608 436 941

Zápis z 21. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: 16. listopadu 2022 | 28x

které se konalo 14.11.2022 od 15:00 hodin

Rada města Trhové Sviny

 • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 7)
 • souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt v DPS, č.p. 1055 nábřeží Sv. Čecha v Trhových Svinech o jeden rok, tj. do 30.11. 2023. (pro 7)
 • souhlasí s ukončením Smlouva o výpůjčce bytu v DPS Trhové Sviny, Nábřeží Sv. Čecha 1055, která byla uzavřena dne 22. 3. 2022 s paní xxx, dohodou ke dne 30. 11. 2022. (pro 7)
 • byla informována o ukončení nájemní smlouvy na byt, Žižkovo náměstí 30, Trhové Sviny k 31. 12. 2022 a ukládá OSÚMM zveřejnit záměr pronájmu bytové jednotky, která se nachází v budově č.p. 30 v Trhových Svinech o celkové výměře 59 m2, budova je součástí pozemku parc. č. st. 123/1 zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice na listu vlastnictví č. 1 pro obec a katastrální území Trhové Sviny, obálkovou metodou s tím, že minimální nabídková cena činí 100Kč/m2 za měsíc na dobu určitou 1 roku s možností dalšího prodloužení. (pro 7)
 • souhlasí s ukončením Smlouvy o výpůjčce bytu v DPS Trhové Sviny, Nábřeží Sv. Čecha 1055, která byla uzavřena dne 5. 4. 2022 s paní xxx, dohodou ke dni 30. 11. 2022. (pro 7)
 • rozhodla zveřejnit záměr výpůjčky bytu v DPS Trhové Sviny, Nábřeží Sv. Čecha 1055, který je součástí pozemku parc. č. st. 2095 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 7)
 • byla informována o počtu bytů a aktuální výši nájemného v bytových domech ve vlastnictví města Trhové Sviny.
 • souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt, ulice Žižkovo náměstí č.p. 30 v Trhových Svinech na dobu určitou do 31. 8. 2024. (pro 7)
 • souhlasí a doporučuje ZM směnit pozemky parc. č. 1694/1, 1694/2 a 1697/3 v k. ú. Mohuřice. (pro 7)
 • souhlasí a doporučuje ZM prodat pozemek parc. č. 620 a nově zaměřený pozemek parc. č. 2133/2 v k. ú. Rankov u Trhových Svinů. (pro 7)
 • souhlasí a doporučuje ZM prodat pozemek parc. č. 3678/28 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 7)
 • souhlasí a doporučuje ZM zveřejnit záměr prodeje části pozemku parc. č. 3464 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 7)
 • revokuje usnesení RM č. 45/2010 ze dne 15. 3. 2010 (Řád veřejného pohřebiště). (pro 7)
 • revokuje usnesení RM č. 23/2014 ze dne 27. 1. 2014 (smlouva o nájmu hrobového místa). (pro 7)
 • schvaluje Vzor smlouvy o nájmu hrobového místa uzavíranou mezi Městem Trhové Sviny a jednotlivými nájemci hrobových míst. (pro 7)
 • vydává ve smyslu § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění a ve smyslu zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví, v platném znění, Řád veřejného pohřebiště Města Trhové Sviny. Tento řád je účinný dnem 1. 1. 2023. Řád veřejného pohřebiště bude vyvěšen na úřední desce MěÚ Trhové Sviny po dobu 15 dnů a po celou dobu platnosti tohoto řádu musí být vyvěšen na pohřebišti na místě obvyklém. (pro 7)
 • byla informována o podané námitce proti povolení stavby "Rozšíření kapacity MŠ Trhové Sviny".
 • byla informována o žádosti o souhlas vlastníka sousedního pozemku s umístěním novostavby "Přístavba krytého stání se zimní zahradou".
 • rozhodla navýšit nájemné nebytových prostor pro nezdravotní subjekty ve Zdravotním zařízení poliklinika města Trhové Sviny na celkovou cenu 650 Kč/m2/rok, s účinností od 1. 1. 2023. (pro 7)
 • postupuje k projednání Zastupitelstvu města Trhové Sviny Zprávu o uplatňování územního plánu Trhové Sviny (období červenec 2018 až srpen 2022).
 • postupuje k projednání Zastupitelstvu města Trhové Sviny návrh na pořízení Změny územního plánu Trhové Sviny – navrhovatel: Josef Šindelíř, Todně 32, 374 01 Trhové Sviny.
 • postupuje k projednání Zastupitelstvu města Trhové Sviny jmenování určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem v rámci projednání Zprávy o uplatňování územního plánu Trhové Sviny, a dále pořizování Změny č. 4 a Změny č. 5 územního plánu Trhové Sviny a následných změn územního plánu.
 • pověřuje p. Bc. Zuzanu Kojanovou, člena Zastupitelstva města Trhové Sviny k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství. (pro 7)
 • pověřuje p. Romanu Vanišovou, člena Zastupitelstva města Trhové Sviny k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství. (pro 7)
 • stanovuje jako místo konání sňatečních obřadů obřadní síň města Trhové Sviny a stanovuje dobu sňatečních obřadů v pátek od 11:00 do 14:00 hodin. (pro 7)
 • schvaluje odměnu pro ředitelku Mateřské školy Trhové Sviny. (pro 7)
 • schvaluje odměnu pro ředitele Základní školy Trhové Sviny. (pro 7)
 • schvaluje příspěvek na občerstvení ve výši 250 Kč na jednoho zaměstnance na předvánoční schůzi Městského úřadu Trhové Sviny, která se bude konat 8. 12. 2022. (pro 7)
 • byla informována o podání anketního dotazníku se žádostí o dotaci z Ministerstva kultury v rámci Programu regenerace městské památkové zóny dle návrhu pracovní skupiny ze dne 17. 10. 2022.
 • schvaluje, na základě průzkumu trhu, cenovou nabídku na pořízení malého užitkového vozidla - elektromobilu ve výši 299.970 Kč včetně DPH, které bude spolufinancováno z dotace Ministerstva životního prostředí ve výši 126.000 Kč. Rada města pověřuje starostu podpisem závazné objednávky. (pro 7)
 • zřizuje Povodňovou komisi města Trhové Sviny a sídelních jednotek s platností od 1. 12. 2022. (pro 7)

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.