608 436 941

Zápis z  28. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19.11.2018

Autor: Mgr. V. Korčaková | Zveřejněno: sobota 24. listopadu 2018 | 170x

Zápis z  28. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19.11.2018 z  28. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19.11.2018

Rada města

  • souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt č. 12, ulice Třebízského č.p. 804 v Trhových Svinech na dobu určitou do 31.12.2019. (pro 7)
  • souhlasí s prodloužením podnájmu bytu č. 8 v bytovém domě č.p. 143 v Husově ulici o jeden rok, tj. do 30.9.2019. (pro 6, zdržel 1)
  •  souhlasí s plánem prohrnování a rozpisem služeb zimní údržby 2018/2019. (pro 7)
  • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na parc. 1556/1 v k. ú. Pěčín u Trhových Svinů s Povodím Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5, z důvodu rekonstrukce mostů. Rada města pověřuje starostku podpisem smlouvy. (pro 7)
  • byla informována o nutnosti výměny oken v bytovém domě Husova ul. 143 v Trhových Svinech.
  • schválila cenovou nabídku paní Jany Petrákové, Žižkovo náměstí 26, 374 01 Trhové Sviny, ve výši 126.611 Kč bez DPH (153.330 Kč včetně DPH) na pořízení vybavení prostor realizovaných v rámci projektu „Stavební úpravy polikliniky za účelem rozšíření sociálních služeb na poliklinice v Trhových Svinech“, reg. č.  CZ.06.4.56/0.0/0.0/16_072/0007281 a pověřuje starostku podpisem Smlouvy o dílo. (pro 7)
  • souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce uzavřené dne 28.6.2017 mezi Městem Trhové Sviny a Sdružením Růže z.s.p.o. a předkládá ZM Trhové Sviny ke schválení. Dodatek se týká změny termínů odeslání jednotlivých finančních částek na zřízení expozice na Buškově hamru. (pro 7)
  • byla informována, že dle Společenské smlouvy obchodní společnosti Lesy obcí Trhové Sviny a Besednice s.r.o. Město Trhové Sviny ve Valné hromadě společnosti zastupuje starostka Mgr. Věra Korčaková. Valné hromady je oprávněn se účastnit vedoucí Odboru správy městského majetku Trhové Sviny Ing. Vítězslav Král a člen zastupitelstva města Trhové Sviny. RM účastí pověřuje zastupitele města pana Pavla Stodolovského. (pro 6, zdržel 1)
  • rozhodla uzavřít Kupní a licenční smlouvu s p. J. Štifterem, Riegrova 1757/49, 370 01 České Budějovice, na materiály pro vydání knihy Svinenské návraty v částce 15.000 Kč. Rada města pověřuje starostku podpisem smlouvy. (pro 7)
  • rozhodla uzavřít Kupní smlouvu s nakladatelstvím Bohumír NĚMEC – VEDUTA, nakladatelství a vydavatelství, Vl. Rady 1445/10, 370 08, České Budějovice, o nákupu 500 ks knih Svinenské návraty za cenu 105.600 Kč (včetně 10% DPH). Rada města pověřuje starostku podpisem smlouvy. (pro 7)

·byla informována o návrhu Rozpočtu města Trhové Sviny na rok 2019.

·schválila reprefondy pro rok 2018 pro starostku a místostarostu. (pro 7)