.
 • schvaluje návrh Smlouvy o dílo na vypracování žádosti o dotaci z IROP na výstavbu chodníku Otěvěk - 2. etapa, kterou předložila firma G-PROJECT, s.r.o., Radniční 133/1, České Budějovice. Nabídková cena je 250.000 Kč bez DPH je splatná pouze v případě přiznání dotace a je uznatelným nákladem z pohledu poskytovatele dotace. (pro 6)
 • schvaluje poskytnutí podpory v rámci dotačního programu Jihočeského kraje "My v tom Jihočechy nenecháme II" žadatelům dle návrhu. (pro 6)
 • byla informována o žádostech v rámci dotačního programu Jihočeského kraje "My v tom Jihočechy nenecháme II", které nesplňují podmínky dotačního programu.
 • schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2022 a předkládá zastupitelstvu města na vědomí

změny v příjmech o celkovou částku 6.755.400 Kč

změny ve výdajích o celkovou částku 6.755.400 Kč. (pro 6)

 • doporučuje Zastupitelstvu města Trhové Sviny zvolit Mgr. Jana Steinbauera do funkce přísedícího pro Okresní soud v Českých Budějovicích. (pro 6)

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.