608 436 941

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí  5. 8. 2019

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: 13. srpna 2019 | 55x

Zápis - 16. RM

Omluven: Ing. D. Štojdl, pozdější příchod p. P. Stodolovského

Hosté: Ing. I. Božáková

Rada města

 • souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt č. 4, ulice Branka č. p. 594 v Trhových Svinech na dobu určitou do 31. 12. 2019. (pro 5)
 • souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt č. 3, ulice Branka č. p. 593 v Trhových Svinech o jeden rok, tj. do 31. 7. 2020. (pro 5)
 • byla informována a postupuje zastupitelstvu města k projednání prodej nově zaměřeného pozemku parc. č. 1059/9 o výměře 186 m2 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 5)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, na stavbu s názvem „Otěvěk, K 765/6 a 765/9 – kabel NN", za úplatu 10.000 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemku parc. č. 765/2 v k. ú. Otěvěk. (pro 5)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, na stavbu s názvem „Hrádek, K 49/2 – kabel NN", za úplatu 10.000 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemků parc. č. 891, 1532 a 1541 v k. ú. Pěčín u Trhových Svinů. (pro 5)
 • byla informována a postupuje zastupitelstvu města k projednání koupi nově zaměřeného pozemku parc. č. 4074/72 o výměře 196 m2 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 5)
 • schvaluje na základě poptávkového řízení cenovou nabídku v celkové výši 111.916,28 Kč bez DPH předloženou firmou Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň na výměnu oken a dveří v administrativním objektu s technickým zázemím na pozemku č. st. 812, Trhové Sviny, a pověřuje starostku podpisem smlouvy. (pro 5)
 • schvaluje na základě poptávkového řízení cenovou nabídku v celkové výši 161.925,-- Kč bez DPH předloženou firmou N OKNA s.r.o., Bělehradská 568/92, 120 00 Praha 2 na výměnu špaletových oken v objektu na adrese Žižkovo náměstí 30, Trhové Sviny, a pověřuje starostku podpisem smlouvy. (pro 5)
 • schvaluje na základě poptávkového řízení cenovou nabídku v celkové výši 167.754,-- Kč bez DPH předloženou firmou OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice na výměnu oken v objektu na adrese Žižkovo náměstí 32, Trhové Sviny, a pověřuje starostku podpisem smlouvy. (pro 5)
 • revokuje z důvodu špatně uvedené výše sazby DPH část usnesení č. RM 134/2019 ze dne 10. 6. 2019. (pro 5)
 • rozhodla na základě výsledků poptávkového řízení uzavřít smlouvu o dílo na akci „Rekonstrukce spodních rozvodů vody v budově DPS, Trhové Sviny“ s firmou Tomášek MVT s.r.o., Pekárenská 109, 374 01 Trhové Sviny, IČ 28086295, nabídková cena 219.535 Kč bez DPH (252.465,25 Kč včetně DPH). (pro 5)
 • byla informována o příjmech a výdajích města na Hudební festival Karel Valdauf za posledních 10 let.
 • Byla informována o připravovaném projektu na výstavbu nové hasičské zbrojnice pro JSDH TS a ukládá MěÚ specifikovat jednotlivé projektové fáze a předložit písemně stavební program. (pro 6)
 • schvaluje na základě poptávkového řízení cenovou nabídku firmy CATMAN, s.r.o., Rankov 9, 374 01 Trhové Sviny na akci „Rekonstrukce hasičské zbrojnice JSDH Rankov“, ve výši 219.335 Kč bez DPH (265.395 Kč včetně DPH) a pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo. (pro 6)
 • byla informována o registraci akce „Rekonstrukce podlahy tělocvičny ZŠ Trhové Sviny“. Rada města ukládá  připravit podklady pro vydání rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj na akci „Rekonstrukce podlahy tělocvičny ZŠ Trhové Sviny“ a zajistit výběrové řízení na dodavatele stavebních prací jako zakázku malého rozsahu. (pro 6)
 • schvaluje smlouvu na organizaci zadávacího řízení formou zakázky malého rozsahu na akci: „Rekonstrukce podlahy Tělocvičny ZŠ Trhové Sviny“ v souladu s pravidly poskytovatele dotace, kterou předložila firma KALISTO s.r.o., Legií 1241, 389 01 Vodňany, za celkovou cenu 20.000 Kč bez DPH (24.200 Kč včetně DPH). Rada města pověřuje starostku podpisem smlouvy. (pro 6)
 • jmenuje komisi pro hodnocení výběrového řízení na akci: „Rekonstrukce podlahy Tělocvičny ZŠ Trhové Sviny“ ve složení: Mgr. Věra Korčaková, Mgr. Jiří Pavel a Ing. Ivana Božáková. (pro 6)
 • schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace od Jihočeského kraje na realizaci projektu „Zkvalitnění vybavení KIC Trhové Sviny“, ve výši 20.000,- Kč z celkových uznatelných výdajů 28.571,- Kč a pověřuje starostku podpisem smlouvy. (pro 6)
 • byla informována o doručené petici obyvatel domu Budovatelská 912, Trhové Sviny. 
 • byla informována o odhadovaných nákladech případné rekonstrukce Dělnické ulice v Trhových Svinech.
 • souhlasí, aby ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny doplnila místo poskytovaného vzdělávání v Rejstříku škol a školských zařízení o adresu Husova 548, 374 01 Trhové Sviny. (pro 6)
 • byla informována o jednání a zápisu Komise výstavby a rozvoje Města Trhové Sviny ze dne 1. 7. 2019.
 • byla informována o žádosti firmy Kámen a písek spol. s r. o. v zastoupení Báňské a měřičské služby Blatná, v.o.s.

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobní údajů.