608 436 941

Zápis z 20. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: středa 2. listopadu 2022 | 12x

které se konalo 31.10. 2022 od 14:30 hodin

Omluven pozdější příchod Ing. Z. Fischera v 14:50 h

Rada města Trhové Sviny

 • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 6)
 • souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt, ulice Třebízského č. p. 804 v Trhových Svinech na dobu určitou do 31.12. 2023. (pro 6)
 • souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt, ulice Žižkovo náměstí 30, v Trhových Svinech o jeden rok tj. do 31.10. 2023. (pro 6)
 • souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt, ulice Branka č. p. 594 v Trhových Svinech na dobu určitou do 30. 6. 2023. (pro 6)
 • rozhodla uzavřít Dodatek č. 2 dle změnového listu č. 2 s firmou Strabag a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, který řeší opravu stávajících revizních šachet kanalizace v Dělnické ulici. Nová cena díla činí 2.368.003,99 Kč bez DPH (2.865.284.83 Kč vč. DPH) a pověřuje starostu podpisem dodatku. (pro 6)
 • souhlasí s plánem prohrnování a rozpisem služeb zimní údržby 2022/2023. (pro 6)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o výpomoci při zimní údržbě komunikací v osadách s firmou Pelech Luděk, zemní práce a těžba – přibližování dřeva, Něchov 40 a pověřuje starostu jejím podpisem. (pro 6)
 • rozhodla, na základě výsledků výběrového řízení, uzavřít Smlouvu o dílo na opravu místních komunikací s firmou REACOM, s.r.o., Branka 145/14, 674 01 Třebíč, nabídková cena 4.400 Kč/t bez DPH, (5.324 Kč/t včetně DPH) a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. (pro 6)
 • schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na Generální opravu kotle KOHLBACH K8-3500 HTK ze dne 09.03.2022, kterým se prodlužuje termín opravy do 21.11. 2022 a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku. (pro 6)
 • schvaluje zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele stavby "Výstavba kanalizace Rejta". (pro 7)
 • schvaluje ceníky tepla pro objekty města na rok 2023. (pro 7)
 • schvaluje upravený odpisový plán. Změna je vyvolána pořízením projektoru pro letní kino a nemá žádný dopad na rozpočet města. (pro 7)
 • schvaluje aktualizovanou Směrnici o inventarizaci a její přílohy č. 1 Plán inventur na rok 2022 a č. 2 Složení inventarizačních komisí města Trhové Sviny k provedení inventarizaec majetku a závazků k 31.12. 2022. (pro 7)
 • schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2022 a předkládá zastupitelstvu města na vědomí

 - změny v příjmech o celkovou částku 150.000 Kč

- změny ve výdajích o celkovou částku150.000 Kč. (pro 7)

 • schvaluje Dodatek č. 3 ke Směrnici o účetnictví - detailní zařazování pozemků. (pro 7)
 • byla informována o žádosti o navržení vhodných kandidátů na funkci přísedících pro Okresní soud v Českých Budějovicích a postupuje k projednání zastupitelstvu města.
 • rozhodla, na základě výběrového řízení, pronajmout část pozemku parc. č. 3845/1 v k. ú. Trhové Sviny za účelem umístění stánku s občerstvením p. M. Pelderlové, za cenu 10.000 Kč na dobu určitou od 7.11. 2022 do 5. 2. 2023. (pro 7)

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.